JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

******

*************

JU GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR,

PRIJEDOR

Nikole Pašića broj 6

79 101 Prijedor

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u vezi sa članom 1, 2, i 3 Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji, Obavještenja broj: 121/2020 od 5.2.2020. godine, Izjave broj: AD-7/20 od 10.2.2020. godine, direktor škole donosi:

 

 ISPRAVKU KONKURSA

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto, broj: 131/2020 od 10.2.2020. godine

U tekstu konkursa koji se odnosi na datum testiranja i intervjuisanja kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa, tako da umjesto: “dana 2.3.2020. godine”, treba da stoji: “dana 24.2.2020. godine”.

Ostali dio teksta konkursa ostaje nepromijenjen.

***

 JU OSNOVNA ŠKOLA “BRANKO RADIČEVIĆ”

   Petrovo, Prijedor, Petrovo b.b.

                 

Na osnovu člana 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 24. Statuta Javne ustanove Osnovne škole “Branko Radičević”  Petrovo - Prijedor, a u vezi sa članom 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor škole donosi

ODLUKU

o poništenju konkursa

Član 1.

Poništava se konkurs JU Osnovne škole “Branko Radičević” Petrovo - Prijedor objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” dana 7.2.2020. godine, za radno mjesto:

  1. Sekretar škole - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, sa položenim stručnim ispitom

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

“BOSNAMONTAŽA AD

PRIJEDOR  

raspisuje

      Konkurs

      za prijem radnika

1. Zavarivači

2. Bravari

3. NK radnici

I svi drugi kandidati bez obzira na školsku spremu koji imaju želju da se prekvalifikuju za zavarivače i bravare.

 Uslovi:

- da imaju opštu i zdravstvenu sposobnost, spremnost rada na terenu, poželjno da imaju vozačku dozvolu B kategorije - ali nije uslov.
  Prijave se mogu dostaviti na i-mejl: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, putem pošte ili ostaviti na ulazu u portirnici “Bosnamontaža” a.d. Prijedor, Rudnička b.b, 79101 Prijedor.

Svi zainteresovani informacije mogu dobiti na tel: 052/232- 680 svakim radnim danom od osam do 15.30 časova.

***

JU OŠ “PETAR MEĆAVA” 

Kostajnica

U skladu sa članom 139. te članom 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor JU Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica, donosi:

                                                         ODLUKU

O PONIŠTENjU KONKURSA

PONIŠTAVA SE konkurs za izbor i prijem radnika broj: 68/20 od 7.2.2020. godine, koji je objavljen dana 12.2.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, zbog tehničke greške u konkursnoj proceduri.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA “SAVO BALABAN” PRIJEDOR

Branislava Nušića br. 9

79 101 PRIJEDOR


KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor klarineta i saksofona - VII stepen stručne spreme - 22 časa - pripravnik na određeno vrijeme do 31.12.2020. godine do povratka radnika sa neplaćenog odsustva - 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

OPŠTI USLOVI:

(1) 1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje                                             

uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

   (2) Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

   (3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 

 

 

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

   (4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

   (5) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 5.3.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

 

   (6) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.

***

JU OŠ BRANKO ĆOPIĆ

 DONjI DUBOVIK - KRUPA NA UNI

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, opština Krupa na Uni

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi RS, školskom odboru i ministru prosvjete i kulture RS.


Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II - Mandat


Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

 

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.


Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.


 Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

III - Status


Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorom, statutom škole, te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV - Uslovi za učešće na konkursu


Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1. Opšti uslovi:
- Da je državljanin BiH;
- Da je lice starije od 18 (osamnaest) godina i
- Da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima.


2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18 i 84/19).


2) Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1).


3) Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V - Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

 


1) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;


2) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;


3) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci;


4) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;


5) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;


6) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;


7) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;


8) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

 


9) Izvod iz matične knjige rođenih;

 

10) Uvjerenje o državljanstvu;

 

11) Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i

 

12. Ovjerena izjava da kandidat nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije.

 

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.


Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik - 79227 Krupa na Uni, Trg braće Mandić 4, sa naznakom: “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

VII - Način i rok obavještenja


Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke.      

 

JU OSNOVNA ŠKOLA “BRANKO ĆOPIĆ”

 

Donji Agići 79228

 

Novi Grad

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Računovođa škole - 85 % norme, završen ekonomski fakultet, 240 ECTS bodova ili ekvivalent, i odgovarajuća licenca koja je u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, sa iskustvom, na neodređeno radno vrijeme …………. 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

 

(1) Opšti uslovi su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

(2) Uvjerenje iz stava 1. t. 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o odgovarajućoj licenci koja je u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti 9.3.2020. godine u 9,00 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za pristupanje testu i intervjuu, odnosno uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Obavještavamo sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i čije su prijave potpune da neće biti pojedinačno pozivani na testiranje i intervju te da, u slučaju nedolaska navedenog datuma na testiranje i intervju, smatraće se da je kandidat odustao od konkursa.

   Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Agići b.b, Novi Grad sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta” ili lično sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

      

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana