JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.09.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.09.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.09.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA”

SREBRENICA

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

- Profesor razredne nastave u PO Podravanje, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac;

- Profesor razredne nastave u PO Osmače, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac;

- Nastavnik demokratije, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac,

- Nastavnik fizike, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2020., lice sa iskustvom, jedan izvršilac,

- Nastavnik njemačkog jezika, 10 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom, jedan izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Opšti uslovi koje kandidati, za svako radno mjesto, treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. 5. i 6., za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sljedeća dokumenta:

Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

Uvjerenje o državljanstvu;

Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit;

Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 19.9.2019. godine, u 11 časova u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje, a istog dana u 12 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše:  JU “Prva osnovna škola”

Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica                                                                                                           

                                                 

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “SREBRENICA”

PONIŠTAVANjE DIJELA JAVNOG KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta u  u JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” broj 423-3/19

U javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” broj 423-3/19 od 19.8.2019. godine, objavljenog u “Glasu Srpske” 21.8.2019. godine, poništava se dio za radno mjesto pod rednim brojem 6. koji glasi:

“Nastavnik biologije, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na neodređeno vrijeme - 10 časova (profesor biologije, diplomirani biolog”.

          Dio konkursa se poništava zbog primjene člana 107. stav 1. tačka 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

***

 

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

 ČELOPEK

 direktor škole donosi odluku da se raspiše

 

OGLAS

za prijem radnika

 

Na određeno vrijeme:

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, do povratka radnika - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

          Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

- rodni list ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.       

- ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.        

          Testiranje i intervju obaviće se 16.9.2019. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 9 časova i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

          Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

          Prijave slati na adresu: JU OŠ “Desanka Maksimović” Čelopek bb, 75400 Zvornik.

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” BRATUNAC

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

Raspisuje se konkurs za prijem radnika u JU Osnovnoj školi “Branko Radičević” Bratunac:

  

1.  Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, u područnoj školi u Osamskom, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine;

2.  Nastavnik engleskog jezika - 16 časova - 1 izvršilac, u područnim školama, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, 31.8.2020. godine;

3.  Defektolog, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18) i posebnih uslova predviđenih  članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj  44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS”, broj:74/18), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Kandidati su dužni  dostaviti sljedeća dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18).

 

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Branko Radičević”

Dositeja Obradovića 6

75420 Bratunac

sa naznakom “Prijava na konkurs”

Kontakt telefon: 056/420-212, 420-211

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 17.9.2019. godine u 12 časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će, po isteku roka za prijavu na konkurs, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana