JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

************************

OPŠTINA RUDO

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Rudo

 

I - Načelnik opštine Rudo raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih rukovodećih i izvršilačkog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Rudo:

1. Sekretar Skupštine opštine Rudo - šef Odsjeka ....................................1 izvršilac,

2. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove ......................................................... .1 izvršilac,

3. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti ..............1 izvršilac i

4. Samostalni stručni saradnik za skupštinske i normativne poslove ......1 izvršilac.

II - Mandat i radno-pravni status

Mandat sekretara skupštine opštine i načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja ih je izabrala. Sekretar skupštine i načelnici odjeljenja imaju radno-pravni status službenika na rukovodećem radnom mjestu - službenici prve kategorije.

Samostalni stručni saradnik za skupštinske i normativne poslove zasniva radni odnos u Opštinskoj upravi Rudo na neodređeno vrijeme, sa radno-pravnim statusom službenika na izvršilačkom radnom mjestu - službenik pete kategorije prvog zvanja.

III - Opis poslova

Opis poslova upražnjenih radnih mjesta utvrđen je Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo (“Službeni glasnik opštine Rudo” broj: 5/17, 1/18, 3/19, 7/19, 5/20, 7/20 i 9/20 ).

IV - Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH i

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

V - Posebni uslovi za kandidate:

I-1. VSS - diplomirani pravnik - 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.

I-2. VSS - društvenog, prirodnog, inženjersko-tehnološkog ili poljoprivrednog smjera - 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.

I-3. VSS - društvenog, prirodnog, poljoprivrednog ili humanističkog smjera - 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.

I-4. VSS - diplomirani pravnik - 240 ECTS bodova, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

VI - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da prilože dokumentaciju o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci,

3. ovjerenu fotokopiju lične karte,

4. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

5. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 5. 6. i 7. konkursa,

6. ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

7. uvjerenje (potvrda) o radnom iskustvu u struci,

8. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi (kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, prilažu ovjerenu ličnu izjavu kojom se obavezuju da će, ukoliko budu primljeni u radni odnos, položiti stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja),

9. dokaz (sertifikat, potvrda) o poznavanju rada na računaru (kandidati za radno mjesto iz tačke I-4),

10. biografiju o kretanju u službi i

11. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - dostaviće izabrani kandidat po okončanju postupka po konkursu.

Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos na rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja (član 67. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

VII - Prijave na javni konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo - Komisija za izbor sekretara Skupštine opštine Rudo (za radno mjesto iz tačke I-1), odnosno Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika (za radna mjesta i tačke  I-2.3.4), ul. Đenerala D. D. Mihailovića 41, 73260 Rudo.

Osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je predsjednik Komisije Milinković Dobrisav (za sekretara) i Pušonjić Slađana (za ostala radna mjesta), kontakt telefon: 058-711-164.

 

VIII - Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas Srpske” i Televiziji Rudo. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

HAMDO GROUP DOO

SOKOLAC

raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

namještenika u Društvu Hamdo Group d.o.o. Sokolac

 

I

Društvo Hamdo Group d.o.o. Sokolac prima u radni odnos na određeno

vrijeme

1. Tehnički sekretar - jedan izvršilac (1) na određeno vrijeme

2. Komercijalista - dva izvršioca (2) na određeno vrijeme

3. Stručni saradnik - asistent - jedan izvršilac (1) na određeno vrijeme

II - Opis poslova

Predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva Hamdo Group d.o.o. Sokolac.

III - Opšti uslovi za kandidate

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova,

5. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu, i da nisu odbili naredbu da se povinuju pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Društvu.

IV - Posebni uslovi za kandidate

1. Za radno mjesto pod brojem 1:

- VSS - poznavanje engleskog jezika

2. Za radno mjesto pod brojem 2:

- VSS - diplomirani ekonomista ili diplomirani menadžer

- položen stručni ispit

- poznavanje rada na računaru

3. Za radno mjesto pod brojem 3:

- VSS - društvenog smjera - poznavanje engleskog jezika

V - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. fotokopiju lične karte

2. uvjerenje o državljanstvu

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure)

5. uvjerenje o neosuđivanju

6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci)

7. potpisane i ovjerene izjave iz tačke 4, 5. i 6,

8. ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

9. uvjerenje o radnom iskustvu

10. ovjerenu fotokopiju dokaza o poznavanju rada na računaru

VI

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.

O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidati mogu putem pošte ili mejla dostaviti svoj CV na adresu Hamdo Group d.o.o. Sokolac, ulica Cara Lazara 27 uz napomenu za konkurs ili na mejl adresu kontakt osoba teodorakanostrevac@gmail.com

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

VII

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku RS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana