JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

***************

*************

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ”

Lamovita bb, 79 204

LAMOVITA

 

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 4 časa redovne nastave sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa položenim stručnim ispitom

2. Pedagog, jedan izvršilac, puna norma, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, pripravnik

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi 

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojenih sredstava

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

- Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata (škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za radno mjesto pod brojem 1.)

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi .

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla; (samo za radno mjesto pod brojem 1.)

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Lamovitoj dana 2.12.2020. godine sa početkom u 11.30 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervuju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs” ili lično sekretaru škole.

***

OPŠTINA NOVI GRAD,

ul. Petra Kočića br. 2

79220 NOVI GRAD 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad

I - Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to za radna mjesta:

1. Viši stručni saradnik za sport i nevladine organizacije (1 izvršilac)

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članu 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad .

III - Opšti i posebni uslovi

1)      Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.       da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

6.       da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2)      Posebni uslovi:

- VŠS - društvenog smjera ili prvi ciklus studija društvenog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova;

- najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

- poznavanje rada na računaru.

Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispitu roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.

V Potrebna dokumentacija

 

1)      Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

2)      Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno Bi H i potpisane izjave:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;

4. da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

3)      Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1.       diplome o završenoj stručnoj spremi;

2.       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ;

3.       isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4.       isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI - Postupak izbora kandidata

1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

3. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1,3. i 4. javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u   “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com .

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika.

Osoba zadužena za davanje informacija o javnom konkursu je Ljiljana Janković, Samostalni stručni saradnik za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-906.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

OPŠTINA NOVI GRAD

ul. Petra Kočića br. 2

79220 NOVI GRAD 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u TVJ opštine Novi Grad

 

I – Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu namještenika u TVJ opštine Novi Grad na neodređeno vrijeme i to na radna mjesta:

1.       Komandir odjeljenja (grupe)

2.       Vatrogasac

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članu 53. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad .

III - Opšti i posebni uslovi

1)      Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.       da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

6.       da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2)      Posebni uslovi:

1.       Komandir odjeljenja (grupe):

- SSS - IV stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i dr. struke)

- najmanje pet godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme;

- položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara;

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara;

- vozačka dozvola „B” kategorije;

- poznavanje rada na računaru.

2.       Vatrogasac

-        SSS – IV stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i dr. struke)

- najmanje šest mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme;

- da nije stariji od 25 godina;

- položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca;

- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara;

- vozačka dozvola “B” kategorije;

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.

V - Potrebna dokumentacija

1)      Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

 

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

2)      Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i potpisane izjave:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;

4.  da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

3)      Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1. diplome o završenoj stručnoj spremi;

2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara;

3. isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara;

5. vozačka dozvola “B” kategorije;

6. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI - Postupak izbora kandidata

1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

3. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1, 3. i 4. javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim listu “Glas Srpske”.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli opštine Novi Grad i na internet stranici opštine Novi Grad  www.opstina-novigrad.com .

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u TVJ Novi Grad.

Osoba zadužena za davanje informacija o javnom konkursu je Ljiljana Janković, Samostalni stručni saradnik za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-906.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” NOVI GRAD

 

ODLUKU O PONIŠTENjU

javnog konkursa, broj: 518-3/20. od 29.10.2020. godine

 

Poništava se javni konkurs, broj: 518-3/20. od 29.10.2020. godine objavljen 4.11.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” za radno mjesto:”Nastavnik za nastavni predmet “geografija” – 4 časa na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2020/21 sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.” iz razloga što zbog obustave nastave u periodu od 16.11.2020. do 20.11.2020. godine, zbog dezinfekcije školskih objekata nije moguće obaviti test i intervjuu zakazan za navedeno radno mjesto za dan 17.11.2020. godine

***

 JU OŠ „VUK KARADžIĆ” NOVI GRAD

 Ive Andrića bb

 79220 NOVI GRAD

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Vuk Karadžić” Novi Grad

 

I - Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Novi Grad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Novi Grad.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Novi Grad se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Novi Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 

 

- Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu škole, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Novi Grad”.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Obavještavanje kandidata

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

                                                                                 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana