JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*********

**********

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

ČELOPEK

direktor škole donosi odluku da se raspiše

OGLAS

za prijem radnika

          Na određeno vrijeme:  

          1. Nastavnik srpskog jezika, puna norma, do povratka radnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

          2. Nastavnik ruskog jezika, za 12 časova, do 31.8.2021. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

          3. Nastavnik demokratije, za 7 časova do 31.8.2021. godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

          Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. rodni list ili kopiju lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.  

5. Ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.        

          Testiranje i intervju obaviće se 2.10.2020. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 9 časova i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

          Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

          Prijave slati na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek bb, 75400 Zvornik.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” ZVORNIK

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

                                 

1. Nastavnik ruskog jezika, pripravnik, 2 izvršioca na određeno vrijeme:

- puna norma (do povratka radnika sa bolovanja) i

- 18 časova (do povratka radnika sa bolovanja).

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19). 

 

Kandidati na konkurs su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju:

1) prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju,

2) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, 

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

13) uvjerenje o državljanstvu,

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost,

15) uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

16) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

17) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 15. i 16. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).                                                                

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 28.9.2020. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”  Zvornik, ul. Svetog Save 71A, sa naznakom: “Prijava na konkurs” i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ROĆEVIĆ

 

raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik  likovne kulture - 1 izvršilac,  za 4 časa sedmično, na određeno  vrijeme do 31.8.2021. godine, pripravnik.

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju: 

- odgovarajuću stručnu  spremu propisanu Zakonom o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17; 31/18;84/19; i  35/20)  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj :77/09, 86/10, 25/14, 76/15 ).

Prijem u radni odnos izvršiće  se  u  skladu  sa Pravilnikom  o  proceduri  prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi.  (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj: 74/18. i  26/19.)

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Prijava na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koje se dostavljaju.

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena  kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

8. Uvjerenje  opštinskog /gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Za radna mjesta  sa radnim iskustvom pravo učešća  na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole  u trajanju  od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavaju  ostale potrebne uslove kao i lica  koja su ispunjavale uslove po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

10. Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci  i  koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

11. Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, prije zasnivanja radnog odnosa,

12 . Uvjerenje da protiv njega  nije  pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni  dostaviti  ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana 25.9.2020. godine (petak) u 10 časova  u prostorijama škole.

Kandidat se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  preko Zavoda za  zapošljavanje u Zvorniku  i  dnevnom listu “Glas Srpske” Banjaluka.

Prijave  dostaviti  putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Roćević bb, 75413  Kozluk.

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BRATUNAC

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

Raspisuje se konkurs za prijem radnika u JU Osnovnoj školi “Branko Radičević” Bratunac:

   

1.  Nastavnik engleskog jezika , 16 časova, – 1 izvršilac, u područnim školama, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2021;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16, 66/18) i posebnih uslova predviđenih  članom 104. stav 2. i stav  3. Zakona o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj  44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS” broj:74/18, 26/19), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Kandidati su dužni  dostaviti sljedeća dokumenta:

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs) sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca - dostavlja kandidat.

 

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstva škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18, 26/19).

 

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 29.9.2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama centralne škole u Bratuncu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Branko Radičević”, Dositeja Obradovića 6,

75420 Bratunac, sa naznakom “Prijava na konkurs”

Kontakt telefon: 056/420-212, 420-211

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana