JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.08. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.08. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 28.08.2019. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

JU OŠ “SVETI SAVA” MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik  matematike sa iskustvom ...................................................... 1 izvršilac

(12 časova - na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja do 31.12.2019. godine)

 

2. Nastavnik razredne nastave sa iskustvom .......................................1 izvršilac

(na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine)

 

3. Nastavnik njemačkog jezika sa  iskustvom ........................................... 1 izvršilac

(6 časova - na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine)

 

Opšti uslovi:

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, kao i posebnih uslova, a potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatičko-metodičku grupu predmeta,

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (prilaže kandidat koji bude izabran po okončanju procedure i ne može biti starije od šest mjeseci),

7.       Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Testiranje i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 10.9.2019. godine u prostoriji škole, s tim da će se testiranje obaviti u 9 časova, a intervju isti dan u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.

 

Prijave sa dokumentima se dostavljaju u JU Osnovna škola “Sveti Sava” Modriča, ul. Cara Lazara br. 29, svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

 

Na prijavi kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail  adresu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

***

 

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

za prijem u pripravnika u Opštinsku upravu Derventa

 

I - Načelnik opštine Derventa raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - iz kategorije djece poginulih boraca VRS u Opštinsku upravu Derventa, na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci:

 

1. Diplomirani inženjer saobraćaja - 1 izvršilac

2. Diplomirani pravnik - 1 izvršilac

 

II - Opis poslova

 

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

Pripravnici će se osposobljavati po Pravilniku o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju u Opštinskoj upravi Derventa (“Službeni glasnik opštine Derventa”, broj 16/17).

 

IIIOpšti uslovi za prijem u radni odnos

 

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da je starije od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i

7) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH.

 

IV – Posebni uslovi

- Visoka stručna sprema (VII stepen) ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova

 

V - Potrebna dokumenta

 

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs. Prijavni obrazac se može preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Derventa i prijemnoj kancelariji Opštine Derventa.

Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjavu da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

 

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1. fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje)

2. uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS sa statusom nezaposlenog lica bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme ili da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme u trajanju kraćem od 12 mjeseci;

3. uvjerenje da je kandidat dijete porodice poginulog borca VRS.

 

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno pismeno obaviješteni.

 

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1. 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

 

VI – Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i zvaničnoj internet stranici Opštine Derventa njnjnj.derventa.ba

 

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Opština Derventa, Trg oslobođenja broj 3, sa naznakom “Komisiji za sprovođenje postupka za prijem pripravnika u radni odnos.

 

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je Borivoje Golubović, kontakt telefon 053/315-130.

***

 

JU OŠ “GORNjA SLATINA” GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
 

Uslovi konkursa

 

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi:

 

1. da je državljanin BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu.

 

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent. Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu ravnopravno konkurisati na raspisani konkurs za direktora škole (član 177. stav 2. Zakona);

2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost);

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

(škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata );

7. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10. kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

 

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije i neće se vraćati kandidatima.

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola Gornja Slatina, 76 238 Gornja Slatina sa naznakom Prijava na konkurs za izbor direktora škole.

 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

***

 

 

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

Na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine -  31.8.2020. godine:

 

1. Profesor engleskog jezika, 18 časova sedmično (puna norma), pripravnik, jedan izvršilac

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj : 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15), i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);

11. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

 

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 12.9.2019. godine (četvrtak) u 12 časova, u prostorijama škole.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole i njeb stranici škole, 9.9.2019. godine.

 

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu:

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “JOVAN CVIJIĆ”, Berlinska bb, 74 480 MODRIČA, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

 

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA KONKURSA

 

          u Konkursu objavljenom dana 21.8.2019. godine u “Glasu Srpske”

 

- tačka 2. se briše i

- u tački 5.

 u drugom redu, iza riječi izvršilac, umjesto riječi pripravnik treba da stoji sa iskustvom i u zagradi umjesto teksta “do kraja školske godine” treba da stoji tekst “do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja - 11.5.2020. godine”.

 

Ostali dio teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje isti.

Ova ispravka ostaje objavljena do 5.9.2019. godine od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

 

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

1. Profesor poslovne informatike - 1 izvršilac - sa iskustvom na određeno vrijeme (do kraja školske godine ) - za 4 časa sedmično,

2. Profesor praktične nastave za tehničare računarstva i tehničare informacionih tehnologija za 6 časova sedmično -1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme (do kraja školske godine).

 

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj 102/12).

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita  u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

7. Uvjerenje o državljanstvu,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 9. septembra 2019. godine u 13 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem (“Sl. glasnik RS” broj 24/19)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***

 

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

 

ODLUKA

O RASPISIVANjU KONKURSA

 

1. RAČUNOVOĐA - 1 IZVRŠILAC, NA ODREĐENO VRIJEME, DO POVRATKA RADNIKA SA FUNKCIJE, A NAJDUŽE DO 31.10.2020. GODINE, SA RADNIM ISKUSTVOM

 

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 ) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18),  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18,26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

5. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent koji ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4) Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koja se traži ovim konkursom, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog staža.

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

 

Testiranje kandidata će se obaviti u JU Osnovnoj školi “Aleksa Šantić” u Vukosavlju dana 10.9.2019. sa početkom u 9 časova i intervju u 11 za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste im neće biti vraćene.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vukosavlje, ulica Omladinska 3,74470 Vukosavlje.

***

 

JPU “NAŠA RADOST” MODRIČA

CARA LAZARA 7

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

U JPU Naša radost Modriča

 

 

I        Direktor Javne predškolske ustanove “Naša radost” Modriča raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme dva (2) pripravnika sa visokom stručnom spremom i to:

 

1. Vaspitač u predškolskoj ustanovi ...................................... 1 izvršilac

2. Nutricionista dijetetičar .................................................. 1 izvršilac

 

 

II       OPIS POSLOVA

 

1.       Vaspitač u JPU “Naša radost” Modriča obavljaće sljedeće poslove: rad sa djecom u grupi od 16 mjeseci do 6 godina u skladu sa Programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 

2.       Nutricionista dijetetičar u JPU “Naša radost” Modriča obavljaće sljedeće poslove: izrada mjesečnih jelovnika u skladu sa zakonskim propisima, organizovanje i rukovođenje radom službe za ishranu i službe održavanja.

 

III      OPŠTI USLOVI

 

1. Da je državljanin Republike Srpske i BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u Ustanovi.

 

IV      POSEBNI USLOVI

 

1. Visoka stručna sprema – VII stepen školske spreme, završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog obrazovanja i vaspitanja

2. Visoka stručna sprema - VII stepen školske spreme, završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu nutricionista dijetetičar

 

V       POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na konkurs, kandidat treba da dostavi:

-        uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

-        izvod iz matične knjige rođenih,

-        ovjerenu kopiju lične karte,

-        ovjerenu kopiju diplome,

-        ovjerenu kopiju dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku,

-        potvrda da se vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,

-        dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure,

-        uvjerenje o nekažnjavanju kandidat će dostaviti po završenom izboru,

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VI      ROKOVI

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Modriči.

 

VII    OSTALE ODREDBE

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JPU “Naša radost”, Cara Lazara 7, Modriča, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS-NE OTVARAJ”.

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Kandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave biće pozvani na intervju.

***

 

JU OŠ “TODOR DOKIĆ” KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Nastavnik fizike - 1 izvršilac 2 časa radnik sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2020. god.

2. Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac 3 časa radnik sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2020. god.

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu (Sl. glasnik RS br: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104 i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS br: 44/17 i 31/18). Prijem radnika izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 

- prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Todor Dokić” Kalenderovci

74413 Kalenderovci - Derventa

sa naznakom - prijava na oglas

 

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 6.9.2019. godine u 11 časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

 

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

 

1. Nastavnik/profesor engleskog jezika - pripravnik - 16 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine - 1 izvršilac

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 ).

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

- uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.


Uz potpisanu prijavu na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom, spiskom  priložene dokumentacije, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

 

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

 

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

 

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,


- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

- Testiranje kandidata obaviće se 9.9.2019. godine u 9 časova u prostorijama škole

- Intervju kandidata obaviće se 10.9.2019. godine u 9 časova u prostorijama škole

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave slati na adresu :

Ju Osnovna škola “Nikola Tesla”

Trg oslobođenja 10, 74400 Derventa

Sa naznakom - prijava na oglas, ne otvarati -

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

 

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovne škole Nikola Tesla Derventa

 

I - PREDMET

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa.

 

II - OPIS POSLOVA

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru.

 

III – MANDAT

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, potom dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV - USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Nikola Tesla” Derventa može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”  broj 01/16), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik RS” broj 49/18) i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18).

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke.

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

5. Uvjerenja da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

9. Izvod iz matične knjige rođenih,

10. Uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati su dužni dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

VI - ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Nikola Tesla” Derventa, Trg oslobođenja br. 6, 74400 Derventa, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole” (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

 

VII - NAPOMENE

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ “Nikola Tesla” Derventa, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

 

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “TROL”

MLADENA STOJANOVIĆA BB

74400 DERVENTA

 

KONKURS

za radna mjesta

 

Na neodređeno vrijeme:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece _________________ 5 izvršilaca

2. Saradnik za vaspitača __________________________________ 1 izvršilac

 

Na određeno vrijeme:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – pripravnik ________ 2 izvršioca

2. Diplomirami vaspitač predškolske djece - pripravnik (prema: Programu JU Zavoda za zapošljavanje RS o finansiranju bruto plate pripravnika – djece poginulih boraca VRS) ___________________________ 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

- Da je državljanin RS, odnosno BiH

- Da je stariji od 18 godina,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova vaspitača i saradnika u predškolskoj ustanovi.

 

Posebni uslovi:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece (na neodređeno vrijeme):

- VSS, diplomirani vaspitač predškolske djece

  - Položen stručni ispit

- Radno iskustvo najmanje godinu dana

 

1. Saradnik za vaspitača

- SSS, saradnik u nastavi

- Radno iskustvo najmanje godinu dana

 

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – pripravnik

- VSS, diplomirani vaspitač predškolske djece

- (za pripravnika prema Programu Zavoda za zapošljavanje RS) kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova 30, 39. i 60. Zakona.

 

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidati su dužni da prilože dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),

- Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),

- Ljekarsko uvjerenje,

- Ovjerena fotokopija diplome ili potvrda o diplomiranju,

- Ovjerena fotokopija lične karte,

  - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (osim za pripravnika)

1. Dokaz o radnom stažu (osim za pripravnika)

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za izbor kandidata na konkursu će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol JPU “Trol” ili putem pošte na adresu JPU “Trol”.

***

 

JU !UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS

(sa radnim iskustvom)

 

1. Profesor njemačkog jezika i književnosti .......... jedan izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020.

 

U pogledu vrste stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj 29/12) nastavnici treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18) i uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 102/2014. i 42/2016.).

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za  rad sa učenicima kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4.       Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

5.       Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

6.       Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.     Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 

Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole,

Ul. Cara Dušana br. 18 Doboj

i neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

 

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se 10.9.2019. godine u 11 časova u prostoriji  br. 5.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

 

JU OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

na upražnjeno radno mjesto

 

  1. Nastavnik matematike na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na 4 časa, do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18):

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje  ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece škola će službenim putem pribaviti za izabranog kandidata  i

- uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ), kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata, a to su:

 

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi  kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole: Dositeja Obradovića 4. 76 230 Šamac, ili lično na protokol svakog radnog dana od 8 do 13 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 10.9.2019. godine (utorak ) sa početkom u 14 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojavi na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

 

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:       

- DERVENTA – 2 izvršioca

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

- Minimalno SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopija uvjerenja o državljanstvu

- Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

“Glas Srpski-Trgovina” A.D. - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br. 93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

 

JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

1. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci saobraćaj – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala - 1 izvršilac, puna norma, do povratka radnika sa mjesta pomoćnika direktora škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

U slučaju da je konkursom traženo radno iskustvo i položen stručni ispit, a ne prijavi se kandidat koji ispunjava ove uslove razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednja škola “Nikola Tesla”, Karađorđeva 10 A,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 10.9.2019. godine, u 11 časova, u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, čija ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

 

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

1. Nastavnik matematike (profesor matematike, diplomirani matematičar, profesor matematike i informatike, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar i informatičar, profesor matematike i fizike) - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik fizike (profesor fizike, diplomirani fizičar, profesor matematike i fizike, profesor fizike i informatike) - 1 izvršilac, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik geografije (profesor geografije i diplomirani geograf) - 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 5.2.2020. godine,

4. Nastavnik hemije (profesor hemije, diplomirani hemičar i diplomirani inženjer hemije) - 1 izvršilac, 4 časa,  na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5. Nastavnik botanike (profesor biologije, diplomirani biolog) - 1 izvršilac, 2 časa, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom,

6. Nastavnik mikrobiologije (doktor medicine, profesor biologije, diplomirani biolog) - 1 izvršilac, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom,

7. Nastavnik praktične nastave u zanimanju ugostiteljski tehničar (menadžer hotelijerstva - gastronom, menadžer hotelijerstva - restorater, diplomirani menadžer turizma) - 1 izvršilac, 3 časa, na određeno radno vrijeme, do 30.6.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

8. Nastavnik psihologije (profesor psihologije, diplomirani psiholog) - 1 izvršilac, 8 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

9. Nastavnik poslovne komunikacije (diplomirani psiholog, profesor psihologije, diplomirani komunikolog, diplomirani pedagog, profesor filozofije i sociologije, profesor sociologije) - 1 izvršilac, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva – pripravnika.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 10.9.2019. godine, u 13 časova, u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana