JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 7.10.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

*****************

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna  mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka

-  1 izvršilac radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do završetka nastavnog procesa u školskoj  2020/21. godini - 18.6.2021. godine

2. Nastavnik matematike

 - 1 izvršilac - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, najduže do 3.12.2020. godine, puna nastavna norma, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa 

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti  koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu,  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane  Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

7.       uvjerenje o radnom stažu  izdato od  ranijeg poslodavca,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

 Dana 22.10.2020. u 9 časova  u prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Brod, obaviće se testiranje, a u 10 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem  u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18  i 26/19).

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

 

Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka od 7.10.2020. a traje od 8.10.2020. godine .

 

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati”, slati na adresu:                                                                                                             

JU  Osnovna škola “Sveti Sava”, Ul. Vuka Karadžića bb                                                                                                          

74450 Brod

***

“EFT-RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI” DOO STANARI

74 208 STANARI

 

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” Stanari, raspisuje

 

OGLAS

za prijem na radno mjesto

 

1. Tehnolog za turbogeneratorsko postrojenje ……………............ 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

- VSS - diplomirani inženjer mašinstva, poželjno termoenergetski smjer

- Najmanje 5 godina radnog iskustva na održavanju i remontima velikih parnih turbina i rotacione opreme

 

Osnovni zadaci radnog mjesta:

- Redovno održavanje, remonti i kontrola rada turbogeneratorskog postrojenja

 

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: konkurs@eft-stanari.net

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti: biografiju, reference i preporuke, kopiju diplome i dokaz o radnom iskustvu.

 

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju i arhiviraju se u skladu sa propisima i internim aktima, osim ukoliko kandidat ne zahtijeva suprotno.

 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

 

Rok za dostavljanje prijava je 31.10.2020. godine.

Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu.

 

Više informacija o kompaniji potražite na

www.eft-stanari.net  i www.eft-group.net .

***

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora

Javne ustanove Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić” Modriča

 

I  Uslovi:

              

Za direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić” Modriča može da bude izabrano lice koje osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18), ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,                  

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

4. niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

6. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u Javnoj ustanovi Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić” u Modriči.

 

II  Mandat direktora:

 

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

III  Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da prilože dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove navedene u konkursu:

1.       diplomu o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,                 

2.       izvod iz matične knjige rođenih, 

3.       uvjerenje o državljanstvu (ne stariji od 6 mjeseci),

4.       potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

6.       uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

7.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

8.       ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci),

9.       predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10.     kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

IV  Rok za prijavljivanje i način dostavljanja prijava:

 

Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova dostaviti u originalu ili ovjerene kopije.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar  “Jovan Cvijić”, Berlinska bb, 74480 Modriča sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Kontakt telefon: 053/811-344, 053/810-966.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

V  Napomena:

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak  kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke školi.

***

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA DJECU I OMLADINU

SA SMETNjAMA U RAZVOJU “BUDUĆNOST” DERVENTA

STEVANA NEMANjE 12

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

- Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac; tiflopedagog - profesor, odnosno diplomirani defektolog – tiflolog, za rad sa djecom oštećenog vida, odnosno diplomirani edukator-rehabilitator, ili ekvivalent, na neodređeno vrijeme.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 1/2016 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 104., 106. stav 4.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 6. stav 1. tačka d. podtačka 1.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. gl. RS”, broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:

Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan,  to se dokazuje izvodom iz MKR ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) uvjerenje nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova,  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1)  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje, 

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 20.10.2020. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Centra.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

          Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

          Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu Centra, Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom “za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta” ili poštom na istu adresu. Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs ostaje otvoren 08 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

JU OŠ “SUTJESKA” MODRIČA

MAKSIMA GORKOG 2

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

za pripravnika

 

 

1. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme bez iskustva - pripravnik, PO Tolisa, godinu dana po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu  pripravnika u 2020. godini” odnosno Odluci Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske broj: 02.4.4.0601-333-2/20  -  1 izvršilac.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18):

- da je državljanin  Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje  ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava  a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za izabranog kandidata  i

- uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored  gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

 

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u  diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi  kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Izbor  kandidata  vršiće se u skladu sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20  i 63/20 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata  je 8 dana od dana objavljivanja  konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole,  Maksima Gorkog br.2 ili lično svakog radnog dana  od 8 do 13 časova.

Kandidati su dužni dostaviti original  dokumente ili  ovjerene kopije  dokumenata, a  koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole a po mogućnosti i na internet stanicu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih  kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 19.10.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 8.30 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojave na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će obavijestiti sve kandidate  prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

 

JAVNI KONKURS

 

1. Srpski jezik - 1 izvršilac, u PO Šnjegotina Gornja,  17 časova na na  određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa položenim stručnim  ispitom  i

2. Fizika - 1 izvršilac, u PO Šnjegotina Gornja, 4 časa na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja sa položenim stručnim ispitom.

 

1.1 . Opšti uslovi:

 

Opšti  uslovi,  koje kandidat koji se prijavljuje   na javni konkurs , treba ispunjavati  su:

a)  da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b)  da je punoljetan,  a to  dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom  kopijom lične karte

v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim  uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g) da nije osuđivan pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje  uvjerenjem o neosuđivanosti  iz  stav 1. tačka g)  za izabranog kandidata škola će  pribaviti  službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

1.2. Posebni uslovi:

 Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17), kao i Pravilnikom  o stručnim profilima  i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj  77/09,86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su  posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17),  kao i lica  koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17)ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

1.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

 

U skladu sa članom  6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema  radnika u radni odnos  u osnovnoj školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 73/18)  uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju  kojom se dokazuje ispunjenost opštih  uslova konkursa potrebno je  dostaviti  i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu  koje se vrši bodovanje:

 

a)  Ovjerena fotokopija diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,

g)  izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d)  uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

đ) uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

 

1.1.    Pored navedene dokumentacije  kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

 

a) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b) Uvjerenje opštinskog /gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi  o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

v) Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

g) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca

 

2. Rok za podnošenje prijave

 

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

3. Adresa dostavljanja prijave

 

Prijave sa  prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ “Stevan Dušanić” 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “prijava na konkurs” navesti radno mjesto za koje se prijavljuje kandidat - NE OTVARATI” .

Kandidati su dužni da na koverti za prijavu na konkurs navedu svoju mail adresu.

 

4. Intervju i test

 

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju  i testiranje dana  19.10.2020. godine u 11 časova u prostorijama  JU OŠ “Stevan Dušanić” Pribinić. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni elektronski putem pre zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

5. Napomena

 

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije  svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike  o ishodu konkursa  u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene  fotokopije  priloženih dokumenata komisija  za izbor kandidata  neće razmatrati.

***

JU OŠ “JEVREM STANKOVIĆ” ČEČAVA

74 274 ČEČAVA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 i 26/19).

Potrebna dokumenta:

Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, e-mail adresom, kontakt - telefonom i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci;

Uvjerenje iz člana 5. stav 1. tačka 4), 5) i 6) Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole 20.10.2020. godine, sa početkom u 12 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na  testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Jevrem Stanković” Čečava, Teslić - 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom “ZA KONKURS”.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana