JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

JUOŠ ''Desanka Maksimović'' Čelopek , Zvornik

raspisuje:

                                                

KONKURS

za prijem radnika

         

 

Na neodređeno vrijeme u PO Križevići:       

 

          1. Nastavnik razredne nastave, puna norma – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

          Na određeno vrijeme u centralnoj školi:

          1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, do povratka radnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

          Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 74/18, 26/19), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14).

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a takođe i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:

-    rodni list ili kopiju lične karte,

-    uvjerenje o državljanstvu,

-    ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-    kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.  

-    Lekarsko uvjerenje, uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.        

          Testiranje i intervju obaviće se 15.02.2023. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 09.00 časova i     kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

          Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

          Prijave slati na adresu: JUOŠ ''Desanka Maksimović'' Čelopek 184, 75400 Zvornik.

***

 JUOŠ „Aleksa Šantić", Osmaci

 

 r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 

 

1.       Direktor JU Osnovne škole „Aleksa Šantić" iz Osmaka raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

 

 

1.  Nastavnik srpskog jezika – 17. časova– određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja. – položen stručni ispit – 1. izvršilac,

2.  Nastavnik fizike – 4. časa – određeno radno vrijeme do 31.08.2023. god. -  položen stručni ispit  - 1. izvršilac,

3.  Nastavnik razrene nastave – neodređeno radno vrijeme – položen stručni ispit – 1. izvršilac.

 

 

2.       Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 114 . stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), člana 5. stav / g / Pravilnika o stručnim profilima nastavnika i stručnih saradnika  te članom 5 i 6 Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i  26/19).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je radno sposoban,

- da je punoljetan,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

Posebni uslovi:

-    Odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 a pravo učešća na konkursu imaju lica koja ispunjavaju uslove iz člana 114. stav 5. i   uslove propisane članom 125. stav 5 . Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), i člana 5. stav / g / Pravilnika o stručnim profilima nastavnika i stručnih saradnika.

 

3.       Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1) Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje) sa adresom, kraćom biografijom i spiskom dokumentacije koja se prilaže,

2) Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje koje se traži ovim konkursom

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5) Uvjerenje o radnom stažu,

6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

7)  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena lična karta

8 ) Uvjerenje o državljanstvu

 

Dostavljena dokumentacija će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ((„Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom škola će pribaviti službeno samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci priložiće samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

 

4.       Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola „Aleksa Šantić",Osmaci,Ulica 9. Januar br. 115.  Osmaci, sa naznakom „Prijava na konkurs".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i dostavljena dokumentacija  neće biti vraćena kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske" Banja Luka.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzimati u razmatranje.

 

5.  Napomene:

Na osnovu člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proceduri prijema radnika, kandidati koji su dostavili podpune i blagovremene prijave, obaviće testiranje i intervju dana  13.02.2023. godine u 12 časova., te se neće posebno pozivati.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će istaći spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa na oglasnu tablu škole.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku    od osam  dana od dana donošenja odluke.

***

Opština Srebrenica, r a s p i s u j e :

 

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica

 

I - Raspisuje se Javni  konkurs za  popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme  u opštinskoj upravi opštine Srebrenica, i to:

1.  Vozač  ...................................................................... 1 izvršilac;

2.  Sam. Str. Sar. za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) .......... 1 izvršilac;

II - Opis poslova

Opis poslova iz stava I tačke 1. I 2. utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenice („Službeni glasnik opštine Srebrenice", broj: 2/17).

-    7.4b-7.8b Vozač Upravlja motornim vozilom po odobrenju i nalogu šefa odsjeka, vrši kontrolu ispravnosti prije i poslije upotrebe motornog vozila, kojeg ne smije koristiti u privatne svrhe i zaduženo motorno vozilo dužan je garažirati poslije radnih obaveza u opštinskim garažama ili na opštinskom parkingu, materijalno zadužen za motorna vozila i rezervnu opremu, učestvuje u poslovima na održavanju i servisiranju motornih vozila, vrši pranje i čišćenje motornih vozila, garažnog i prostora za parkiranje, održava opštinski parking prostor u urednom stanju, onemogućuje popunjenosti istih drugim motornim vozilima, uklanjanja snijeg i druge predmete koji otežavajau parkiranje opštinskih motornih vozila, odgovoran je za ispravnost, kompletnost i održavanje zaduženog motornog vozila i opreme, vodi evidenciju o kretanju vozila, pređenim kilometrima, utrošku pogonskog goriva i maziva, vrši manje preventivne poravke i kvarove na motornim vozilima, upravlja vozilom na datim relacijama i ponaša se u skladu sa ZOBS, redovno prati potrebe servisa i registracije zaduženog motornog vozila i o tome obavještava šefa odsjeka, lično snosi troškove prouzrokovane saobraćajnim greškama i prestupima, asistira radniku na obezbijeđenju kada nije angažovan za vožnju i radniku zaduženom za štampanje, uredno vodi i evidentira putnu dokumentaciju za vozilo, obavezan je po svakom nalogu šefa odsjeka postupiti bez odlaganja, pored prevoza zaposlenih u službene svrhe, obavezan je prevoziti i druga lica kada za to ima potrebe i kada dobije izričit nalog od šefa odsjeka, vrši i druge poslove po nalogu šefa odsjeka.

 

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik.

-    7.20a Sam. Str. Sar. za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT

Organizuje, koordinira i nadzire rad informatičke i mrežne opreme, vrši administraciju Cisco mrežne opreme (kabliranje, switching, routing, VOIP), sarađuje sa tehničkim službama telekomunikacionih operatera, obavlja stručne poslove u području planiranja, održavanja i sigurnosti računarskokomunikacijske infrastrukture, sudjeluje u izradi godišnjeg plana nabavke informatičke opreme, implementira i održava programsku podršku, koordinira i nadzire aktivnosti na uspostavi, razvoju i održavanju informacijskih servisa, planira i organizuje provedbu osnovne informatičke edukacije zaposlenika Opštinske uprave Srebrenica, sarađuje sa vanjskim srodnim sistemima, rukuje audio i video opremom i odgovara za njeno korišćenje, ažurira zvaničnu veb i Fb stranicu Opštinske uprave Srebrenica, učestvuje u izradi službene promotivne dokumentacije (brošure, promotivni letci, reklamnoobavještajni baneri), radi na telefonskom uvezivanja službenika, odobrenju razgovora unutar mreže ili izvan nje, radi na arhiviranju audio snimaka sjednica Skupštine opštine Srebrenica, izrađuje "Službeni glasnik Opštine Srebrenica", odgovara načelniku stručne službe za stručno i blagovremeno izvršavanje poslova, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef odsjeka, načelniku stručne službe ili načelnik opštine, izvještaj o radu dostavlja šefu odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: službenik, pete kategorije i trećeg zvanja.

III - Nespojivost i sukob interesa       

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji  je nespojiv sa dužnošću službenika kako je propisano u članu 44. i 45.Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16). Ove odredbe se odnose i na namještenike.

IV - Opšti uslovi

1.  da  je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2.  da je  stariji od 18 godina,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  da nije osuđivan za krivično  djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje  poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

 

5.  da nije  otpušten iz  organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i

 

6.  da nije u sukobu interesa, odnosno da  ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

V - Posebni uslovi

za poziciju broj 1.

  školska sprema: SSS – III stepen, vozač motornih vozila B i C kategorije

  6 mjeseci radnog iskustva

  Položen stručni ispit (za vozača m/v diploma)

  Vozački ispit (B i C kategorija)

 

za poziciju broj 2.

  Završen osnovni akademski studij prvog stepena na studijskom programu Informatika obima

240 ECTS bodova;

  1 godina radnog iskustva;

  Završena 4 (četiri) semestra Cisco CCNA studija;

  Položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;

 

VI -  Potrebna dokumenta

(1) Uz prijavu na konkurs,  kandidati su  dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :

(2) Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci), i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom ( član IX stav 1. Ustava BiH),

2)nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,

3) nije otpuštan  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa poglavljem III Konkursa.

Navedene izjave sastavni su dio propisanog obrasca Prijave na konkurs i ne  dostavljaju se posebno, ali moraju biti potpisane i ovjerene kako od strane kandidata tako i od strane nadležnog organa.

5) dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostavljaju samo izabrani kandidati.

 

(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže ovjerene foto-kopije:

1)  diplome o završenoj stručnoj spremi,

2)  dokaz o položenom stručnom ispitu za vozače m/v diploma (pozicija 1)

3)  isprave kojom  se dokazuje radno iskustvo  u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4)  dokaz o položenom vozačkom ispitu B i C kategorije (pozicija 1.),

5)  Uvjerenje o položenom ispitu za rad u organima uprave (ovjerena fotokopija),

6)  Potvrda kojom se dokazuje da je kandidat završio 4 (četiri) semestra Cisco CCNA obuke, ovjerena fotokopija, (za poziciju 2),

    

VII-Usmeni intervju i izbor kandidata

(1) Sa svim kandidatima koji  budu ispunjavali uslove  Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju,  na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.  O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, putem telefona ili  pismenim putem i putem internet stranice opštine Srebrenica.

 

VIII-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je  15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijava  za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu-Prijava na javni konkurs, koji se može preuzeti  u šalter sali opštine Srebrenica.

          Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz  izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova propisanih članom 67. stav 1. Zakona, a  koji su navedeni u  stavu (3) t. 1, 2, 3 i 4,  poglavlja  VI Konkursa.

Nepotpune i  neblagovremene nprijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni   konkurs  za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Srebrenica.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prilikom popune upražnjenih mjesta, daće se prednost pod istim uslovima korisnicima prava u skladu sa propisima iz oblasti prava boraca, ratnih invalida, porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kontakt  osoba: Vladan Milovanović,Šef kabineta; telefon: 056/445-507.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske,   u dnevnom listu  „ Glas Srpske" i na internet stranici  opštine Srebrenica.

Ako Konkurs  ne bude objavljen istovremeno,  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.     

***

 JU Osnovna škola "Nikola Tesla",  Pilica

o b j a v lj u j e

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.  Nastavnik ili profesor matematike, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma -  na neodređeno vrijeme  .............................................................. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)i stav (3), 115. I 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica 114.stav (5) ovog Zakona.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim  članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19), i to:

 

1) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5) Uvjerenje o položenom stručnm ispitu ,

6) ) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje  će se obaviti 14.02.2023. godine u 10 časova u prostorijama  JU Osnovne škole „Nikola Tesla" Pilica, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Nikola Tesla" Pilica 75412 .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku i Glasu Srpskom.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana