JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.04.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.04.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.04.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

„JU Berkovići  sport" 

JAVNI  KONKURS

konkurs za izbor namještenika

Higijeničar 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

II Opis  poslova

Vrši poslove održavanja i čišćenja  podnih  površina   sportske dvorane , kancelarije i čišćenje užeg dvorišnog prostora,kao i ostale poslove  propisane članom 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i   sistematizaciji.

III  Opšti uslovi za  prijem u radni odnos:

-da je državljanin Republike Srpske

-da je stariji od 18 godina

-da nije osuđivan na krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje  šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova  u javnoj  ustanovi.

-da nije otpuštan iz  organa javne  kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kom nivou vlasti u BiH , tri godine prije objavljivanja konkursa.

-da nije pod  optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu,

-da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koj je nespojiva sa dužnošću namještenika u javnoj ustanovi.

-da ima  opštu zdravstvenu sposobnost.

 

IV Posebni uslovi kandidata

 

-srednja stručna sprema III stepen

 

V  Potrebna dokumenta:

 

Prijave na Javni  konkurs dostavljaju se na propisanonm obrascu koji se može preuzeti u kancelariji JU Berkovići sport.

Uz prijavu za ućešće na Javnom konkursu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerena kopija i to:

 

-izvod iz MKR,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diploma o stručnoj spremi,

-ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske  mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH , tri godine prije objavljivanja konkursa,

-ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. Tačka 1, Ustav BiH , odnosn da ne služi kaznu izrečenu od stranaemeđunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom istog suda,

-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, 

-uvjerenje o nekažnjavnju,

-uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidat će dostaviti nakon konačnog imenovanja,

VI  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „GLAS SRPSKE"

Osoba za davanje dodatnih  obavještenja o Javnom konkursu je  Kundačina Aleksandar  kontakt telefon:065/880-127 . Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će izvršiti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni  i sačiniti rang listu prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u kancelariju JU Berkovići sport ili putem pošte na adresu JU Berkovići sport „ KOMISIJA ZA IZBOR NAMJEŠTENIKA  JU"  Viduša b 88363 Berkovići.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana