JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 7.10.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

*****************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” NOVI GRAD

Ive Andrića bb

79220 NOVI GRAD                                 

KONKURS

za popunu upražnjeih radnih mjesta

1) Nastavnik za nastavni predmet matematika – 4 časa redovne nastave, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do godinu dana – pripravnik.

2) Nastavnik razredne nastave – puna norma, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najduže do godinu dana – pripravnik.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 5. i 6. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radno mjesto pod rednim brojem 2)

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana 19.10.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “za konkurs”, dostaviti putem pošte na adresu škole           

 

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU OŠ “ĆIRILO I METODIJE” TRNOPOLjE

Trnopolje bb, 79202 KOZARAC

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave - voditelj jutarnjeg čuvanja učenika – 1 izvršilac na 85% radnog vremena sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u 2020/2021 godini.

Uslovi za učešće u konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

          Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

(Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje dostavlja kandidat);

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

7. Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca

8. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće u utorak, 20.10.2020. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU

ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6

79101 PRIJEDOR

                       

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I Naziv radnog mjesta

1.  Šef računovodstva – jedan (1)  izvršilac

2. Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima - jedan (1) izvršilac

II Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :

 - da je državljanin BiH

 - da je stariji od 18 godina

 - da ima opštu zdravstvenu sposobnost

 - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest   mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

III Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

- VSS, VII stepen, završen fakultet ekonomskog smjera, položen ispit za sertifikovanog računovođu, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

- SSS, završena srednja škola društvenog smjera u četvorogodišnjem trajanju, IV stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

- uvjerenje o neosuđivanosti

- kopija lične karte

- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,

- uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima 

Kandidati podnose prijavu sa osnovnim ličnim podacima i podacima o obrazovanju i radnom iskustvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Uz prijavu prilažu kopije lične karte, diplome i uvjerenja o radnom iskustvu dok izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata kojim se dokazuju opšti i posebni uslovi, sa izuzetkom uvjerenja o neosuđivanosti koje će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju o čemu će biti obaviješteni pisanim putem.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom “za konkurs” ili lično na adresu suda.

***

JU CENTAR “SUNCE” PRIJEDOR

Kralja Aleksandra br. 6

79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor demokratije i ljudskih prava sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021. godine ..............................1 izvršilac;

2. Profesor higijene sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 2 časa sedmično na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021. godine ..................................................................... 1 izršilac;

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju . U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

 

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

- da kandidat ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana ,

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS.

 

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- dužina radnog staža ,

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

 

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Škola će po službenoj dužnosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije za onog kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar “Sunce” Prijedor, 19.10.2020. godine sa početkom u 12 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar “Sunce” Prijedor: Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

ul. Vuka Karadžića bb

79203 OMARSKA

KONKURS

za slobodno radno mjesto

1. Bibliotekar - 1 izvršilac – na određeno radno vrijeme do kraja školske 2020/2021 godine tj. do 31.8.2021. godine.

2. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac - pripravnik na određeno radno vrijeme  do povratka radnika s bolovanja.

3. Profesor muzičke kulture - 1 izvršilac - 9 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.12.2020. godine

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

- da je punoljetan

- da je radno sposoban

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 i 63/20) imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.   

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. uvjerenje o državljanstvu ,

3. rodni list ili ovjerenu fotokopiju lične karte,,

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji

6. ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavlja samo izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata pribavlja škola po službenoj dužnosti.

 

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko ima radnog iskustva.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Na radno mjesto broj (1 ) bibliotekara potrebno je radno iskustvo najmanje u trajanju 12 mjeseci.

- Na radno mjesto broj (2) profesora razredne nastave prima se pripravnik.

- Na radno mjesto broj (3) profesora muzičke kulture prima se radnik s položenim stručnim ispitom.

Pravo na učešće na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . Testiranje i intervju obaviće se za bibliotekara 20.10.2020. godine, testiranje u 8 časova, a intervju u 9 časova, za profesora razredne nastave 20.10.2020. godine testiranje u 10 časova, a intervju u 11 časova, za profesora muzičke kulture 20.10.2020. godine testiranje u 12 časova, a intervju u 13 časova samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljeno na oglasnoj tabli škole.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

Novi Grad, Nikole Pašića 13,

79220 NOVI GRAD

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Sveti Sava” Novi Grad

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole “Sveti Sava” Novi Grad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Sveti Sava”, Novi Grad.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ “Sveti Sava”, Novi Grad se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ “Sveti Sava”, Novi Grad te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole “Sveti Sava” može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

 

 

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi i 

- da ima preporuku Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Preporuku Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Dokaz o dužini radnog iskustva u prosvjeti (najmanje pet godina),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,(Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada za mandatni period,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

 

 

JU Osnovna škola “Sveti Sva”, ul. Nikole Pašića 13, Novi Grad, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Sveti Sava”, Novi Grad (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama  koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole “Sveti Sava”, Novi Grad u roku od osam (8) dana od dana od dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” NOVI GRAD

Nikole Pašića 13

79220 NOVI GRAD

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik matematike, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 16 časova (8 časova u područnoj školi i 8 u centralnoj školi), na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,

2. Nastavnik razredne nastave na pola radnog vremena, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21. godine,

3. Sekretar , 1 izvršilac sa radnim iskustvom, puna norma, na neodređeno vrijeme,

4. Nastavnik likovne kulture, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 18 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidat je dužan dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

3. Izvod iz Matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Ovo uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

7. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za lica koja se nalaze na toj evidenciji;

3. Uvjerenje o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca, koje traba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulih boraca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 19.10.2020. godine (ponedjeljak) u 15 časova u prostorijama centralne škole na adresi Nikole Pašića 13. Novi Grad.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Novi Grad, Nikole Pašića 13, 79220 Novi Grad, sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI”.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs Komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

Donji Agići bb, 79 228,

JAVNI KONKURS

 za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Branko Ćopić” Donji Agići

I - Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole “Branko Ćopić” Donji Agići, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Branko Ćopić” Donji Agići.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole “Branko Ćopić” Donji Agići se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Branko Ćopić” Donji Agići, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

 

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Agići bb, 79 228, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Branko Ćopić” Donji Agići”.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Obavještavanje kandidata

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade RS o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ “JOSIF PANČIĆ”, KOZICA

OŠTRA LUKA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Josif Pančić”, Kozica

I - Predmet

Školski odbor JU OŠ “Josif Pančić”, Kozica, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Josif Pančić”, Kozica, opština Oštra Luka.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III - Mandat

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS, odnosno BiH;

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad na navedenom radnom mjestu.

     

2. Posebni uslovi:

- da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;    

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI - Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to :

1. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost);

5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

7. Potvrda, odnosno uvjerenje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca), škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata a prije stupanja na dužnost;

10. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca);

11. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

12. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

13. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.  

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

     

VII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU OŠ “Josif Pančić”, Kozica, ul. Donja Kozica br. 129, 78 204 Bronzani Majdan sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI)”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomena

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ “Josif Pančić”, Kozica, u roku od osam (8) dana od dana prijeme odluke.

***

JU OŠ “KOZARAC”

Maršala Tita bb

79202 KOZARAC

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik ili profesor fizike, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

2. Nastavnik ili profesor matematike, 1 izvršilac, 16 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

3. Nastavnik ili profesor razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine

4. Psiholog, 75% radnog vremena, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu - , kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i Pravilnikom o načinu organiziranja proširenog programa .

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti(ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 5 i 6 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za sva radna mjesta

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju . Intervju  i testiranje će se održati dana 21.10.2020. godine (srijeda) u 12 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje RS u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom “za konkurs”, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole.                     

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU SŠC “NIKOLA TESLA” KOZARSKA DUBICA  

Dositejeva bb , 79240 KOZARSKA DUBICA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor njemačkog jezika, 12 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, pripravnik ............................ 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Potrebna dokumentacija

   Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci)  sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I  Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1) Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj   sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa; 

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje pod brojem 6. obavezno dostavlja kandidat  koji se javlja na konkurs.   

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i dokumentacijom na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;

3. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedena dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom “za konkurs” i navesti radno mjesto na koje se konkuriše i napomenu “ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za prijem radnika će 19.10.2020. godine obaviti testiranje sa početkom u 8 časova, a intervju sa kandidatima sa početkom u 9 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

Busnovi bb

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Pedagog škole, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja ..........1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

 

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.  

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.  

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Da ima uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

- Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent i ostvarenih najmanje 240 ECTS

- Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. 

- Da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

   Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u trajanju od četiri godine ili ekvivalent.

 

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

đ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se u 19.10.2020. godine u 11 časova u prostoriji škole,  te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.                                                                                                                                          

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana