JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.11.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.11.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.11.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

 

*******

*************

 

JU OŠ “SVETI SAVA”

ROGATICA

 raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

 

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

II – Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

 

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole „Sveti Sava” Rogatica te Pravilnikom o radu.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora  može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

 

1. Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan i

- da je zdravstveno sposoban.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 177. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18 i 84/19),

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora Škole uz prijavu na Konkurs dostavljaju sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

-  uvjerenje o državljanstvu,

 - izvod iz matične knjige rođenih,

-  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat  prije stupanja na dužnost,

 - diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-  potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

-  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- prijedlog program rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

- kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

       

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, ne starije od 6 mjeseci.   

   

Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Školski odbor JU Osnovna škola “Sveti Sava” Rogatica će, nakon razmatranja prispjelih prijava kandidata, dostaviti ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

       

Školski odbor će, pisanim putem, obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora škole, a u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Rogatica,  ul. Preobraženjska, bb 73200 Rogatica,  sa naznakom “Prijava za izbor i imenovanje direktora škole.”

***

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

 

raspisuje                    

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

           

1. Struka poljoprivreda i prerada hrane, za zanimanje agroturistički tehničar:

- diplomirani inženjer poljoprivrede, 4 časa stočarstva sedmično - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme.

 

  Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104, 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, 29/12) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

- dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkom  5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

4.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 

5.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

9. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. januar” -27.11.2019. god u 14 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC “27. januar”, ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica /sa naznakom za konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje.                                                                                                                                                                                                                                                             

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Opis radnih mjesta

 

1.  Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do okončanja nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Za radno mjesto voditelja produženog boravka potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 37/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i dugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19)  je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

 

 

 

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 28.11.2019. godine, u 11 časova, a intervju će se obaviti 28.11.2019. godine u 13 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:

JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo                                                                                                                                                             

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 objavljuje

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

 

1. Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 18.9.2019. godine, u djelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Marketing, na Ekonomskom fakultetu Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

2. Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 17.7.2019. godine, u djelu koji se odnosi na izbor nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast  Specifični jezici - Anglistika, na Saobraćajnom fakultetu Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

 TRNOVO

raspisuje

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.  Nastavnik hemije – 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom .................................................................................. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17, 31/18 i 84/19) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17, 31/18 i 84/19) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  29.11.2019. godine u 9 časova, u prostorijama škole. Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

 

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom na adresu JU OŠ “Sveti Sava” Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***                                                                                                                                                        

UDRUŽENjE GRAĐANA “PROBUDI SE”

ISTOČNO SARAJEVO

                                         

raspisuje

 

                                                                                                               

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

Udruženje građana “Probudi se”, Istočno Sarajevo, II sarajevske brigade br. 86, zapošljava

 

1.       Jednog pripravnika sa VSS - završen fakultet društvenog smjera ili poljoprivredni fakultet na radnom mjestu koordinator aktivnosti udruženja na određeno vrijeme.

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana