JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************************

“ILIDžAPUTEVI” DOO I. ILIDžA

Ul. Ravnogorska bb

71123 ISTOČNO SARAJEVO

 

Na osnovu ukazane potrebe raspisuje se

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

1. Građevinski tehničar - 1 izvršilac,

2. KV električar - 1 izvršilac,

3. KV bravar - 1 izvršilac,

4. Zidar - 1 izvršilac,

5. Tesar - 1 izvršilac,

6. NK radnik - 3 izvršioca.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu RS kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1.

Građevinski tehničar, SSS, radno iskustvo od 2 - 3 godine.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2.

Diploma srednje stručne spreme (KV, VKV, SSS) elektro smjera,

 

Za radno mesto pod rednim brojem 3.

Diploma srednje stručne spreme (KV, VKV, SSS)  mašinskog smjera,

 

Za radno mesto pod rednim brojem 4.

Diploma srednje stručne spreme (KV; VKV; SSS) građevinskog smjera,

 

Za radno mesto pod rednim brojem 5.

Diploma srednje stručne spreme (KV;VKV;SSS) građevinskog smjera,

 

Za radno mesto pod rednim brojem 6.

Završena osnovna škola.

 

Radni odnos se zasniva na određeno uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Plata solidna i redovna.

Zainteresovani radnici koji nisu sa područja opštine Istočne Ilidže i Istočnog Novog Sarajeva imaju smeštaj i ishranu u stambenom objektu.

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu lično ili putem pošte dostaviti na adresu “ILIDžAPUTEVI” d.o.o. I. Ilidža, Ul. Ravnogorska bb, 71123 Istočno Sarajevo ili na e-mail adresu i.putevi@gmail.com

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mesta.

***

JU SREDNjA ŠKOLA “28. JUNI”

ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednje škole “28. juni”

 

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i to:

 

- Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno - obrazovnog rada škole;

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti (originalna ili ovjerene fotokopije) sljedeće dokumente:

1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u vaspitno-obrazovnom radu;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte;

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri godine studija ili ekvivalent;

5. Potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

7. Program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu;

8. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci);

9. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci) ;

10. Ljekarsko uvjerenje o opštoj psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

11. Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

12. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

 

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti kandidate o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke školi.

Nakon izbora, direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave dostaviti lično ili slati poštom sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole” na adresu: JU Srednja škola “28. juni”, Stefana Nemanje broj 10, 71123  Istočno Sarajevo

***

PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU

“CVRČAK” PALE                                           

 

raspisuje: 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika - vaspitača

 

I Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača)… 1 izvršilac

 

II Opis poslova

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Klub za djecu “Cvrčak” Pale.

 

III Opšti uslovi

 

1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,

4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu

  zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih

 čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,

5.       Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

IV Posebni uslovi:

Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1. Visoka stručna sprema

a) VSS - prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

b) položen stručni ispit

 

V Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog

programa ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog

vaspitanja,

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom

studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,

6.       Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

7.       Uvjerenje da nisu osuđivani (dostaviće izabrani kandidati po

          završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),

8.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne

procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

 

V Rok podnošenja prijava:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu”Glas Srpske”, i oglasnoj tabli PU Klub za djecu “Cvrčak” Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VI Ostale odredbe

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 5.3.2021. godine u 10 časova u prostorijama Ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Klub za djecu “Cvrčak”, Gavrila Principa 54, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30 - 16.30 časova sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u PU Klub za djecu “Cvrčak” Pale”.

 

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

***

JZU DOM ZDRAVLjA

“DR LjUBOMIR ĆERANIĆ” SOKOLAC

raspisuje

KONKURS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na period od godinu dana

 

Za radno mjesto:

1.  Biohemičar ............................................................. 1 izvršilac (1/2 punog  radnog vremena),

2.       Laboratorijski tehničar ........................................ 1 izvršilac (puno  radno vrijeme),

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, kako slijedi:

Opšti uslovi za obje pozicije :

-  da je državljanin BiH

-  da je stariji od 18 godina,

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost, i

Posebne uslove:

1) za poziciju pod rednim brojem 1:

- VSS - završen farmaceutski fakultet, smjer biohemije ili master farmacije – medicinski biohemičar ili medicinski fakultet sa završenom specijalizacijom iz medicinske biohemije ili master farmacije - specijalista medicinske biohemije,

- položen stručni ispit;

2) za poziciju pod rednim brojem 2:

- SSS - medicinska škola, smer laboratorijski tehničar

- položen stručni ispit.

 

Uz prijavu na konkurs sa osnovnim podacima, adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

- izvod iz matične knjige rođenih

- diploma/uvjerenje o završenom fakultetu/školi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu dostavi:

- Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti .

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti preporučenom poštom na adresu: JZU Dom zdravlja “Dr Ljubomir Ćeranić” Sokolac, Glasinačka 15, 71 350 Sokolac ili lično na protokol ustanove, sa naznakom: “ Prijava na konkurs za prijem u radni odnos “ .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” i na sajtu JU Zavod za zapošljavanje RS.

Sa svim prijavljenim kandidatima koji su blagovremeno podnijeli svu potrebnu dokumentaciju i koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konačnu odluku o prijemu u radni odnos donosi direktor Ustanove.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.   Voditelj produženog boravka (nastavnik razredne nastave, diplomirani pedagog), puna norma, jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen  stručni ispit, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2021. godine.

2.       Nastavnik geografije – jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, norma 16 časova.

3.   Nastavnik hemije – jedan (1) izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2022. godine, norma 8 časova.

4.   Nastavnik informatike – jedan (1) izvršilac, pripravnik, na određeno  vrijeme, a najduže do 31.8.2022. godine, norma 8 časova.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 37/19) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18,45/19).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:

1)   da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)   da je punoljetan,

3)   da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni  odnos),

4)   da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine  ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava ,

5)  da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za  

     krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6)  da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredba o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

 

2) da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, osim za radna mjesta pod rednim brojem 3 i 4.

V) Potrebna dokumentacija

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu; 

4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

5. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u   oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, osim za radna mjesta pod rednim brojem 3 i 4,

9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi, osim za radna mjesta pod rednim brojem 3 i 4,

10. Uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova, osim za radna mjesta pod rednim brojem 3 i 4,

11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem nastavnika u radni odnos, vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 45/19).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Testiranje kandidata će se obaviti 11.3.2021. godine, u 13 sati. Intervju kandidata će se obaviti 11.3.2021. godine, u 14 sati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije održavanja testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte sa naznakom “Prijava na konkurs, ne otvarati”, na adresu škole:

JU OŠ “Jovan Dučić” Kasindo, Mladička br 3,                                                                             

71 213 Istočna Ilidža                                                                      

                                                                       

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana