JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.04.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.04.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.04.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

************

***************

PRIVATNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE, DJEČIJI VRTIĆ MAŠIN SVIJET

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 JAVNI KONKURS
za prijem higijeničara

Raspisuje se Javni konkurs za prijem higijeničara sa završenom SSS, radi obavljanja poslova na održavanju higijene, rad na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, u periodu od 10.05.2022. godine. Prednost imaju kandidati do 48 godina života. Rad se odnosi na održavanje higijene, pomoćnu brigu djece u dvorištu, pomoć prilikom obroka, pomoć pri spavanju, pomoć u garderobi.

Javni konkurs se raspisuje za sva lica koja se smatraju da odgovaraju uslovima za ovo radno mjesto, koji su odgovori u radu sa djecom.
Radnik stupa na rad  10.05.2022. godine nakon obavljenog razgovora i prethodno dogovorenih uslova.

USLOVI ZA KONKURS

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 79/15 i 63/20),  kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/16):

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:
I   Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2. Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,
3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4. Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
5. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
6. Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke  3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II   Posebni uslovi:
1.Odgovarajući nivo obrazovanja: Završena najmanje srednja stručna sprema.

III   Potrebna dokumentacija:
Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:
1) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja.
4) Uvjerenje da nije osuđivan/a,
5) Uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
7) Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV   Rok za podnošenje prijava je 06.05.2022.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu PREDŠKOLSKA USTANOVA, DJEČIJI VRTIĆ MAŠIN SVIJET, SLAVKA LEOVCA 5, 71 123 ISTOČNO SARAJEVO sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

OSNOVNI SUD U SOKOCU

raspisuje

K O N K U R S

Za prijem pripravnika-volontera na određeno vrijeme

 

1. Sudijski pripravnik-volonter ……………….1 (jedan) izvršilac

Uslovi:

- Školska sprema: završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme

Potrebna dokumentacija:

-diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

-izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje o državljanstvu

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

-uvjerenje sa prosjekom ocjena tokom studija

Napomena: Sudijski pripravnik – volonter se prima na određeno vrijeme u trajanju do 2 (dvije) godine tj. do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.

Prijavu sa neophodnom konkursnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima po okončanju konkursne procedure.

Sve prijave podnose se na pisarnici suda ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Sokocu, Ul. Cara Lazara bb, 71350 Sokolac sa naznakom „Prijava na konkurs za sudijskog pripravnika-volontera".

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana javnog objavljivanja i biće objavljen posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u sredstvima javnog informisanja .

Napomena:

Neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, te će se kao takve uz obavještenje vratiti kandidatima.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"

TRNOVO

 

 raspisuje

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

  1. nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ....................1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog Suda RS i 119/21 ) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 29.04.2022. godine u 11:00 časova, u prostorijama škole. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u 12:00 časova u prostorijama škole.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu JU OŠ„ Sveti Sava"  Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: „Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana