JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

*************

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

 

 raspisuje

 

PONOVLjENI JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika - volontera u Osnovnom sudu u Zvorniku

 

Prijem sudijskog pripravnika - volontera radi obavljanja prakse, osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva - dva (2) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine.

 

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

- da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

- da je stariji  od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi su:

- diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju.

 

Potrebna dokumente uz prijavu na konkurs (originali ili ovjerene kopije):

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o završenom visokom obrazovanju VII stepena - pravne struke (240 ECTS bodova), ili uvjerenje o diplomiranju,

- uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja    diplome visokog obrazovanja VII stepena,

- kopiju lične karte,

- uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.

 

Izabrani kandidati prije stupanja na rad, dostavljaju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će za izabrana lica dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem.

 

Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Kandidati mogu dostaviti prijave putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122. sa naznakom “Prijava na konkurs”.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor - intervju,            a prilikom izbora vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

OSNOVNI SUD U SREBRENICI

raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta u Osnovnom sudu Srebrenici

 

 

1. Opis radnog mjesta

 

- Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlašćenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, po ovlašćenju i pod nadzorom sudija postupa u Sistemu za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti tzv. komunalnih predmeta (SOKOP-Mal) čija je primjena odlukom VSTV-a BiH postala obavezna u svim prvostepenim sudovima u BiH, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

 

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

2.1. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

2.1.1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2.1.2. da je stariji od 18 godina,

2.1.3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

2.1.4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;

2.1.5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

2.1.6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

2.2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

2.2.1. VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik,

2.2.2. položen pravosudni ispit,

2.2.3. poznavanje rada na računaru.

 

3. Potrebni dokumenti

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, i to original ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- lične karte ili pasoša,

- uvjerenja o državljanstvu,

- uvjerenja o neosuđivanosti iz tačke 2.1.4. javnog konkursa

- uvjerenja iz tačke 2.1.5. javnog konkursa

- izjave iz tačke 2.1.6. javnog konkursa

- diplome o završenoj stručnoj spremi,

- uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu

- diplome o poznavanju rada na računaru

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata  po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

 

4. Rok i način podnošenja prijave na konkurs

 

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici ovog suda https://ossud-srebrenica.pravosudje.ba /, kao i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom “ZA KONKURS - NE OTVARAJ” se mogu dostaviti lično na pisarnicu Osnovnog suda u Srebrenici ili putem pošte, na adresu: Osnovni sud u Srebrenici, ulica Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, odbaciće se.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa obaviće se intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom.

***

OPŠTINA ŠEKOVIĆI

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika

 

I Načelnik opštine Šekovići raspisuje javni konkurs za prijem službenika  u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto:

 

1. Samostalni stručni saradnik za finansijsko upravljanje i kontrolu -

- jedan izvršilac

                                                                                               

II Opis poslova:

 

Samostalni stručni saradnik za finansijsko upravljanje i kontrolu obavljaće poslove u skladu sa  Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Šekovići.

 

III Opšti uslovi za kandidate

 

1. Da su kandidati državljani Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske,

2. Da su  stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

5. Da nisu osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih  čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

6. Da nisu otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u  BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

 

IV Posebni uslovi za kandidate

 

1. VSS, ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

- najmanje tri godine radnog iskustva  u struci

- položen stručni ispit za rad u upravi.

 

VII Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na konkurs i  biografiju kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- fotokopiju lične karte ili pasoša

- uvjerenje o državljanstvu BiH, odnosno Republike Srpske,

-  uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

-  izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa

- izjavu da kod kandidata ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave,

-  izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH

 

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopije sljedećih dokumenata:

- diplomu o stečenom stepenu obrazovanja,

- uvjerenje o položenom stručnom ispiti za rad u opštinskoj upravi,

 - ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo (uvjerenje).

 

Traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao originalnu dokumentaciju ili ovjerenu fotokopiju.

 

Sa svim kandidatima koji prema konkursnoj proceduri ispunjavaju zakonom predviđene uslove Komisija za prijem obaviće razgovor –intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Napomena: kandidati treba da dostave uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, uvjerenje o neosuđivanosti i nevođenju krivičnog postupka - ne starije od tri mjeseca, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ne starije od 90 dana.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati.

 

VIII Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Šekovići, Komisija za prijem službenika,  Ul. Josipa Kovačevića  bb, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za prijem službenika.

 

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku RS” dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Opštine i na opštinskoj web -stranici: www.sekovici.ors .

 

Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

***

 

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I

OBRAZOVANjE “PRVI KORACI” VLASENICA

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

Direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica raspisuje javni konkurs za  prijem pripravnika, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana i to:

 

1. Diplomirani vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa 240 ECTS -  1 izvršilac.

 

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavati i uslove predviđene članom 60. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15) i  članom 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 36/16).

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15).

 

Opšti uslovi:

a) Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

b) Da je punoljetan;

v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

           Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 52.  Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15), odnosno da:

 

1) ima odgovarajući nivo visokog obrazovanja – najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekao visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja,

2) ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

 

Opis poslova:

 

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog  obrazovanja prvi put zasniva radni odnos  u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme),

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- Uvjerenje o neosuđivanosti,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

Dana, 27.7.2020. godine, u 12 časova u prostorijama JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

            Komisija će izvršiti rangiranje kandidata na osnovu intervjua i priložene dokumentacije.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

             Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu) ne mogu biti starija od šest mjeseci.

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

            Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.

Prijavu sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Prvi koraci” Vlasenica, ul. Vuka Karadžića bb, 75 440 Vlasenica, sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana