JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

********************

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I

OBRAZOVANjE “PRVI KORACI VLASENICA

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

Direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

 

1. Stručni saradnik – psiholog – na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac.

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavati i uslove predviđene članom 60. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/15) i članom 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 36/16).

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/15).

 

Opšti uslovi:

a) Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

b) Da je punoljetan;

v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

    Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 52.  Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15), odnosno da:

 

1) ima odgovarajući nivo visokog obrazovanja – najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekao visoko obrazovanje na studijskom programu psihologija,

2) ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad i

3)  ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

 

 

Opis poslova:

- učestvuje u planiranju i programiranju vaspitno-obrazovnog rada,

- učestvuje u praćenju i vrednovanju vaspitno-obrazovnog rada,

- učestvuje u radu sa vaspitačima,

- učestvuje u radu sa djecom,

- učestvuje u radu sa roditeljima, odnosno starateljima,

- učestvuje u radu sa direktorom, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentom i pratiocem djeteta,

- učestvuje u radu stručnih organa i timova,

- sarađuje sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave,

- vodi dokumentaciju, priprema se za rad i stručno se usavršava.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- Uvjerenje o neosuđivanosti,

-  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,

-  Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica.

Dana, 11.6.2020. godine, u 12 časova u prostorijama JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

            Komisija će izvršiti rangiranje kandidata na osnovu intervjua i priložene dokumentacije.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

             Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.

Prijavu sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica, ul. Vuka Karadžića bb, 75 440 Vlasenica, sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana