JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

***************

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

DONjI DUBOVIK - KRUPA NA UNI

 

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i Akta Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj:07.041/610-102/20 od 26. maja 2020. godine, Školski odbor JU Osnovne škole “Branko Ćopić” Donji Dubovik, opština Krupa na Uni, je donio Odluku broj:245/20 od 2.7.2020. godine, na osnovu koje objavljuje,

PONIŠTAVANjE KONKURSA

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, opština Krupa na Uni, objavljen u “Glasu Srpske” dana 19.2.2020. godine.

***

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

DONjI DUBOVIK - KRUPA NA UNI

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik, opština Krupa na Uni

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat

Mandat direktora škole traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

III – Status

 

 

 

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorom, Statutom Škole, te Pravilnikom o radu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1.       Opšti uslovi

- da je državljanin BiH

- da je punoljetan

- da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rad sa učenicima.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1).

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

2) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

3) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci;

4) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

5) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

6) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

7) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

8) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

9) Izvod iz matične knjige rođenih i

10) Uvjerenje o državljanstvu.

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.                                                                                                                             Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Donji Dubovik – 79227 Krupa na Uni, Trg Braće Mandić 4, sa naznakom: “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

VII – Način i rok obavještenja                                                                                                                  Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU OŠ “Branko Ćopić” Donji Dubovik, Krupa na Uni u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

“INDUSTROPROJEKT” AD ZA PROJEKTOVANjE,

URBANIZAM I KONZALTING

PRIJEDOR, ul. Vožda Karađorđa br. 14         

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1.       Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS) ................................1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen elektrotehnički fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije .... 1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen mašinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) ...............  1 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen građevinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer građevine – smjer niskogradnja (VSS) ....... 2 izvršilac

VSS (VII st. str. spr.) – završen građevinski fakultet

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije

Mjesto rada: Banjaluka ili Prijedor

Plata je po dogovoru, a postoji mogućnost i suvlasništva u firmi.

           Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

- da je državljanin BiH,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,

- poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,

- dokaz o školskoj spremi (diplomu o završenom fakultetu)

- licencu (ovjerenu fotokopiju)

- dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)

- biografiju

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o položenoj B kategoriji

- dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

 Napomena

U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).

Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana