JU ZZZ RS – Filijala Trebinje Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.06.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.06.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.06.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

****

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

FOČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Policajac – pripravnik ......................................................................................................          4 izvršioca

2. Policajac   ...................................................................................................................     1 izvršilac

3. Psiholog .............................................................................................................................          1 izvršilac

      

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,

6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

II Posebni uslovi

1) Za radno mjesto pod rednim brojem 1. - da nije stariji od 27 godina, da ima srednju stručnu spremu - IV stepen obrazovanja, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.

2) Za radno mjesto pod rednim brojem 2. – srednja stručna sprema - IV stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva kao pripadnik službe obezbjeđenja u drugim kazneno-popravnim ustanovama, policiji, sudskoj policiji ili vojsci, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti,

3) Za radno mjesto pod rednim brojem 3. – visoka stručna sprema (diplomirani psiholog), najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima izvršenja krivičnih sankcija, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.  

 

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerenu kopiju, i to:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili  krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi

- Diplomu o završenoj školskoj spremi,

- Dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3,

-  Dokaz o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem  3,

-  Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa

- Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Direktor ustanove će rješenjem imenovati posebnu komisiju koja će izvršiti provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem na radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2., kao i Konkursnu komisiju koja će obaviti intervju sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 3.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.

 

Izabrani kandidati su dužni da, po završetku izborne procedure, dostave ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti od ovlašćene zdravstvene ustanove, a ukoliko isti to ne učine ili se utvrdi da nemaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad na radnom mjestu na koje su konkurisali, naredni kandidat sa rang-liste će biti pozvan da dostavi ljekarsko uvjerenje.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br.2, sa naznakom “Prijava za konkurs”.

***

OPŠTINA  BILEĆA

 

 

                                                    JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog  mjesta u Opštinskoj upravi Bileća

                                                                       

I

1.  Stručni saradnik za pripremu dokumentacije ..........1 izvršilac na neodređeno

     vrijeme.

 

II – Opis poslova

 

      Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   

      radnih mjesta opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine       

      Bileća”, broj: 5/18,2/19, 3/19 i 2/20).

                                                                  

III - Opšti uslovi za kandidate

 

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest      mjeseci   ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  Opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem     nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na      području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred           Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa    

    dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

  

 IV - Posebni uslovi  za kandidate

 

 -  SSS - društvenog smjera,

 -   6(šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

 -   položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

 -   poznavanje rada na računaru.

         

V -  Potrebna dokumenta

 

 Uz prijavu na  konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju             opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopije  lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),

5. Uvjerenje o neosuđivanju,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak,

7.  Potpisane i ovjerene  izjave iz tačke 5. 6. i 7. ,

 8.  Ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

 9.   Uvjerenje o radnom iskustvu,

10.   Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u              opštinskoj upravi,

11.  Ovjerena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda              ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).

 

VI

     Kandidati koji ispunjavaju uslove  konkursa biće pozvani na intervju.

     O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno        obaviješteni. 

 

      Prvorangirani  kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja  V  i posebne  uslove  u originalu i ovjerenoj fotokopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru informatička obučenost kroz školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti).

 

        Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

 VII

      Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

       Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

        Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće  se vraćati kandidatima.

 

VIII

Prijave za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koja se može preuzeti na šalter sali opštine Bileća i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se   mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, ulica Kralja Aleksandra br. 28.  sa naznakom “Konkursna komisiji za sprovođenje postupka  za prijem službenika”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana