JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

 JU Centar „Sunce" Prijedor

 Kralja Aleksandra br. 6

 79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

 1. Profesor za predmet fizičko vaspitanje, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme, najkasnije do 31.08.2023. godine ..................................1 izvršilac;
 2. Profesor pravoslavne vjeronauke, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme, najkasnije do 31.08.2023. godine;
 3. Profesor higijene, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme, najkasnije do 31.08.2023. godine;

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju . U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :

-        da je državljanin RS ili BiH,

-        da je punoljetan,

-        da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-              da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-               da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

-        da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih

              najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

-        da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana,

-        da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu .

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

-        vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja         

               odgovarajuće stručne spreme;

-        prosjek ocjena tokom studiranja;

-        rezultati ostvareni na intervju i testu;

-             radni staž kandidata.

 

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

 

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

-        ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-             uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

-        ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-     dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

--     uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ;

-       uvjerenje poslodavca o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Ju Centar „Sunce" Prijedor, 28.09.2022. godine sa početkom u 11:30 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje , već će se evidentirati uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna , a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja  i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce" Prijedor, sa naznakom ,,za konkurs" i napomenom ,,ne otvarati".

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu postupka.

***

JU Centar „Sunce" Prijedor

 Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.  Defektolog-  diplomirani logoped sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme ........................................................ 1 izvršioc;

2. Defektolog- diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme ........................................... 1 izvršioc;

3. Defektolog- diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije u svojstvu pripravnika, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najkasnije do 17.09.2023. godine;

4. Defektolog- diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , 14 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane  članom 114.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :

-        da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

-        da je punoljetan,

-        da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-              da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-               da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

 •  da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih

               najmanje 240ECTS bodova ili ekvivalent;

 • da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana za radno mjesto pod brojem 1, 2 i 4.
 • položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu za radno mjesto pod brojem 1, 2 i 4.

 

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

-        vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

-        prosjek ocjena tokom studiranja;

-        rezultati ostvareni na intervjuu i testu;

-             radni staž kandidata.

 

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

 

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

-        ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-             uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

-        ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-     dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

--        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnom o polaganju stručnog ispita u školi, za radno mjesto pod brojem 1, 2. i 4;

-         uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme- za radno mjesto pod brojem 1, 2 i 4.;

 

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce" Prijedor, dana 26.09.2022. godine sa početkom u 11:00 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje , već će se evidentirati uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna , a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja  i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce" Prijedor: Kralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor, sa naznakom ,,za konkurs" i napomenom ,,ne otvarati".

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu postupka.

***

JU OŠ "Mladen Stojanović" Ljubija -Prijedor

 Drage Lukića bb

 79206 Ljubija

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Ljubija - Prijedor

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Ljubija - Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola"Mladen Stojanović" Ljubija - Prijedor.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.

III – Mandat

Direktor Ju Oš "Mladen Stojanović" Ljubija – Prijedor  se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV - Uslovi za učešće na konkursu Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Ljubija - Prijedor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu  , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole  to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

 - Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 198.  stav  (1) i stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22),

-  Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,

-  Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V - Potrebna dokumentacija:Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu  na konkurs  prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-Potvrdu  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi  nakon sticanja diplome,

-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima - prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

 -Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,

-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava BiH,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na  adresu  škole, sa naznakom " Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Oš "Mladen Stojanović" Ljubija - Prijedor" ( NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene: Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade RS o izboru direktora  JU OŠ " Mladen Stojanović" Ljubija, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

JU Oš «Branko Ćopić» Donji Dubovik

79227 Krupa na Uni,

Braće Mandić 4.

                   

 K O N K U R S

ZA UPRAŽNjENA RADNA MJESTA

II - Slobodna radna mjesta na određeno radno vrijeme:

- Nastavnik razredne nastave, sa iskustvom i položenim

  stručnim ispitom, do povratka radnika sa funkcije u područnom

  odjeljenju Bušević                                                          1 izvršilac;

- Nastavnik za nastavni predmet geografija,  sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa funkcije   8 časova;

- Nastavnik  za nastavni predmet fizika, sa iskustvom i položenim

  stručnim ispitom      do kraja školske 2022/23.godine     6 časova;                       

      - Voditelj jutarnjeg čuvanja učenika, nepuna   norma   po   (50% norme)         u  skladu sa Saglasnosti  Ministarstva      prosvjete      i      kulture           RS  broj:07.041/610-161-34/22   od   08.07.2022.  godine,        do  kraja nastavne školske 2022/23. godine             2 izvršioca.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   Pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  .


                   Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
1) Da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2)  Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
5) Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa      i
6) Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim  članom 127.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i to:

1) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
4) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje i
6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

            Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 3) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata se neće razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 30.09.2022. godine  sa početkom rada u 1200 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu Škole, najmanje  tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na  testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs"– Komisiji za izbor,  sa naznakom za koje radno mjesto se  konkuriše, slati na adresu škole.

***


 

                                                                                               

JU Oš «Branko Ćopić» Donji Dubovik

 79227 Krupa na Uni, Trg Braće Mandić 4,

   

KONKURS


ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNA ŠKOLA «BRANKO ĆOPIĆ»

DONjI DUBOVIK, OPŠTINA KRUPA NA UNI

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.


                                                       Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat


                             Mandat direktora škole traje  četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

        Školski odbor Ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade RS o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

III – Status

           Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorom, Statutom Škole, te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV - Uslovi za učešće na konkursu


          Za direktora Javne ustanove Osnovne škole «Branko Ćopić» Donji Dubovik, opština Krupa na Uni, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu , Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješnjenja direktora osnovne škole.

Za direktora  može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

 1. Opšti uslovi
  - da je državljanin BiH
  - da je punoljetan
  - da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku  sposobnost za rad sa

        učenicima.


2. Posebni uslovi:


                Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 1. i 2.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

2) Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1). Radni staž na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150 stav 2. tačka 2.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

3) Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V – Potrebna dokumentacija


             Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisnu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 


1) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;


2) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;


3) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci;

 


4) Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;


5) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;


6) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;


7) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;


8) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

 

9) Izvod iz matične knjige rođenih i


10) Uvjerenje o državljanstvu.

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.


Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na  adresu škole
  sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor direktora škole" (NE OTVARATI).

 

           Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske".Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

VII – Način i rok obavještenja

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o Odluci Vlade o imenovanju direktora JU Oš «Branko Ćopić» Donji Dubovik,  Krupa na Uni u roku od osam dana od dana prijema Odluke.

***

JU Oš „Dragan Vujanović" Svodna,

Svodna bb,

79229 Svodna.

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

          1.Nastavnik razredne nastave – puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac i

          2.Nastavnik razredne nastave – puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac,

 

Uslovi za učešće u konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi:

 • da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po  konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 • uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19), na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1 ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

 1. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
 3. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnom vremenom,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana 27.09.2022. godine (utorak) u 12:00  časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs", dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole. 

Kandidati su dužni dostaviti orginalne ili ovjerene fotokopije svih dokumenta koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci.          

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. stav 3. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih Komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU Oš „Jovan Cvijić"

Brezičani bb, 79208 Brezičani

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Ju Oš "Jovan Cvijić" Brezičani

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola"Jovan Cvijić" Brezičani.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV - Uslovi za učešće na konkursu Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole  to:

1. Opšti uslovi:- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,- da je državljanin BiH/RS- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.


V - Potrebna dokumentacija:Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu  na konkurs  prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-Potvrdu  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi  nakon sticanja diplome,

-Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima - prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

 -Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,

-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu
- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na  adresu škole, sa naznakom " Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Jovan Cvijić" Brezičani" ( NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa

u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene: Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade RS o izboru direktora  JU OŠ " Jovan Cvijić" Brezičani, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

                                                                                                     

 

JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor

 Ul. Nikole Pašića br. 6.

 79101 Prijedor

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem   radnika na upražnjena radna mjesta

 

 1. Profesor  za nastavni predmet  fizičko vaspitanje  6 časova ,  1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine.

 

 • Za gore navedena  radna mjesta se prima se  lice  sa radnim iskustvom   i  položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
 • Za radno mjesto   za koje se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom  navodimo da se na ovo radno mjesto može  javiti i lice koje je  steklo  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom.
 • Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na  konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl. glasnik RS 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.    
 • Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

          Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

          I  Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

           1) da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem  o državljanstvu;

           2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili  kopijom  lične karte;

          3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

           4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti  Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

         5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

        6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi

 1. Na osnovu članova  104. i 124. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i članova  2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji kandidati su  u obavezi  dostaviti ,ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Kandidati  su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće: 

 1. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan  je dostaviti kandidat  koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 2. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se  reguliše polaganje stručnog ispita,
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4.  Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 6.  Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.  Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 • Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 •   Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa  će se obaviti   dana 26.9.2022.  godine  u prostorijama Škole.
 • Testiranje kandidata će se obaviti u 10:00  časova
 • Intervju sa kandidatima u 11:00 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  i istu postaviti na oglasnu ploču Škole , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se  kandidati neće  posebno pozivati na testiranje i   intervju.  Ukoliko  se ne pojave na  testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 • Konkurs je otvoren 8  dana od dana  javnog objavljivanja  .
 • Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti  u zatvorenoj koverti . Na  prednjoj strani koverte  obavezno  naznačiti: JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor  - Komisiji  za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) a sa druge strane koverte navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol Škole ili putem pošte.                                                                                                                                                                                 

                                                                                         

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana