JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godineprijavljeni kao nezaposleno lice.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godineprijavljeni kao nezaposleno lice.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su

*******

*******

 JU OŠ "Petar Kočić"

 Petog korpusa bb

79102  Prijedor

 

K  O  N  K  U  R  S

Za prijem radnika u radni odnos

 

-    Nastavnik likovne kulture sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine ......................................  1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

     Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi .


     Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.


     Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

1. Da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Da ima uvjerenje da protiv njega  nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djece,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

     Posebni uslovi:

 

1.  Da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od 3 godine

2.  Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu

3.  Da ima ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.


     Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

 

1) uvjerenje o državljanstvu

2) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte

3) uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
4) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg  se jasno vidi:  vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preraučunati u puno radno vrijeme
8) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu

9) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

11)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.


Prijem kandidata u radni odnos  vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom  o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

 

     Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole,  sa naznakom "za konkurs".


Intervju i testiranje kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune  i blagovremene, obaviće  se  14.02.2023. godine u 10,30 časova u prostoriji škole,  te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

      Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove  objaviti  na oglasnoj  tabli škole.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU

 

O D L U K A

o djelimičnom poništenju Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru

 

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta pod rednim brojem 2. „sudijski pripravnik/volonter", poništava se jer niko od prijavljenih kandidata nije dobio minimalan broj bodova utvrđenih pravilima kojima se bliže uređuju pravila i procedure zapošljavanja.

 

Po konačnosti ova odluka će biti objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Obrazloženje

 

Okružni privredni sud u Prijedoru je raspisao javni konkurs broj 067-0-Su-22-000-577 od 25.11.2022. godine objavljen dana 30.11.2022. godine u „Glasu Srpske" za popunu radnog mjesta stručni saradnik (1 izvršilac) i sudijski pripravnik/volonter (2 izvršioca).

Po navedenom konkursu za prijem na radno mjesto sudijski pripravnik/volontera zaprimljena je 1 (jedna)  prijava, te je Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za prijem radnika, imenovana Odlukom broj: 067-0-Su-22-000-584 od 29.11.2022. godine (u daljem tekstu: Komisija), provjerom utvrdila da je zaprimljena prijava blagovremena, potpuna, te da iz nje proizlazi da prijavljeni kandidat ispunjava opšte i posebne uslove iz javnog konkursa za radno mjesto sudijski pripravnik/volontera.

Na intervju koji je održan dana 28.12.2022. godine pristupio je prijavljeni kandidat, te je komisija izvršila bodovanje kandidata i sačinila spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% od najvećeg mogućeg broja dodijeljenih bodova po javnom konkursu za prijem radnika – sudijski pripravnik/volonter (2 izvršioca), koja je objavljena na oglasnoj tabli suda.

Odredbom člana 19. tačka g) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavnje namještenika propisano je da javni konkurs nije uspio ako niko od kandidata ne dobije minimalan broj bodova utvrđen ovom Uredbom.

Nakon uvida u spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% od najvećeg mogućeg broja dodijeljenih bodova, utvrđeno je da prijavljeni kandidat nije dobio minimalan broj bodova utvrđenih pravilima kojima se bliže uređuju pravila i procedure zapošljavanja pa je na osnovu člana 19. tačka g) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavnje namještenika odlučeno kao u izreci ove odluke.

Pouka o pravnom sredstvu:

Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba predsjedniku suda u roku od 15 dana od dana prijema iste.                                             

***

Opština Novi Grad,

ul. Petra Kočića br. 2,

 

 

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta Straješine Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice opštine Novi Grad

 

I – Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to za radno mjesto:

 

- Starješna vatrogasno-spasilačke jedinice opštine Novi Grad, 1 izvršioc

 

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članu 53. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad.

 

III - Opšti i posebni uslovi

 

1)  Opšti uslovi:

              1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

              2. da je stariji od 18 godina,

              3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

              4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

              5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

         6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

2)  Posebni uslovi:

1.  VSS – studij prvog ciklusa sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, tehničkog smjera;

2.  5  godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

3.  položen stručni ispit za  rukovodioca akcije gašenja požara ili obaveza polaganja ispita u roku od šest mjeseci od dana imenovanja;

4.  posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom „B" kategorije;

5.  poznavanje rada na računaru.

 

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica loklane samouprave.

 

 

V - Potrebna dokumentacija

1)  Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

 

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 

2)  Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i potpisane izjave:

1.  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IDž stav 1. Ustava BiH;

2.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;

4.  da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 

3)  Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1.  diplome o završenoj stručnoj spremi;

2.  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit za  rukovodioca akcije gašenja požara;

3.  isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4.  vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom „B" kategorije;

5.  isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

 

VI - Postupak izbora kandidata

1   Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2   O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

3   Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1,3. i 4.  Javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4   Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

 

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Opštine Novi Grad  http://www.opstina-novigrad.com/.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta Straješine Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice opštine Novi Grad".

Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Sanja Pilipović, Šef odsjeka za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-465.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

JU Oš „Petar Petrović Njegoš''
Busnovi bb,

79102  Prijedor
 

J A V N I     K O N K U R S
   za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Psiholog,1 izvršilac na pola radnog vremena, pripravnik, na neodređeno

    radno vrijeme

 

Posebni uslovi radnog mjesta

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

       1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

       2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

       3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

       5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

         6. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

   7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela

    učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti,

      polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

 

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1.  Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 15.02.2023. godine (srijeda) u 09,00 časova u postorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.


Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično u školu, zapakovane ili poštom na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs". 

***

JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja" Novi Grad

 ul. Petra Kočića 10

79 220 Novi Grad

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I – Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja" Novi Grad za radna mjesta:

 

1. vaspitač predškolske djece - u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka radnika sa porodiljskog odsustva), 5  izvršilaca

2. računovođa - u radni odnos na neodređeno vrijeme,  1  izvršioc

 

II - Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na  Javni konkurs su:

 

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.

5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece  sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala i službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabrane kandidate Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

III- Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na Javni konkurs su:

 

        1. Vaspitač

 - Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

  - najmanje jedna godina radnog iskustva i

  - položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

 

       2.  Računovođa

        - VSS – diplomirani ekonomista, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent studijskog programa u oblasti finansija i računovodstva i da je stekao akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani ekonomista

         - najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

         - položen stručni ispit

         - licenca za sertifikovanog računovođu.

 

IV - Kandidati su dužni dostaviti:

              1. potpisana prijava na javni konkurs,

              2. uvjerenje o državljanstvu,

              3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

              4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanje radnog odnosa.

             5. uvjerenje o neosuđivanosti,

             6. uvjerenje da se kandidat ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

             7. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

             8. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

           9. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerena fotokopija indeksa,

           10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

            11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita, ili da je     položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

           12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o  vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon  sticanja odgovarajuće stručne spreme,

       13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ili ovjerenu kopiju radne knjižice,

      14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulih boraca Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodica poginulih boraca,

      15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida

          Odbrambeno- otadžbinskog rata Rebublike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

      16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambenog-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Uvjerenja iz tačke 5. i 6. za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja" Novi Grad, ul. Petra Kočića 10.,

79 220 Novi Grad, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju dana 15.02.2023. godine ( srijeda), u prostorijama Ustanove sa početkom u 10,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen  na oglasnoj tabli ustanove.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br. 2

79102 PRIJEDOR

 

 

K O N K U R S

Za upražnjeno radno mjesto

 

1 .  profesor fizičkog vaspitanja, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 6 časova, za lice bez iskustva - pripravnik;

 

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu  i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava  uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim  školama.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, kandidati su obavezni priložiti :

1.  Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne  i Hercegovine;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

3.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

7.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10.     Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

11.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);

12.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);

13.     Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida (nije potrebno za radna mjesta pod rb. 6 i 7);

Uvjerenja iz tač. 4 i 5  Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti

vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 17.2.2023. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu: JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 2. sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana