JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 11.1.2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

**********

JU OSNOVNA ŠKOLA "LjUTICA BOGDAN"

KALIOVIK

raspisuje:

KONKURS
 

 1. Nastavnik Likovne kulture - 1 izvršilac, 5 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.


2. Nastavnik TO - 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19) kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

● Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :

● Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

● Uvjerenje o državljanstvu;

● Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;

● Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)

● Potvrdu o radnom stažu kod ranijeg poslodavca

● Potvrda o položenom stručnom ispitu

● Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

● Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

● Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

● Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

● Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

● Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

● Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (zatražiće Osnovna škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen test i intervju  (26.01.2023. u 1315 časova test, u 1415 intervju) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos.
(Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.
Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili poslati poštom preporučeno na adresu: Javna Ustanova Osnovna škola „Ljutica Bogdan", Srpskih dobrovoljaca broj: 5, 71230 Kalinovik.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA''MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI''

HAN PIJESAK

 objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika

1. Nastavnik fizike – 1 izvršilac  na 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine

 

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac na 5 nastavnih časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu radu („Službeni glasnik RS" broj: 01/16 , 66/18 i 119/21'')   i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu  bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. stav 1. i stav 5.,te čalnom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ( "Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 81/2022), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14(„ Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 18/16).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zaključivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
 8. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca. 

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u četvrtak, 26.1.2023. god. u 11,00 časova, intervju istog dana u 12,00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu ili po mogućnosti na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola „Milan Ilić Čiča Šumadijski" Han Pijesak, ul. Aleksandara Karađorđevića 10, 71360 Han Pijesak.                                                                                 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana