JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.12.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

Kompanija „Boksit” a.d. Milići

 u Sektoru „Rudarstvo”

 raspisuje:

 

O G L A S

                               za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1.  Radnik u Podzemnoj eksploataciji .............................. 10 izvršilaca (sa ili bez radnog iskustva)

2.  Autoelektričar  .............................................................. 2 izvršioca (sa ili bez radnog iskustva)

3.  Automehaničar ................................................................ 2 izvršioca (sa ili bez radnog iskustva)

          Za izvršioce pod rednim brojem 1. ukoliko posjeduju kvalifikacije plata je između 1.600,00 KM i 1.900,00 KM za osmočasovno radno vrijeme, a u zavisnosti od radnog mjesta.

          Za lica, koja nemaju kvalifikacije, organizovana je obuka u trajanju od 3 mjeseca, a za koje vrijeme se nudi plata u iznosu od 70% od plate predviđene za radno mjesto lica sa kvalifikacijom.

          Za izvršioce pod rednim brojem 2. i 3. plata po dogovoru.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

          Prijave slati na adresu:

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446  Milići, ili putem e- mail: boksit@ad-boksit.com

          Kontakt telefon: 056/745-470

***

Opština Milići

r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S

                        za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu Opštine Milići

 I - U Opštinsku upravu Opštine Milići prima se u radni odnos na određeno vrijeme, radi zamjene odsutnog službenika do njegovog povratka:

 1. Stručni saradnik za pisarnicu

Radno mjesto sedme kategorije, drugog zvanja. 

 II - Opis posla

 1. Opis posla za radno mjesto stručni saradnik za pisarnicu, utvrđen je u članu 12. tačka 1.5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići”, broj 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19 i 10/19).

III-  Opšti uslovi

U radni odnos može se primiti lice pod sljedećim opštim uslovima:

   1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

   2. da je stariji od 18 godina;

   3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

   4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci       ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

   5. da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou

       vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

   6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost  koja je nespojiva sa dužnošću

službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV-  Posebni uslovi

 1. Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, društvenog smjera,položen stručni ispit za rad u upravi, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

V -  Potrebna dokumenata

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs,    koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštine Milići, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave Opštine Milići.

Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona sastavni su dio prijave na javni konkurs.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže foto-kopije:

 • diplome o završenoj stručnoj spremi;
 • isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit, ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi, u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br.68/11, 85/11 i 7/15);

  

VI - Postupak izbora

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, konkursna Komisija će obaviti intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem pošte  i putem internet stranice Opštine Milići.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja III, tačke 4, 5. i 6. Konkursa, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VII -  Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske”, u dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Milići.

U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od 

dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Todorović, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima i pristup informacijama, kontakt telefon br. 056/745-281.  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti  lično u Šalter sali Opštinske uprave Opštine Milići ili putem pošte, na adresu: Opštinska uprava Opštine Milići, Jovana Dučića br. 2, 75 446 Milići, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Milići.

***

Osnovne škole  „Kosta Todorović”

Skelani

 raspisuje

 J A V N I      K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 1. Nastavnik engleskog jezika, 14 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

           Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

         Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20) i odredbama Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18,84/19,35/20  63/20).

  Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti strije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece (škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa);
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 7. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

       Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po propisanim kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci);

7. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

 8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;  

 Testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 16.12.2021. godine godine u 13,15 časova, a nakon toga obaviće se intervju.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole a po mogućnosti i na internet stranicu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje  i intervju a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske “.

Kandidati prijave dostavljaju lično (u zatvorenoj koverti)  ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Kosta Todorović” Skelani 75436 Skelani, sa naznakom  „Komisija za prijem radnika”.

***

JU Osnovna škola “Nikola Tesla”

Pilica

raspisuje:

K O N K U R S

Za sledeće upražnjeno radno mjesto

 

 1. Profesor – nastavnik razredne nastave  na neodređeno vrijeme u Područno odjeljenje Bare,  položen stručni ispit ......................................................... 1 izvršilc

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

(2) Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/18 i 26/19), i to:

1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno

stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

-Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,

2)Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan

da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5)uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6)uvjerenje o radnom stažu kod predhodnog poslodavca za kandidate

7)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Dana, 14.12.2021. godine u sa početkom u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Nikola Tesla” Pilica, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli  škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Nikola Tesla” Pilica 75412.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Konkurs objaviti u Glasu Srpskom 01.12.2021. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

JU Centra za socijalni rad Srebrenica

 r a s p i s u j e  :

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 u JU Centar za socijalni rad Srebrenica

I-v.d. direktor JU Centar za socijalni rad Srebrenica raspisuje Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to :

 1. Domar .............. 1 izvršilac

II-Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj  organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Srebrenica broj: 01-014.4-3/18, 01-014.4-1/20, 01-014.4-1/21.

III-Trajanje ugovora

Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme.

IV-Opšti uslovi :

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženom radnom mjestu
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BIH)

V-Posebni uslovi :

 • Srednja stručna sprema
 • Jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

VI-Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu original ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata i to :

- biografija

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci )

- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženom radnom mjestu

- ovjerena izjava da kandidat nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BIH)

- dokaz o završenoj školskoj spremi-ovjerena kopije diplome, odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi

-dokaz o radnom iskustvu u struci ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim pposlovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo )

-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-ljekarsko uvjerenje dostavlja samo izabrani kandidat.

VII-Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za izbor  obaviće usmeni intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VIII-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na Konkurs sa potrebnim dokumentima se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu : JU Centar za socijalni rad Srebrenica, ulica Maršala Tita b.b. 75 430 Srebrenica sa naznakom : Prijava na Javni konkurs. Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs će biti objavljen posredstvom JU Zavoda za zapošljavanje-Biro Srebrenica, u dnevnom listu „Glas Srpske”, kao i na oglasnoj tabli JU Centra za socijalni rad Srebrenica.  Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

***

 JU OŠ ,,Petar Kočić”

 Kravica

 raspisuje :

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

        Na određeno vrijeme:

 

 • Sekretar škole- diplomirani pravnik, lice sa radnim iskustvom,  do povratka radnika sa javne funkcije , 1 izvršilac

Kandidati treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18),   ispunjavaju i  posebne uslove  propisane članom 115.   Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj  44/17,31/18,84/19,35/20,53/20 i 63/20) i  Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni  glasnik Republike Srpske”  broj  74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18,84/19,35/20,53/20 i 63/20) , ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 104. Zakona.

Prijem radnika u radni odnos  izvršiće se u skladu sa članom 115. stav 5.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 44/17,31/18,84/19,35/20,53/20 i 63/20)  i člana 6.  Pravilnika o proceduri  i kriterijumima prijema  radnika  u radni odnos u osnovnoj školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 74/18 i 26/19) koje nisu u  suprotnosti  sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni Glasnik Republike Srpske “, br. 44/17,31/18,84/19,35/20,53/20 i 63/20).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava :

a) Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

b)  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

v) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ;

g) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti  škola  će  pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.Uvjerenje će pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

đ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

Uz potpisanu prijavu  (sa adresom , kontakt telefonom, kraćom biografijom  i spiskom dokumenata koji se dostavljaju) kandidata  koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos , pored opštih uslova , kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim pravilnikom:

Kandidati  su dužni  dostaviti ovjerene  kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti  vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata  na javni konkurs  komisija  neće uzeti  u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa , a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave,obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Kravici dana  16.12.2021. godine (četvrtak) u 10 časova

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke  JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona ,obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu ,poštovanje fizičke distance i obavezno nošenje zaštitne maske.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  ,,Glas Srpske”.

Prijave sa dokazima  o ispunjavanju  uslova  konkursa dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:   

JU OŠ,,Petar Kočić” Kravica , Kravica bb, 75422 Kravica, sa  naznakom ,,PRIJAVA NA  KONKURS” i naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana