JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

"27.JANUAR" ROGATICA

 

raspisuje,                      

 

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik matematike i fizike  (9+11 časova) 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 2. Nastavnik matematike 18 časova, 1 izvršilac, pripravnik, do povratka radnika sa bolovanja,
 3. Nastavnik srpskog jezika (17 časova) 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme,
 4. Nastavnik za predmet poslovna komunikacija 4 časa i psihologija 2 časa,  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 5. Nastavnik stručnih  predmeta u struci ekonomija, pravo i trgovina, 22 časa i to:  ( knjigovodstvo 4 časa, monetarna ekonomija 2 časa, osnovi ekonomije 4 časa, poslovna ekonomija 2 časa, carinski sistemi 4 časa, ekonomija 6 časova ),  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 6. Nastavnik stručnih predmeta u struci ekonomija, pravo i trgovina 22 časa i to: (knjigovodstvo 6 časova, preduzetništvo 2 časa, ekonomija 2 časa, monetarna ekonomija i bankarstvo 2 časa, osnovi ekonomije 2 časa, carinski sistemi 4 časa, kancelarijsko poslovanje 4 časa)  1 izvršilac , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 7. Nastavnik stručnih  predmeta u struci ekonomija, pravo i trgovina 14 časova i to: (računovodstvo 4 časa, kancelarijsko poslovanje 4 časa, privredna matematika 4 časa, finansijska matematika 2 časa)  1 izvršilac , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 8. Nastavnik stručnih predmeta u struci poljoprivreda i prerada hrane 22 časa i to: (biljna proizvodnja 6 časova, prostorno uređenje gazdinstva 4 časa, praktična nastava 12 časova), 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme,
 9. Nastavnik stručnih predmeta u struci poljoprivreda i prerada hrane 18 časova i to: (stočarstvo 2 časa, kuvarstvo 4 časa, ugostiteljsko posluživanje 2 časa, marketing u turizmu 2 časa, prehrambena tehnologija 2 časa, praktična nastava 6 časova),  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
 10. Nastavnik stručnih predmeta u struci ekonomija, pravo i trgovina 20 časova i to: ( poslovna informatika 10 časova, digitalni marketing 2 časa, preduzetništvo i inovacije i IT 2 časa, poslovno-informatička obuka 2 časa, praktična nastava 4 časa) 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine,
 11. Nastavnik stručnih predmeta: računarstvo i informatika 11 časova, procesi razvoja softvera 2 časa, poslovno-informatička obuka 6 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

 

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju kandudati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS"broj: 1/16, 66/18, 119/21.), ispunjavaju i uslove u skladu sa čl.104. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" broj 29/12,80/14, 83/15.) Pravilnikom o profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 120/20) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

 

Uz obaveznu prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci) na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i 5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom, razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" – 30.09.2022.godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. JANUAR"

Ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

"27.JANUAR" ROGATICA

                                                                                  

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18,35/20, 92/20), na osnovu  Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 29/12,80/14, 83/15), Pravilnika o profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 120/20), ,na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijeme radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19). Direktor škole donosi odluku:               

                  

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 

Poništava se dio konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljen 24.08.2022. godine u Dnevnom listu „Glas Srpske" i to pod tačkom 4. nastavnik prava, 4 časa, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2023. godine, zbog tehničke greške.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA"

PALE

 

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1,  Voditelj u produženom boravku - 3 izvršioca, puna norma, na neodređeno vrijeme,

 1.  Nastavnik matematike - 1 izvršilac, 11 časova norme sedmično, na

određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,

 1.  Nastavnik fizike - 1 izvršilac, 4 časa norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 2.  Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 4 časa norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 3.  Nastavnik istorije - 1 izvršilac, 6 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 4.  Nastavnik informatike - 1 izvršilac, 16 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine i
 5.  Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac, 17 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

 

U radni odnos po tačkama 1, 5, 6 i 7 primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. U radni odnos pod tačkama 2, 3 i 4 primaju se lica bez radnog iskustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", br: 1/16, 66/18 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 81/22), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjereljem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitnoobrazovnom procesu za kandidate koji konkurišu na radna mjesta za pozicije 1, 5, 6 i 7,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 8. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za pozicije 1, 4, 5, 6 i 7 biće obavljen dana 28.09.2022. godine, sa početkom u 11:00 časova, a intervju će biti obavljen dana 29.09.2022. sa početkom u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija" Pale.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za poziciju 2. biće obavljen dana 29.09.2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, a intrvju će biti obavljen itog dana u 11 :30 časova.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za poziciju 3. biće obavljen dana 29.09.2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, a intrvju će biti obavljen itog dana u 13:30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intrvju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na konkurs'' na adresu Škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

JU GIMNAZIJA „KALINOVIK"
KALINOVIK

 

raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

   

 1. Profesor engleskog jezika i književnosti  – 10 časova sedmično, na određeno vrijeme –do 30.12.2022.godine
 2. Profesor muzičke kulture – 2 časa sedmično, na određeno vrijeme-do 30.6.2023. godine

 

U radni odnos se prima kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji(„Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).
Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
- Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
- Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci(ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnogi drugog  nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ( diplome izdate u BiH , kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine sa istim stepenom stručne i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava);
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta ( dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta).
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).
- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).        

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj:41/18,35/20 i 85/20)

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 85/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole.

Prijem radnika izvršit ćese u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 24/19).
Dana 29.9.2022. godine u 11:00 časova u prostorijama škole obaviće  se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs"  dostaviti na adresu:
JU Gimnazija „Kalinovik" Kalinovik
Ul.Šumadijska bb.
71 230 Kalinovik
Tel. 057/623-044

***

JU CENTAR ZA KULTURNO-PROSVJETNU

DJELATNOST "PROSVJETA" RUDO

 

r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika

 

I JU CKPD „Prosvjeta"  Rudo, raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa završenom VSS, fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i stručnim nazivom diplomirani kriminolog,  na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža u trajanjudo 12 mjeseci .......................1 izvršilac.

II-  Opšti uslovi za prijem pripravnika

 1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi.

III-  Posebni uslovi za prijem

 1. VSS-završen fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i stručnim nazivom diplomirani kriminolog, koji se vrednuje sa   240  ECTS,
 2. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u struci.

IV-  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs (sa adresom prebivališta i brojem telefona),

kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci, osim u

slučajevima gdje izvod iz MKR nema ograničen rok važnosti),

2. Uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH (ne starije od 6 mjeseci),

3. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat),

4.Uvjerenje MUP po mjestu rođenja da lice nije osuđivano, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj, ovaj dokaz će se pribaviti službenim putem ,

5. Ovjerenu fotokopiju lične karte,

6. Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se vodi i od kada na evidenciji nezaposlenih, sa zanimanjem koje se traži konkursom,

8. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete)- dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status.

 1. Postupak odabira kandidata

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor, Komisija za sprovođenje

postupka za prijem kandidata obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa, kandidati će biti pismeno obavješteni.

 1. Rok i način podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske", oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS- Biro Rudo i oglasnoj tabli JU CKPD „Prosvjeta" Rudo. Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU  Centar za kulturno-prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta" Rudo,
Trg slobode br:1,  73260 Rudo
sa naznakom „Javni konkurs za prijem pripravnika".

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana