JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********************

**************************

 

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Sekretar škole, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, za radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla , za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl. 113. stav 5. Zakona.

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl. 104. stav 6. Zakona.

 

Dana 15.1.2021. godine u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1, a intervju obaviće se u 10 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

 

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: JU “Prva osnovna škola”

Ul. Milivoja Mićića bb, 5430 Srebrenica. Kontakt tel: 056/440-216       

***

JU SŠC “SREBRENICA”,

 raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik stručnih predmeta u struci Zdravstvo, u zanimanju farmaceutski tehničar (diplomirani farmaceut, magistar farmacije), 7 časova, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine u školskoj 2020/21. godini.

 

I Uslovi konkursa:

Kandidati pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Opšti uslovi:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi:

 

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

3. kandidat koji ima završen drugi ciklus studija, obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj, 41/18, 35/20 i 92/20),  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

II Potrebna dokumentacija:

1. svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom (navesti adresu prebivališta, mail  i broj telefona);

2.  uvjerenje o državljanstvu;

3.  izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 mjeseci ( prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno potrebno stručno zvanje ili ekvivalent;

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8. uvjerenje iz tačke 6. opštih uslova konkursa;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. opštih uslova konkursa za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje koje se odnosi na poznavanje struke i poslova propisanih za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao je 26.1.2021. godine u 10 časova. Intervju sa ciljem procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata je 26.1.2021. godine, nakon testiranja. Testiranje i intervju se vrše u prostorijama Škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće objavljen na oglasnoj tabli škole 22.1.2021. godine do 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neblagovremena i neovjerena dokumentacija neće biti razmatrana.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, Ul. Milivoja Mićića bb. 75 430 Srebrenica sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********************

**************************

 

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

 

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 

- Profesor hemije  ... 1 izvršilac (6 časova nedjeljno) do završetka nastave,  potreban položen stručni ispit

 

- Profesor francuskog jezika ..... 1 izvršilac (12 časova nedjeljno) do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, potreban položen stručni ispit

 

- Profesor mašinske grupe predmeta .....1 izvršilac (8 časova nedjeljno) do 31.8.2021. godine 

 

                                                  

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje  iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik” RS broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 26.01.2021. godine u 13 časova  u prostorijama škole (nova zgrada).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” 

TREBINjE

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Voditelj u produženom boravku –nastavnik razredne nastave -  1 izvršilac

           na određeno vrijeme ( zamjena odsutnog radnika, najduže do  30.6.2021. godine)

 

- Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09 i 86/10), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19 ) i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (“Sl. gl. RS” 37/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

(Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji  budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).                                                

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 26.1.2021. sa početkom u 10, u JU OŠ “Vuk Karadžić” Trebinje.

- Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ “Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

TREBINjE

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 69/16), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 86/12), u vezi sa članom 69. istog Pravilnika, kao i Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa, za koje su obezbijeđena sredstva u okviru Projekta IPA, Glavni okružni javni tužilac,  

objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

 

I - Naziv i pozicija radnih mjesta

 

1) Stručni saradnik  …………………............... 1 izvršilac

Opis poslova: Postupa po uputstvima rukovodioca i tužioca, te preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti. Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno. Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi. Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja  gdje nađe da je to potrebno. Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu. Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu. Takođe, vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca.

 

Posebni uslovi: VSS  - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, dvije godine radnog iskustva u struci i poznavanje krivičnih zakona u oblasti procesuiranja ratnih zločina.

 

2) Psiholog  …………………………………................... 1 izvršilac

 

Opis poslova: Obezbjeđuje psihološku i druge vrste podrške svjedocima; osigurava psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke sa psihičkim ili fizičkim nedostacima, žrtve zločina itd.); procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovarajućih mjera; organizuje pomoć svjedocima s ciljem obezbjeđenja uslova za njihovo lakše učešće u krivičnom postupku; preduzima i druge potrebne radnje s ciljem podrške svjedocima po nalogu tužioca.

 

Posebni uslovi: VSS, završen filozofski fakultet - odsjek psihologije, položen stručni ispit, 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, iskustvo u individualnom radu sa klijentima, dobre organizacijske sposobnosti, poznavanje rada na računaru.

 

3) Tužilački asistent – daktilograf  .......……..................... 1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registrovanje pratećih priloga uz dokument, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima. Takođe vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

 

Posebni uslovi: SSS društveni smjer ili daktilograf I-a ili I-b klase, sa najmanje šest mjeseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

 

II – Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

III – Potrebni dokumenti i rok za prijavu na oglas

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

- uvjerenje o državljanstvu;                                         (sve pozicije)

- izvod iz matične knjige rođenih;                                       (sve pozicije)

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                       (sve pozicije)

- za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II - 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                           (sve pozicije)

- diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                       (sve pozicije)

-   potvrdu o položenom pravosudnom ispitu                                               (tačka 1)

- dokaz o poznavanju rada na računaru;                               (sve pozicije)

- potvrdu o radnom iskustvu;                                               (sve pozicije)

- a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.             (sve pozicije)

 

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će zavisiti o budžetu donatora.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

 

IV – Adresa za podnošenje prijave

 

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu: Zgrada pravosudnih institucija u Trebinju, ulica Stepe Stepanovića broj 18, Trebinje, sa naznakom:

 

Prijava na oglas za prijem zaposlenih u odsjek za ratne zločine “Ne otvarati”.

***                                                                                               

JU SŠC “GOLUB KUREŠ”

BILEĆA

 

 

     Na osnovu člana 132. Stav(1) i Stav(3) tačka (15) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju( „Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) i člana 24. Stav(1) tačka 15) Statuta JU Srednjoškolski centar “Golub Kureš” Bileća, i prijedloga Komisije za prijem radnika  u radni odnos direktor škole donosi:

 

ODLUKU

o poništenju javnog  konkursa

1. Poništava se konkurs, broj 200-1/20 od 22.12.2020 godine, objavljen u “Glasu Srpske” dana 23.12.2020 godine, a koji se odnosi na prijem radnika na radno mjesto sekretar škole 1 izvršilac sa radnim iskustvom(najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom za rad sekretara u vaspitno-obrazovnom procesu škole - puna norma rada - na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, a najduže do 31.8.2021. g.

2. Konkurs se poništava iz tehničkih razloga zbog nemogućnosti poštovanja zakonom predviđenih rokova za prijem(iznenadno odsustvo člana komisije zbog bolesti)

3. Odluka o poništenju konkursa objaviće se u dnevnim novinama “Glas srpske” i biće dostavljena svim kandidatima.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana