JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 01.02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

„ELEKTROINVEST" D.O.O. ISTOČNA ILIDžA

Ravnogorska do broja 220,

 

raspisuje

 

OGLAS

Za prijem radnika na neodređeno vrijeme

 

1.  Električar 1 izvršilac

2.  Bravar – mehaničar 1 izvršilac

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

1.  Radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2

- Završen treći stepen stručne spreme – KV kategorija sa i bez radnog iskustva.

 

Uslov je da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave na oglas slati na adresu:

„ELEKTROINVEST" D.O.O. ISTOČNA ILIDžA

Ravnogorska do br. 220

71213 Istočna Ilidža

E-Mail: [email protected]

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

oglašava

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

 

 

I

Radno mjesto: Čuvar

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada: Pravni fakultet Pale – Pale

Period zasnivanja radnog odnosa: neodređeno vrijeme

 

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

 

  osnovna škola, NK;

  šest mjeseci radnog iskustva.

 

III

Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1.  original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

 

2.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

 

3.  ovjerenu izjavu da kadidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

 

4.  ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

 

5.  original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

 

6.  ovjerenu kopiju dokaza o traženoj stručnoj spremi – ovjerena kopija svjedočanstva ili drugog dokaza o stručnoj spremi;

 

7.  dokaz o radnom iskustvu – orginal ili ovjerenu kopiju potvrde o radnom iskustvu;

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene, potpune i uredne prijave, i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

V

Ovaj javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske" i internet stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat – Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto „čuvar" na Pravnom fakultetu Pale.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika/saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a kako slijedi:

 

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija ......................................................................... 1 izvršilac

Studentska 5, 73300 Foča

 

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za  izbor nastavnika stranog jezika i vještina za užu naučnu oblast Specifični jezici (Germanistika) ................................. 1 izvršilac

 

Vojvode Mišića 52, 74000 Doboj

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u  zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz  člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22).

 

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ukoliko kandidat konkuriše za više pozicija navedenih u Konkursu, dužan je podnijeti prijave pojedinačno za svaku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

„27. JANUAR" ROGATICA

 

raspisuje,                      

 

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

1.  Nastavnik stručnih predmeta (Osnovi elektrotehnike 2 časa, Električne instalacije i osvjetljenje 3 časa, Elektronika 2 časa,  Električna mjerenja 1+1 čas, Električni aparati i uređaji 2 časa, Primjena računara u elektrotehnici 2 časa), za zanimanje Elektroinstalater, struka Elektrotehnika, , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,

 

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS"broj: 1/16, 66/18, 119/21.), ispunjavaju i uslove u skladu sa čl.104. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" broj 29/12,80/14, 83/15.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 120/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

 

Uz obaveznu prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci) na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i  5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

1.  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" – 17.02.2023.godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. januar" Ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje

***

AUDITIVA DOO BANjA LUKA

Ul.Jovana Raškovića br.16

78000 Banja Luka

raspisuje

O G L A S

 

Potražujemo ambicioznu osobu za rad u Poslovnoj jedinici auditiva istočno sarajevo

- Komercijalista akustičar slušnih aparata

Uslovi :

-    Visoka stručna sprema 180-240 ETCS

-    dobro poznavanje rada na računaru

-    dobre komunikacijske sposobnosti

-    poznavanje engleskog jezika

Opis posla:

-    prodaja i podešavanje slušnih aparata

-    prodaja prateće opreme u radnji

-    vođenje radnje

Rad na: neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

 

Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na mejl adresu poslodavca: [email protected]

Oglas otvoren do 28.02.2023 godine

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana