JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.01.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.01.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.01.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

I

Pozicija broj 1:

Radno mjesto: laborant

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Tehnološki fakultet Zvornik - Zvornik

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

Pozicija broj 2:

Radno mjesto: Operater u poluindustrijskoj laboratoriji

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Tehnološki fakultet Zvornik - Zvornik

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

Za poziciju broj 1:

- SSS ili V stepen stručne spreme hemijskog smjera

- jedna godina radnog iskustva

 

Za poziciju broj 2:

 

- SSS ili V stepen stručne spreme prehrambenog  ili  mikrobiološkog smjera

- jedna godina radnog iskustva

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.       original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

 

2.       original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

 

3.       ovjerenu izjavu da kadidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

 

4.       ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

 

5.       original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

6.       ovjerenu kopiju dokaza o stručnoj spremi – ovjerena kopija diplome ili drugog dokaza o stručnoj spremi;

 

7.       dokaz o radnom iskustvu – orginal ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu.

 

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene, potpune i uredne prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

V

Ovaj konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske" i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto laborant / operater u poluindustrijskoj laboratoriji na Tehnološkom fakultetu Zvornik".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

HAN PIJESAK

                                                                                                                            

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u organizacionu jedinicu Centra

vrtić "Diana Budisavljević" broj: 01-120-2/22

 

Diplomirani vaspitač predškolske djece

Rad na neodređeno vrijeme.

Broj izvršilaca: 1(jedan) sa 1(jednom) godinom radnog iskustva u struci,

Rad na određeno vrijeme

Broj izvršilaca 1(jedan) bez radnog iskustva - pripravnik.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Pored opštih uslova predviđenih Zakon o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60 i 68 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/15) i članom 2. stav (1) i (2) Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 36/16).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs i dokumentacija na osnovu koje se dokazuju opšti uslovi su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5) da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Uvjerenja iz tački 4) i 5)  za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) VSS – da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača, što dokazuje ovjerenom foto-kopijom diplome,

2) položen stručni ispit za rad u preškolskim ustanovama, što dokazuju uvjerenjem o položenom stručnom ispitu, (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit izabrani kandidat je dužan da ga u roku od šest mjeseci  od dana zasnivanja radnog odnosa položi),

3) ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

Uz prijavu za  konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisan članom 62.stav (7) tačka 1 i 2 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/15):

1) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena foto-kopija indeksa,

2) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju svih dokumenata budući da ista neće biti vraćena kandidatima.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera, npr.uvjerenje o državljanstvu, ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8(osam) dana od  dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske" i oglasnoj tabli Centra.

        

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u Centar ili putem pošte na adresu Centra : JU Centar za soijalni rad Han Pijesak, A.Karađorđevića 4, 71360 Han Pijesak   

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za konkurs".

Centar će  spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu.    

S kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, će se obaviti intervju dana 10.02.2022.godine u 12 časova u prostorijama Centra ul.A.Karađorđevića 4. soba broj 7, te se kandidati neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana