JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

****************

SŠC “MILORAD VLAČIĆ” VLASENICA

KONKURS

za radno mjesto

1.       Nastavnik zdravstva ......... 16 časova - teorija, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine - lice sa radnim iskustvom

2.       Nastavnik računarstva i informatike...... 2 časa, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2020. godine) lice sa radnim iskustvom

3.       Nastavnik informatike ............................. 6 časova (do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.8.2020. godine), lice sa radnim iskustvom

 

I Opšti uslovi

1.       da je državljanin Republike Srpske ili BiH

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima,

4.       da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata

II       Posebni uslovi

-        Završen fakultet odgovarajućeg smjera u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova (Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i gimnazijama)

-        lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

III      Potrebna dokumentacija:

•        Potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom,

•        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

•        Izvod iz matične knjige državljana,

•        Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, ne starije od 6 mjeseci),

•        Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela, a posebno za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (škola će zatražiti službenim putem od nadležne ustanove nakon što kandidat bude izabran),

•        Ovjerena fotokopija diplome, ili uvjerenje o završenom školovanju,

•        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

•        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

•        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

•        Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati 2.3.2020. godine u prostorijama škole sa početkom u 13.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kontakt telefon 056/734-833, 056/490-711

Prijave sa dokumentima slati poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: SŠC  “Milorad Vlačić” Vlasenica Sv. apostola Petra i Pavla 37, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na konkurs

 

***

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       Voditelj jutarnjeg čuvanja u PŠ Potočari, 50 odsto radnog vremena, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, a najkasnije do 30.6.2020. godine, lice bez iskustva - pripravnik, jedan izvršilac.

2.       Nastavnik matematike i fizike u PŠ Potočari, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

 

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18) i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18 i 84/19) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4.       Uvjerenje o državljanstvu;

5.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

6.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit,

7.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

9.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

10.     uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,  u skladu sa čl. 113. stav 5. Zakona.

Dana 5.3.2020. godine, u 11 časova u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje, a istog dana u 12 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše:

JU “Prva osnovna škola”

Ul. Milivoja Mićića bb

75430 Srebrenica

Kontakt tel. 056/440-216

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ” ŠEKOVIĆI

 

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno vrijeme u školskoj 2019/2020. godini

 

1.       Hemija .................................................. 8 časova, do 31.8.2020. godine

2.       Kultura religija .................................. 2 časa, do 31.8.2020. godine

 

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), kao i druge uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

•        Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

•        Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

•        Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,

•        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za šta uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za šta uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

•        Da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje (240 ECTS bodova),

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

-        Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 5.3.2020. godine u 10.30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Petar II Petrović Njegoš”, ul. Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom “Prijava na konkurs” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

***

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”

OSMACI

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

 

1.       Direktor JU Osnovne škole “Aleksa Šantić” iz Osmaka raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 

1.       Pedagoga škole - neodređeno radno vrijeme - položen stručni ispit,

2.       Nastavnik hemije - određeno radno vrijeme do 31.8.2020. godine - 2 časa - položen stručni ispit,

 

 

 

2.       Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 113. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Položen stručni ispit.

 

3.       Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

5) Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena lična karta

6 ) Uvjerenje o državljanstvu

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

 

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

 

4.       Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola “Aleksa Šantić”, Centar bb, Osmaci, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje.

 

5.       Napomene:

Na osnovu člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće testiranje i intervju dana 2.3.2020. godine u 12 časova, te se neće posebno pozivati.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će istaći spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na oglasnu tablu škole.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana