JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**************

*****************

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

V korpusa bb

79101 PRIJEDOR

JAVNI KONKURS

 

I – Predmet

Školski odbor JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

III – Mandat

Direktor JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik RS” broj: 49/18) to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,

 

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V - Potrebna dokumentacija:

Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima - prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na  adresu škole, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor” ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

“FINIUS” DOO BANjALUKA

ul. Slobodana Kusturića br. 9.

Preduzeće “Finius” d.o.o. Banjaluka, Poslovna jedinica Prijedor dana 15.5.2020. godine, zbog povećanog obima poslovanja, za prijem u radni odnos raspisuje sljedeći:

KONKURS

1.       Poslovođa u proizvodnji tapaciranog namještaja     1 izvršilac   (m/ž)

Uslovi za kandidate:

- SSS, IV stepen;

- Poznavanje rada na računaru (Microsoft office, Word, Excel, Internet Explorer i sl.);

- Dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

- Poželjno radno iskustvo u oblasti proizvodnje namještaja;

Lokacija na kojoj će se obavljati poslovi za koje se raspisuje konkurs je Prijedor, Brezičanski put bb – Prijedor 79 101.

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu da dostave na mejl: info.finus@gmail.com  ili putem pošte na adresu sjedišta preduzeća “Finius” d.o.o. Banjaluka, ul. Slobodana Kusturića br. 9.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta, a najduže 15 dana od dana objave konkursa.

***             

                        

 

   “INDUSTROPROJEKT” AD ZA PROJEKTOVANjE, URBANIZAM I KONZALTING

   PRIJEDOR, ul. Vožda Karađorđa br. 14 Tel. (052) 232-645

     

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS). ................................ 1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen elektrotehnički fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ............... 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine - hidro smjer (VSS) ...............  1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer građevine - smjer niskogradnja (VSS) ...... 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

Mjesto rada: Banjaluka

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

- da je državljanin BiH,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,

- poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,

- dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu)

- licencu (ovjerenu fotokopiju)

- dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)

- biografiju

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o položenoj B kategoriji

- dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

   Napomena

U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).

Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana