JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***************************

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”, ČELOPEK

raspisuje:

 

OGLAS

za prijem radnika

   Na određeno vrijeme:         

1. Nastavnik njemačkog jezika, za 12 časova, do povratka radnika - 1 izvršilac - pripravnik.

 

          Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. rodni list ili kopiju lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.  

5. Ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.        

          Testiranje i intervju obaviće se 2.10.2020. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 9 časova i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

          Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

          Prijave slati na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek bb, 75400 Zvornik.

***

JU SŠC “SREBRENICA”

raspisuje:

 

KONKURS

za izbor direktora

JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” u Srebrenici

 

I – Predmet

Školski odbor JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” u Srebrenici raspisuje konkurs za izbor direktora JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” u Srebrenici.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz člana 128. stav 1. tačka 10) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole .

 

  Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina i

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

  Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. posebnih uslova,

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole i

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije koje se neće vraćati kandidatima):

1. Potpisanu prijavu na konkurs sa kontakt podacima,

2. Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

3. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

5. Ljekarsko uvjerenje o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

6. Diplomu o stečenom zvanju i stepenu stručne spreme ili ekvivalentu,

7. Uvjerenje o stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

8. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ovo uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

9. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci), 

10. Uvjerenje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi,

11. Prijedlog programa rada direktora za mandatni period,

12. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, na protokol škole ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”, ul. Milivoja Mićića bb, 75 430 Srebrenica, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora”.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

VII – Napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na konkurs o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana