JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

********

„ AVIC -ENG PJ FOČA"

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

 1. Diplomirani inženjer građevine sa licencom -1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme.
 2. Diplomirani inženjer geodezije sa licencom -1 izvršilac , sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme.
 3. Diplomirani inženjer tehnologije materijala, sa licencom - 1 izvršilac , sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme.
 4. Diplomirani inženjer rudarstva sa licencom - 2 izvršioca, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme .
 5. Diplomirani inženjer bezbjednosti sa licencom - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme .
 6.  Prevodilac, Profesor srpski - engleski jezik , 2 izvršioca, sa ili bez radnog iskustva, na određeno radno vrijeme .
 7. Prevodilac, Profesor srpski - kineski jezik, 2 izvršioca, sa ili bez radnog iskustva, na određeno vrijeme .
 8. Diplomirani inženjer geodezije ( količinski geodeta ), 2 izvršioca sa ili bez radnog iskustva, na određeno radno vrijeme .
 9. VSS - društvenog smjera , ekonomski ili pravni ( Administrator ),            2 izvršioca, sa ili bez radnog iskustva, na određeno radno vrijeme .
 10. VSS - diplomirani pravnik ( Kadrovska služba ), 2 izvršioca, sa ili bez radnog iskustva, na određeno radno vrijeme .
 11. SSS - tehničkog smjera ( pomoćnik geodete ), 8 izvršilaca, sa ili bez radnog iskustva, na određeno radno vrijeme.
 12. KV radnik - vodoinstalater, sa radnim iskustvom, 2 izvršioca, na određeno radno vrijeme.
 13. Rukovalac građevinskim mašinama:
  1. Bagerista,             2 izvršioca
  2. Vozač kipera ,          4 izvršioca
  3. Utovarivač - rukovalac  1 izvršilac
  4. Vozač miksera,         4 izvršioca
  5. Vučni voz - rukovalac,   1 izvršilac

14 . Izgradnja tunela

14.1. Radnik na bušenju/miniranju - 4 izvršioca

14.2. Zavarivač/varilac,    2 izvršioca

14.3. Radnik,              8 izvršilaca

15. Betonski radovi

15.1. Armirač,            2 izvršioca

15.2. Tesar,               2 izvršioca

15.3. Betonar,             4 izvršioca

15.4. Radnik na skeli,       2 izvršioca

15.5. Radnik,               8 izvršilaca

16 . Cjevovod

16.1. Zavarivač/varilac,     4 izvršioca

 

Radnici će raditi na poslovima Građevinski projekat izgradnja hidroelektrane B 1, B-2a, B 3 na rijeci Bistrici.

 

Opšti uslovi koji kandidati moraju da ispunjavaju

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH
 2. Da je stariji od 18 godina
 3. Da ima opštu zdrastvenu sposobnost
 4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje  šest mjeseci.
 5. Da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Posebni uslovi

 1. Za radna mjesta 1,2,3,4,5, VSS - sa traženim zanimanjem, sa radnim iskustvom i posjedovanjem licence.
 2.  Za radna mjesta 6,7,8,9,10, VSS - sa traženim zanimanjem, sa ili bez radnog iskustva.
 3. Za radno mjesto 11 SSS - tehničkog smjera (srednja geodetska ili građevinska škola)
 4. Za radna mjesta od 13.1. zaključno sa 16.1. - SSS, VK; KV, NK bez ili sa  iskustvom na istim ili sličnim poslovima .

 

Ukupan broj potrebnih izvršioca jeste 74 radnika.

 

Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom ( svojeručno potpisanom, sa naznačenom adresom stanovanja i brojem kontakt telefona ), kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za navedena radna mjesta, original ili ovjerenu kopiju i to :

 - Izvod iz matične knjige rođenih

 - Uvjerenje o državljanstvu

 - Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od 

  najmanje šest mjeseci.

 -Diploma ili uvjerenje o završenoj školskoj spremi

 - Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja školske spreme ili  nakon prestanka radnog odnosa.

-Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Direktor AVIC-ENG PJ Foča će rješenjem formirati komisiju koja će pregledati dokumentaciju svih kandidata i obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za navedena radna mjesta.

Intervju sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju obaviće se u prostorijama AVIC-ENG PJ Foča, a o terminu i satnici naknadno će biti obavješteni .

Izabrani kandidati su dužni da, po završetku izborne procedure dostave ljekarsko uvjerenju o opštoj zdrastvenoj sposobnosti od ovlaštene zdrastvene ustanove.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam (8) dana od dana objavljaivanja u dnevnom listu " Glas Srpske " .

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu 

AVIC -ENG PJ Foča, Ulica: Petra Kočića 1, 73 300 Foča, sa naznakom " Prijava na konkurs

" .Javiti se na kontakt tel: +387/65 817 924

***

KPZ  TREBINjE

JAVNI KONKURS

I  Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje pomoćnika direktora za Službu tretmana Kazneno popravnog Zavoda Trebinje.

 

II Opis posla

    Djelokrug poslova pomoćnika direktora za Službu tretmana KPZ-a Trebinje je:

Organizacija poslova i rukovođenje radom službe, predlaže program i plan rada službe tretmana, prati i analizira i odgovoran je za sprovođenje programa i planova rada službe tretmana, vrši nadzor nad sprovođenjem tretmana u Zavodu, vrši kontrolu načina određivanja i realizacije programa postupanja, vrši kontrolu zakonitosti i pravilnosti prijema i otpusta zatvorenika, predlaže mjere za unaprjeđenje procesa resocijalizacije zatvorenika, odobravanje i korištenje pogodnosti,  unaprjeđuje stručni rad i stara se o stručnom usavršavanju zaposlenih u službi tretmana, učestvuje u izradi podzakonskih akata iz djelokruga rada službe, sarađuje sa rukovodiocima drugih službi na realizaciji utvrđenog programa postupanja, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Ustanove.

III Mandat pomoćnika direktora za Službu tretmana KPZ-a Trebinje traje 5 godina uz mogućnost ponovnog postavljenja.

IV Opšti uslovi

 • da je državljanin RS ili BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opšta zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,
 • da se protiv lica ne vodi krivični postupak;
 • da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanje javnog konkursa,
 • da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 • da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

V Posebni uslovi

 1. Da ima visoku stručnu spremu smjera propisanog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni glasnik RS" br.109/18).
 2. Da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja  na poslovima  izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom.
 3. Da ima položen stručni ispit  iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

VI Potrebna dokumentacija

     U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:

 •     Izvod iz matične knjige rođenih,
 •     Uvjerenje o državljanstvu,
 •     Ovjerenu foto-kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 •     Ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija,            
 •     Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje tri godine u traženom stepenu obrazovanja  na  poslovima  izvršenja krivičnih sankcija,
 •      Ovjerenu izjavu da lice nije otpuštano iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
 •     Ovjerenu izjavu da se na lice ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 •     Dokaz da lice nije osuđivano  za krivično djelo od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi (izdaje MUP)
 •     Dokaz da se protiv lica ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud).

               Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti do okončanja procedure izbora.

VII Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Glas Srpske.

      Nepotpune i neblagovremene izjave neće se uzimati u razmatranje.

       Prijava na konkurs sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

       Kazneno popravni Zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31, sa naznakom „Za Konkurs".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana