JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

************

*********************

 

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

 raspisuje,                      

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.   Struka poljoprivreda i prerada hrane za zanimanje agroturistički tehničar:

- Diplomirani inženjer poljoprivrede, 18 časova sa radnim iskustvom -  na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac,

- Diplomirani inženjer poljoprivrede, 18 časova sa radnim iskustvom -  na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac,

2.   Profesor pravoslavne vjeronauke, 12 časova sedmično - 1 izvršilac sa radnim       iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine

Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu -  (“Službeni glasnik RS”broj: 1/16 i 66/18), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104, 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:24/19)

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

 dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

4.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”,broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. JANUAR” - 28.9.2020. god. u 13 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu: JU SŠC “27. JANUAR”, Ul. Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje                                                                                             

****                                                                                           

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BOLNICA “SRBIJA”                                                                                      

raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Za radno mjesto:

- Specijalista  oftalmologije na Odsjeku za oftalmologiju - 1 izvršilac

 

Pored opštih  uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove :

- Završen medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),

- položen specijalistički ispit iz oftalmologije,

- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,

Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),

- Kratku biografiju,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,

- Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu iz oftalmologije

- Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu “Glasu Srpske”. Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu: JZU Bolnica “Srbija” Istočno Sarajevo, ul. Kasindolskog bataljona 113, 71  213, Kasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: Specijalista oftalmologije.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “PALE”

PALE

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.   Profesor mašinske grupe predmeta, (Kompjuterska grafika, Mašinski elementi, Mehanika)   9 časova, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

2.   Profesor ekologije i zaštite životne sredine, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme   do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

3.   Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021.    godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

4.   Profesor stručnih predmeta u struci ugostiteljstvo i turizam, (Praktična nastava,       Hotelijerstvo, Osnove preduzetništva), 1 izvršilac, 10 časova, na određeno vrijeme do    31.12.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

5.   Profesor matematike, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa    porodiljskog odsustva – pripravnik;

6.   Profesor hemije, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine –     pripravnik;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 i 35/2020), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 86/2013, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 34/15 i 83/15).

Uz  prijavu potpisanu od strane kandidata za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1.   Uvjerenje o državljanstvu;

2.   Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte;

3.   Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno  zvanje u određenoj oblasti;

4.   Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci   o prosjeku ocjena;

5.  Uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izdaje nadležna zdravstvena   ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje je dužan dostaviti izabrani   kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.   Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za kandidate koji se prijavljuju na   javni konkurs za radna mjesta pod tačkama 1, 2, 3. i 4;

7.   Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica;

8.   Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kome je jasno naznačena vrsta posla,   stepen stručne spreme i dužina radnog staža, za kandidate koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pod tačkama 1, 2, 3. i 4;

9.   Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike

     Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske   ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12.  vjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je  dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-      psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

13.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 i 35/2020) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18 i 35/2020) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno u prostorijama škole, dana 30.9.2020. godine, u 10 časova, a intervju će biti obavljen u prostorijama škole istog dana u 11 časova.

 

Sve kopije traženih dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i biće odbačene.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na javni konkurs.

Prijave, sa naznakom “Za konkurs” dostaviti poštom ili neposredno na adresu: JU “Srednjoškolski centar Pale” Pale, ul. Njegoševa br. 7, 71 420 Pale.

***

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA

DJEČIJI VRTIĆ “BAJKA”

ČAJNIČE

raspisuje

KONKURS

-  Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine

Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata vrtić će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (u skladu sa članom 24. stav 7. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju);

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno – obrazovni rad;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JPU Dječiji vrtić “Bajka” Serdar Janka Vukotića br.26A, 73280 Čajniče.

***

JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

 

raspisuje  

 

KONKURS

 za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Opis radnih  mjesta

 

1.   Profesor  praktične nastave ekonomski tehničar  (12 časova sedmično) na neodređeno Vrijeme - pripravnik - jedan izvršilac;

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18), Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/15 i br. 83/15):

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da nije pravosnažno osuđen  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece;

6 ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenja iz tačke 4) i  5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti , polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta , polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju

na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenoj  pedagoško- psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu;

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7 kao i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani  dana 28.9.2020. godine u 12 časova u  prostorijama JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “Prijava na konkurs” sa naznakom za poziciju za koju su konkuriše,  a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana