JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

I – POZICIJA

Pripravnik po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu  pripravnika u 2022.godini, u sljedećem zanimanju:

  Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 1 izvršilac.

Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, zaključivanjem ugovora o radu  sa pripravnikom.

II OPŠTI USLOVI

Kandidat za radno mjesto diplomiranog vaspitača predškolske djece treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da su  državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da  imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem  od šest mjeseci ili za  krivično djelo koje ih  čini  nepodobnim  za rad u predškolskoj ustanovi.

III POSEBNI USLOVI

 1. VSS - diplomirani  vaspitač predškolske djece bez radnog iskustva,
 2. da su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavoda za zapošljavanje RS,
 3. dobre komunikacijske sposobnosti,
 4. poznavanje rada na računaru.

IV  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i  III kandidat je dužan uz blagovremenu prijavu na Javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. Diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena (ovjerena kopija),
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),
 3. Ovjerenu kopiju lične karte,
 4. Uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za aktivno traženje posla koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavoda za zapošljavanje RS,
 5. Ovjerena kopija radne knjižice (strane 1, 2, 3, 3, 5, 6),
 6. Biografiju,
 7. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) dostaviće izabrani kandidat  po završetku konkursne procedure,
 8. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini  nepodobnim za rad  u predškolskoj ustanovi – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure,
 9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

V ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijave na konkurs  zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje, Svetosavska broj 5, uz naznaku „Prijava na Javni konkurs".

Javni konkurs će se objaviti putem JU Zavoda za zapošljavanje RS u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje  Javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu  neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

****

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

I – POZICIJA

Pripravnik po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu  pripravnika u 2022.godini, u sljedećem zanimanju:

 1. Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 1 izvršilac.

Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, zaključivanjem ugovora o radu  sa pripravnikom.

II OPŠTI USLOVI

Kandidat za radno mjesto diplomiranog vaspitača predškolske djece treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

1. da su  državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da  imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem  od šest mjeseci ili za  krivično djelo koje ih  čini  nepodobnim  za rad u predškolskoj ustanovi.

III POSEBNI USLOVI

1. VSS - diplomirani  vaspitač predškolske djece bez radnog iskustva,

2. da su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavoda za zapošljavanje RS,

3. dobre komunikacijske sposobnosti,

4. poznavanje rada na računaru.

IV  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i  III kandidat je dužan uz blagovremenu prijavu na Javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:

1. Diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena (ovjerena kopija),

2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),

3. Ovjerenu kopiju lične karte,

4. Uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za aktivno traženje posla koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavoda za zapošljavanje RS,

5. Ovjerena kopija radne knjižice (strane 1, 2, 3, 3, 5, 6),

6. Biografiju,

7. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) dostaviće izabrani kandidat  po završetku konkursne procedure,

8. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini  nepodobnim za rad  u predškolskoj ustanovi – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure,

9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

V ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijave na konkurs  zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje, Svetosavska broj 5, uz naznaku „Prijava na Javni konkurs".

Javni konkurs će se objaviti putem JU Zavoda za zapošljavanje RS u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje  Javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu  neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana