JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

JU SŠC "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin" Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih  radnih  mjesta i to:

1. Nastavnik matematike – 7 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme. Broj izvršilaca 1.

2. Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje tehničar informacionih tehnologija, dipl. ing. elektrotehnike, smjer računarstvo i informatika – 12 časova, sa radnim iskustvom,na određeno vrijeme. Broj izvršilaca 1.

2.  Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

3. Potrebna dokumentacija

 

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti orginale ili ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od šest mjeseci ),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga, (koje prilaže izabrani kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (prilaže izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili diplome kojom dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU SŠC „Mihajlo Pupin", ul. Svetog Save 1A, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju , koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana 07.12.2021. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU SŠC "JOVAN CVIJIĆ" MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I  Na određeno vrijeme, do kraja školske godine - 31.8.2022. godine, pripravnik:

        

1. Stručni predmeti ekonomske struke (diplomirani ekonomista), 20 časova, puna sedmična norma, jedan izvršilac

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:1/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 

1.       Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Repbulike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 

1.       Da ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih  najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2.       Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika ( član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju).

 Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata  koji nemajau položen stručni ispit , ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

U slučaju da se na konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kao ni kandidati bez položenog stručnog ispita, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TSS bodova u kojoj je navedeno stručno  zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psiholopkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,  koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

5.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

6.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);

11.     Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinjlja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 9.12.2021. godine (četvrtak) u 13,00 časova u prostorijama škole.     

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu:

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „JOVAN CVIJIĆ", Berlinska bb, 74 480 MODRIČA, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ "ŠAMAC" ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

K  O  N  K  U  R  S

na upražnjeno radno mjesto

 

1. nastavnik njemačkog jezika, 16 časova, jedan izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sledeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 1/16 i 66/18) :

-        da je državljanin  Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-        da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje konkurs, pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17; 31/18; 84/19; 35/20. i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

 

-        ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi  kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ako se to odnosi na kandidata.

-        dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

-        pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i prilažu odgovarajuće uvjerenje,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17; 31/18; 84/19, 35/20. i 63/20.), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 74/18 i 26/19).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole: JU Osnovna škola „ŠAMAC" Šamac, Dositeja Obradovića 4. 76 230 Šamac, ili lično na protokol svakog radnog dana.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Testiranje i intervju prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se održati dana 7.12.2021. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati. Ukoliko se prijavljeni kandidat ne pojavi na istom, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU "EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi

 

1. Profesor matematike, 4 časa, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.12.2021. godine;

 

 OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS     

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,  što se  dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu;

2. Da je punoljetan,  što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti  starije od 6 (šest)  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavahu i posebne uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-ma­il adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

1.       Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6.       Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno  pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima konkurisali na radna mjesta Profesor matematike koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 08.12.2021. godine (srijeda) u prostorijama škole sa početkom u 10.00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".  

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

"MP PANDUREVIĆ" D.O.O. MILOŠEVAC

POLOJ 131 A

74 485 MILOŠEVAC

 

OGLAS ZA POSAO

Pozicija:

 

1.       Operater na CNC apkant presi - 1 izvršilac

2.       Operater na laseru - 1 izvršilac

3.       Bravar - 3 izvršioca

4.       Radnik na brušenju - 1 izvršilac

5.       Skladištar - 1 izvršilac

 

Opis posla za poziciju 1 i poziciju 2:

-        rad na CNC mašini - savijanje isječenih komada lima (pozicija 1) i lasersko rezanje, probijanje metala po zadatoj konturi (pozicija 2),

-        unošenje programa u kompjuter i po potrebi modifikovanje,

-        Rukovanje alatima, uređajima i napravama u proizvodnji po unaprijed utvrđenom tehnološkom postupku, uputstvu za rad,

-        Vođenje računa o ispravnosti uređaja, potrebnom alatu, mjernom i kontrolnom priboru, kao i o urednosti radnog mjesta,

-        Samostalno obavljanje svih predradnji neophodnih za realizaciju radnog zadatka,

-        Odgovornost za kvalitativno, kvantitativno i pravovremeno obavljanje povjerenih poslova i radnih zadataka:

-        procesna kontrola kvaliteta izrađenih proizvoda i repromaterijala

-        odgovornost da se za preuzetu količinu materijala - poluproizvoda preda adekvatna količina gotovih proizvoda na sljedeću fazu poslova

-        obezbjeđenje što kraćeg zastoja između dva radna programa mašine

-        Neposredno izvještavanje nadređenih u slučaju kvara ili pogrešnog rada mašine i druge opreme, odnosno samostalno ispravljanje grešeka,

-        Vođenje evidencije po radnim nalozima.

 

Opis posla - pozicija 3:

-        izrada bravarskih (metalnih, čeličnih) konstrukcija

-        siječenje, savijanje, bušenje i brušenje profila, cijevi i limova

-        sklapanje elemenata u gotove proizvode

-        razumijevanje i samostalna upotreba tehničke dokumentacije

 

Uslovi:

-        SSS - poželjno mašinskog ili tehničkog smjera,

-        poželjno iskustvo u naznačenim oblastima,

-        vozačka dozvola B kategorije,

-        sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu.

 

Nudimo:

-        Stalni radni odnos,

-        Mogućnost napredovanja,

-        Obuka i usavršavanje,

-        Rad u mladom i stručnom timu.

 

Zainteresovani kandidati Motivacijsko pismo i CV mogu slati na:

E-ma­il:  in­fo@pan­du­re­vicp.com ili

Telefon: 053/250-508

***

 

„GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD - Minutica

BANjA LUKA

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:

- DERVENTA – 1 izvršilac

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

- Minimalno SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru („MS Of­fi­ce")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopija uvjerenja o državljanstvu

- Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: .po­sao@mi­nu­ti­ca.ba

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

„Glas Srpski-Trgovina"A.D. - Minutica Banja Luka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

Profesor engleskog jezika (8 časova) - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

 

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 01/2016, 66/18), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18 i 92/20), kao i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

         

II U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS" br.29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja  nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

2.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom studija,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4.Uvjerenje o državaljanstvu,

5.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda,

6.Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izdato od strane nadležnog MUP-a pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa,

7.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

8.Uvjerenje o vremenu provodenom na evidenciji za nezaposlena lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom izdato od strane Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno - obrazovnom procesu,

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS,  ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz  kategorije borca,

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se razmatrati, dok se dokumentacija neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako ne pristupe testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se dana 9.12.2021. godine sa početkom u 11.00 časova u prostoriji broj 5.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja kandidata.

 

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu škole Ulica Cara Dušana broj 18, 74000 Doboj sa naznakom „Za konkurs".

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana