JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK

 

 raspisuje :

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 18 časova (položen stručni ispit), na određeno vrijeme, do povrataka radnika sa bolovanja..

2. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa (pripravnik), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,

2. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, 2 časa (pripravnik), na određeno vrijeme do 31.08.2022.godine.

 

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 • Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
 • Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
 • Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osiđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).

 

Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

 • Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih  240 EC­TS bodova, i to:

 

 Za radno mjesto pod brojem 1 i 2:

 1. Profesor engleskog jezika i književnosti.
 2. Profesor kineskog i engleskog jezika i književnosti.
 3. Diplomirani filolog-anglista.

             Za radno mjesto pod brojem 3:

 1. Profesor srpskog jezika i književnosti
 2. Profesor italijanskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti,
 3. Profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti,
 4. Diplomirani filolog-srbista.
 • Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu( za radno mjesto br 1),
 • Dokaz o radnom iskustvu (za radno mjesto br.1),
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 • Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
 • Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
 • Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljeno dana 30.11.2021. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs".

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

****

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić" Roćević

raspisuje:

 

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik  srpskog  jezika – 1 izvršilac,  8 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa bolovanja, sa radom u Centralnoj školi u Roćeviću.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o  radu, kandidati  treba  da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 44/17 i 31/18.) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik" Republike Srpske, br. 77/09, 86/10, 25/14  i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

(„Službeni glasnik" Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.Prijava na konkurs (potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju;

2.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

7.Uvjerenje o državljanstvu;

8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje  o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

 

10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11.Uvjerenje  opštinskog /gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Za radna mjesta  sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove, kao i lica  koja su ispunjavale uslove po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme;

13.Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci, koje prilaže samo izabrani kandidat

nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

14.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

15.Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa;

16.Uvjerenje da protiv njega  nije  pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenja iz tačke 14. i 15. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,

odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 30.11.2021. godine (utorak) u 10,00 časova  u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja preko Zavoda za  zapošljavanje u Zvorniku  i  dnevnom listu  „Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave  dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vuk Karadžić" Roćević bb, 75413 Kozluk.

***

JU Osnovna škola „Nikola Tesla" Pilica

OBAVJEŠTENjE O PONIŠTENjU DIJELA KONKURSA

Direktor JU Osnovne škole „Nikola Tesla" Pilica, Željko Mašanović,   na osnovu  Rješenja Prosvjetne inspekcije broj; 24.120/616-263-33-3/21 od 28.10.2021. godine, je poništio  dio Odluke o raspisivanju konkursa za nastavnika matematike broj, 01-827/21 od 13.9.2021. godine pod rednim br 3. - 12 časova na neodređeno vrijeme, položen stručni ispit i  poništiva dio Konkursa  broj, 01-827/21. od 13.9.2021. godine, a objavljen u Glasu Srpskom 15.9.2021. godine, za prijem radnika u radni odnos za nastavnika matematike – 12 časova na neodređeno vrijeme, položen stručni ispit pod rednim brojem 3.

***

JU Osnovna škola „Nikola Tesla" Pilica

  raspisuje:

K O N K U R S

Za sledeće upražnjeno radno mjesto

1. Profesor – nastavnik matematike na neodređeno vrijeme, 12 časova, pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

(2) Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/18 i 26/19), i to:

1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno

stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

-Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,

2)Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan

da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Dana, 30.11.2021. godine u sa početkom u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Nikola Tesla" Pilica, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli  škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Nikola Tesla" Pilica 75412.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Konkurs objaviti u Glasu Srpskom 17.11.2021. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

OSNOVNI SUD U VLASENICI

o b j a v lj u j e:

 

JAVNI KONKURS

VOZAČ     – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

                   

          OPIS POSLOVA:

 • Obavlja poslove upravljanja službenim vozilom suda,
 • Obavlja poslove održavanja vozila u ispravnom stanju,
 • Rukovodi protivpožarnim aparatima po potrebi,
 • Odgovoran je za prevoz sudija,osoblja i opreme,
 • Obavlja poslove kurira,
 • Vrši i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik suda.

          Kandidat treba da ispunjava sledeće:

          a) OPŠTI USLOVI

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je punoljetan;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,tri godine prije objavljivanja konkursa
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu.

 

          b) POSEBNI USLOVI

 

 • VKV vozač sa položenim vozačkim ispitom „B"ili „C" kategorije; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

 

          Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

 • kraća biografija,kontakt telefon i adresu prebivališta
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),
 • diplomu o završenoj navedenoj školi,
 • fotokopija vozačke dozvole,
 • potvrda o radnom iskustvu,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
 • za ispunjavanje poslednjih dviju stavki iz opštih uslova,svi kandidati dostavljaju ovjerene izjave.

          Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs neće se razmatrati.

          Prijave na konkurs mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:

       Osnovni sud u Vlasenici,ul.9.januar br. 19 ,sa naznakom „Komisija za prijem radnika".

         

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana