JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

 

JU Muzička škola „Savo Balaban"

Branislava Nušića br. 9

79 101 PRIJEDOR

                                                                            

 

K  O  N  K  U  R  S

za  popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 1. Profesor korepeticije -  diplomirani muzičar – pijanista - VII stepen  stručne spreme  –  puna norma – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na  određeno vrijeme  do  30.06.2022. godine

OPŠTI  USLOVI:

 1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i  prilaže  ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sedstava,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem.

 

      (2)  Uvjerenje  iz  stava 1. tačka 4)  i 5) za izabranog kandidata škola  pribavlja  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      (3) Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju iz  opštih uslova potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili - ----- uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja  traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

     (4) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

     (5) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju  ostale uslove  propisane  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

     (6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati   29.11.2021. godine sa početkom u  10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije,  škola će postaviti  na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu  škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat  koji se ne pojavi na testiranju  i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

 

    (7) Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene  i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti  lično ili  slati na adresu škole.

***

„Bosnamontaža" a.d. Prijedor, Rudnička bb, dana 11.11.2021. godine raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika

 

Bravara – montažera__________________________  12 izvršilaca

CO2/REL zavarivača ___________________________    6 izvršilaca

Rukovodioca  radilišta/proizvodnje ______________      3 izvršioca

Kontrolora za dimenzionu kontrolu  ______________     1 izvršilac

Kontrolora zavarenih spojeva  metodom (Rx, Uz i dr.),

NDT- ispitivanje bez razaranja  __________________      1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

Za radno mjesto bravar-montažer: NK, KV ili VK kvalifikacija sa iskustvom ili bez iskustva.

Za radno mjesto zavarivač: NK,KV ili VK sa neophodnim minimalnim iskustvom.

Za radno mjesto rukovodilac  radilišta /proizvodnje: KV i SSS sa iskustvom; VS ili VSS sa ili bez iskustva – obavezna B kategorija (aktivna vožnja).

Za radno mjesto kontrolora za dimenzionu kontrolu, poželjno: IV stepen obrazovanja  tehničke škole, kao što su: mašinska, građevinska, geodetska.

Za radno mjesto NDT kontrolor - ispitivanje bez razaranja: prednost imaju kandidati sa iskustvom.

 

Posebni uslovi: sklonost za timski rad i rad na terenu.

Prijave na konkurs mogu se dostaviti: na e-ma­il: ka­drov­ska.slu­zba@bo­sna­mon­ta­za.com,

lično u kadrovsku službu ’’Bosnamontaža’’ a.d. Prijedor, Rudnička bb, 79101 Prijedor i putem pošte na adresu ’’Bosnamontaža’’ a.d. Prijedor, Rudnička bb, 79101 Prijedor.

 

Kandidati koji trenutno nisu u mogućnosti da se jave iz opravdanih razloga, mogu to da učine

nakon prestanka razloga.

Konkurs za prijem radnika ostaje otvoren do popune radnih mjesta. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 052/232-680, svakog radnog dana od 0800 do 1500 časova.

 

*****

JU OŠ "Mladen Stojanović", Ljubija

 ul. Drage Lukića bb

 

O G L A S

za upražnjena radna mjesta

 

Psiholog – 55% norme, na određeno vrijeme, do povratka radnika neplaćenog odsutva, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom..... 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst,  kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom spitanju i obrazovanju rs, i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstvava. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlobupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 EC­TS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent i

-da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .

 

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. sav (6) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

4)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom
5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

8) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs". Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 01.12.2021. godine u 09,00 časova u postorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

***

Okružno javno tužilaštvo Prijedor

ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79101 Prijedor

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA

 

Radni odnos  na neodređeno vrijeme 

 1. Stručni saradnik ................................................................... 2 (dva) izvršioca

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 2. Stručni savjetnik – ekonomista .……………….…… 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodeđeno vrijeme.

 3. Tužilački asistent – daktilograf ……………………. 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 4. Spremačica radnog prostora ………………………..…….1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: čisti radne i druge prostorije Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

 1. Opšti uslovi:
 • da je državljanin BiH,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 1.  Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog saradnika

 • Visoka stručna sprema, pravni fakultet
 • Položen pravosudni ispit
 • Dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi za radno mjesto Stručnog savjetnika:

 • Visoka stručna sprema, ekonomski fakultet
 • Dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto tužilački asistent - daktilograf

Posebni uslovi za radno mjesto Tužilački asistent – daktilograf

 • Srednja stručna sprema, IV stepen
 • Šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto Spremačice radnog prostora

 • Zavšena osnovna škola

POTREBNI DOKUMENTI

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • diploma o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van RS i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju 402 ili poštom na adresu Okružnog javnog tužilaštva.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske", ZZZ Filijala Prijedor i Web stranici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, odnosno testiranja, kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

***

Okružni privredni sud u Prijedoru

Ul. Zanatska br. 20

79 102 Prijedor

Javni konkurs za prijem sudijskih pripravnika/volontera u Okružni privredni sud u Prijedoru

1. Opis radnog mjesta

1.1. Sudijski pripravnik/volonter - 2 (dva) izvršioca

Za navedeno radno mjesto se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža za period najduže do dvije godine.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem

2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

          - da je državljanin RS ili BiH,

          - da je stariji od 18 godina,

          - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

         - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,

         - da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:        

         - VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

3. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, i to original ili foto-kopije sljedećih dokumenata:

          - lične karte ili pasoša,

          - diplome o završenoj stručnoj spremi.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u konkursu, kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

Izabrani kandidat dužan je da, u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu RS ili BiH, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o traženoj stručnoj spremi.

Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Prijava na konkurs

Prijavu na konkurs kandidati mogu preuzeti lično u pisarnici Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili na internet stranici Okružnog privrednog suda u Prijedoru https://o­kru­zni­sud-pri­je­dor.pra­vo­su­dje.ba/.

5. Rok i način podnošenja prijave na konkurs

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično u pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu Okružnog privrednog suda u Prijedoru

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, odbaciće se.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa obaviće se intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana