JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

Agencije
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.11.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 6.11.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**********************

**********************************

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

 

objavljuje

 

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 

Poništava se dio konkursa objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" u srijedu, 23.10.2019. godine,  pod tačkom 1. Profesor matematike jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Ostali dio konkursa ostaje isti.

***

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

 

I

Radno mjesto: Spremačica

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje – Trebinje

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

 

 II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

- osnovna škola, NK;

- jedna godina radnog iskustva.

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

 

 

 

4. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

 

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

6. ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija svjedočanstva ili drugog dokaza o stručnoj spremi;

 

7. dokaz o radnom iskustvu – original ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu.

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na javni konkurs za prijem radnika".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 

Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18, 26/19) i Odluke Senata broj: 01-S-490-V/19 od 30.10.2019. godine ,  Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

 

                                                      KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

  

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi ......................................... 1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Računarske nauke .......................................................................................................... 1 izvršilac

 

3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi ...................................................................................... 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Etika ............................................................................................ 1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika stranih jezika i vještina za užu naučnu oblast Specifični jezici (Klasični jezici – grčki i latinski) ............................................ 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada (Metodika nastave matematike) ................................................................................................... 1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Upravno pravo i uprava .......................................................................................................... 1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sestrinstvo ..................................................................................................... 1 izvršilac

 

2. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija ........................................................................................................ 1 izvršilac

 

Studentska br.1, 73 300 Foča

 

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Aktuarstvo ............................................................................................... 1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta), i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

 

 raspisuje 

 

                                                    KONKURS

                                          za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Opis radnih  mjesta

1. Profesor njemačkog jezika i književnosti (4 časa sedmično), na određeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave za školsku 2019/2020. godinu, sa položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac;

2. Profesor sociologije (2 časa sedmično ), na neodređeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave za školsku 2019/2020. godinu, sa položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac;

3.  Profesor praktične nastave i ekonomske grupe predmeta (16 časova sedmično) na neodređeno vrijeme, pripravnik -  jedan izvršilac.

 4. Profesor stručnih predmeta šumarstva i obrade drveta (9 časova sedmično), na određeno vrijeme, do povratka predmetnog profesora sa porodiljskog bolovanja, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  ("Službeni glasnik Republike Srpske", br 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 41/18), Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/15 i br. 83/15):

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 

 

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da nije pravosnažno osuđen  za krivična djela  seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece;

6 ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenja iz tačke 4) i  5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu;

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7 kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18 ) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani  dana, 22.11.2019. godine,  u 12 časova u  prostorijama  JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" u Sokocu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti "Prijava na konkurs" sa naznakom za poziciju za koju su konkuriše,  a dodatne informacije mogu se dobiti na br. telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana