JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**************

******************

JU CENTAR "SUNCE" PRIJEDOR

Kralja Aleksandra br. 6

79101 Prijedor

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Diplomirani defektolog - oligofrenolog do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, najkasnije do 20.9.2021. godine ........................ 1 izvršilac.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

 U pogledu stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban (uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

- da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja dece (uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

- da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;           

- da ima radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje godinu dana;

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a na osnovu rang-liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

- prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

- rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje ili potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje kojim se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnom o polaganju stručnog ispita u školi.

-  Uvjerenje poslodavca o radnom stažu u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar "Sunce" Prijedor, 26.10.2020. godine sa početkom u 12 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar "Sunce" Prijedor.

***

JU OŠ "PETAR MEĆAVA"

Vase Pelagića 2a

79224 KOSTAJNICA

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, (12 časova sedmično) pripravnik,

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

          1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

          2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

          3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

          4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

          5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

   6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

 Uvjerenje za izabranog kandidata pod tačkom 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koji je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, (u slučaju radnog staža više od šest mjeseci, a do godinu dana poslije sticanja stručne            spreme ),

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili/i  intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje dana 28.10.2020. godine              (srijeda) u prostorijama škole sa početkom u 12 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Napomena: Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".                                 

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

Petog korpusa bb

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik engleskog jezika sa položenim stručnim ispitom – 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/2021. godine ................................................................ 1 izvršilac

2. Nastavnik muzičke kulture sa položenim stručnim ispitom – puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja .................................................................................. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

     Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa .

     Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

     Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

     Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Da ima uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

     Posebni uslovi:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova

2. Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu 

3. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

     Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent

b)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

     Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".

     Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se u utorak, 27.10.2020. godine, u 11 časova u prostoriji škole,  te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

      Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ, LjUBIJA

ul. Drage Lukića bb,

OGLAS

za upražnjeno radno mjesto

1) Nastavnik informatike – 6 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, najkasnije do 28.5.2021. godine, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ..... 1 izvršilac

2) Nastavnik tehničkog obrazovanja – 6 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ..... 1 izvršilac

3) Nastavnik likovne kulture – 8 časova - na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, najkasnije do 31.8.2021. godine, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ..... 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst,  kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa) i

- da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. sav (6) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

4)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla; - stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom

5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

8) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "za konkurs". Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 28.10.2020. godine u 12 časova u prostorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ „PETAR ŠKUNDRIĆ", BUDIMLIĆ JAPRA

Budimlić Japra broj:131, opština Oštra Luka

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1)      Nastavnik muzičke kulture, 5 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 21.4.2021. godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom.

2)      Nastavnik engleskog jezika, 16 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, do 28.2.2022. godine, 1 izvršilac bez radnog iskustva - pripravnik.

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

(Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje dostavlja kandidat);

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za kandidate za radno mjesto pod brojem 1,

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole u srijedu, 28.10.2020. godine, sa početkom u 11.30 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja . Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola "Petar Škundrić", 79228 Donji Agići, sa naznakom "Za konkurs" i navesti broj radnog mjesta za koje se konkuriše.

***

"INDUSTROPROJEKT" AD ZA PROJEKTOVANjE, URBANIZAM I KONZALTING

PRIJEDOR, ul. Vožda Karađorđa br. 14               

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS) ...........................1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen elektrotehički fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije ............... 1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen mašinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) ...............  1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen građevinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer građevine – smjer niskogradnja (VSS) ....... 2 izvršioca

VSS (VII st. str .spr.) – završen građevinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

5. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) .................................................................. 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na dizajniranju i urbanističkom planiranju.

Posedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Mjesto rada: Banjaluka ili Prijedor

Plata je po dogovoru, a postoji mogućnost i suvlasništva u firmi.

     

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

- da je državljanin BiH,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,

- poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,

- dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu)

- licencu (ovjerenu fotokopiju)

- dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)

- biografiju

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o položenoj B kategoriji

- dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

   Napomena

U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).

 Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br.4

79101 PRIJEDOR

JU Elektrotehnička škola Prijedor raspisuje

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

1. Profesora za predmet: Srpski jezik – 3 časa sa iskustvom - na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine

          Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

                   Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .

(1)     Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i priže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2)     Uvjerenje iz stava 1. t.4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Posebni uslovi:

1. Uz potpisanu prijavu od strane kandidat koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika, a na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Sl. glasnik RS", broj:  24/2019) kandidati su obavezni priložiti:

1)      Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)      Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      Položen stručni ispit,

4)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

7)      Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8)      Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9)      Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati

kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene

dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije

zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u  četvrtak, 29.10.2020. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

***

JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Ul. Vuka Karadžića br.16

79101 Prijedor

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesora ekonomske grupe predmeta, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, 1 izvršilac.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu , kao i uslove iz  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

1. Potrebna dokumentacija

 Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1) Da je državljanin RS - BiH – uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

6) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,

5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi  i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

  Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i  zvanja nastavnika.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom "za konkurs"  i napomenom "ne otvarati ".

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje dana, 27.10.2020. godine sa početkom u 9.30 časova.

 

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 27.10.2020. godine sa početkom u 11 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

 Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.            Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA "SAVO BALABAN"

Branislava Nušića br. 9

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor solfeđa - diplomirani muzički pedagog - VII stepen stručne spreme  –  puna norma – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme  do 30.6.2021. godine do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

Opšti uslovi:

(1)     1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje                                                                                          

uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 (2)  Uvjerenje  iz  stava 1. tačka 4)  i 5) za izabranog kandidata škola  pribavlja  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(3) Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju iz  opštih uslova potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 (4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 (5) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 (6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 30.10.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

(7) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.

***

  JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" PETROVO

  79101 PRIJEDOR

   Petrovo bb

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor hemije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 31.8.2021. godine, 2 časa sedmično; 

2. Profesor informatike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, 7 časova sedmično;

3. Profesor muzičke kulture – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, pola norme;

4. Nastavnik demokratije i ljudskih prva – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, najkasnije do 31.8.2021. godine, 1 čas sedmično;

5. Profesor razredne nastave za rad u jutarnjem čuvanju - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, najkasnije do 30.6.2021. godine, puna norma.

Uslovi za učešće na konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 

 

4.       Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.       Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ESTS u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

5.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

7.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje u prostorijama škole, 

- četvrtak, 29.10.2020. godine, u 11.15 časova, a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 12.15 časova za radna mjesta pod rednim brojem 2, 3. i 4.

- petak, 30.10.2020. godine, u 11.15 časova, a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 12.15 časova za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 5.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na  istom, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu škole.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana