JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.01.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.01.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.01.2023. godine.

bDetaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

"KOMO TRANSPORT" D.O.O. MODRIČA

SVETOSAVSKA BB

74 480 MODRIČA

 

OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos

 

 

Za sledeća radna mjesta:

 

-        VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA (7 izvršilaca)

 

Potrebni uslovi:

 

- najniža potrebna stručna/školska sprema: SSS, III stepen KV vozač,

- vozačka dozvola C kategorije,

- državni ispit,

- poželjno radno iskustvo: međunarodno transport,

- plata po dogovoru.

 

-        DISPEČER (1 izvršilac)

 

Potrebni uslovi:

 

- najniža potrebna stručna/školska sprema: SSS, IV stepen,

- radno iskustvo poželjno,

- znanje stranog jezika (obavezan engleski jezik, poželjno i njemački),

- poznavanje informacijske podrške radnog procesa.

 

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja radnij mjesta.

 

Prijave i razgovor za posao se vrše direktno u firmi doo "Komo transport" Svetosavska bb, Modriča.

***

OPŠTINA ŠAMAC

K.A.KARAĐORĐEVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem na rad pripravnika u

Opštinsku upravu opštine Šamac

 

I - Raspisuje se Javni konkurs u Opštinskoj upravi Opštine Šamac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana:

 

-pripravnik sa završenim Poljoprivrednim fakultetom - visoka stručna sprema (VII stepen) stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus školovanja Poljoprivrednog fakulteta, koji je vrednovan sa 240 ECTS .........1 (jedan) izvršilac,

- pripravnik sa završenim Filološkim fakultetom - visoka stručna sprema (VII stepen ) stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus školovanja Filološkog fakulteta, koji je vrednovan sa 240 ECTS  ......................................1 (jedan) izvršilac.

 

II - OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:

 

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

 

III - POTREBA DOKUMENTA

          Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
 1. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju :
 • diplome o stručnoj spremi,
 • dokaz o činjenici nepostajanja radnog staža u struci sa VSS, nakon sticanja iste, odnosno prilaže se ovjerena fotokopija radne knjižice (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime, prezime i dr., podaci o školskoj spremi, uključujući stranice o zaposlenju i stažu) ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nije registrovan u podacima iz matične evidencije.

 

IV – INTERVJU I IZBOR KANDIDATA

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće usmenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto- kopiji, te uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

         

V - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I OBJAVLjIVANjE KONKURSA

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

          Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

 

Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, K.A.Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 

 1. Jednog profesora filozofije, puna sedmična norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.08.2023. godine;
 2. Jednog doktora medicine, puna sedmična norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to 31.08.2023. godine;
 3. Jednog diplomiranog farmaceuta, za 8 časova nastave sedmično, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to 31.08.2023. godine;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
- da je punoljetan,a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi.

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:
- Uvjerenje o državljanstu,
- Izvod iz matične knjige rođenih ,
- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj  školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:
 

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

-uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

-uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita.
- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104.stav 1.tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

U slučaju da se na konkurs  ne jave lica sa iskustvom ili  položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće  se i molbe prijavljenih kandidata  koji ne ispunjavaju ove uslove.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar  "Nikola Tesla" Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole dana: 31.01.2023. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 03.02.2023 godine u 11,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

 

JU SŠC "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 480 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin" Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih  radnih  mjesta i to:

 

 

 1. Nastavnik stručnih predmeta u području rada elektrotehnika za četvrti stepen obrazovanja- energetika- 20 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme. Broj izvršilaca 1.
 2. Nastavnik za stručne predmete u području rada elektrotehnika – informatika, 17 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme.
  Broj izvršilaca 1.
 3. Nastavnik za stručne predmete u području rada mašinstvo i obrada metala, zanimanje tehničar mehatronike – 14 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme. Broj izvršilaca 1.

 

2.       Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

3.       Potrebna dokumentacija

 

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti orginale ili ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od šest mjeseci ),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga, (koje prilaže izabrani kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (prilaže izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili diplome kojom dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

 1. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU SŠC „Mihajlo Pupin", ul. Svetog Save 1A, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana 31.01.2023. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

 

***

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

 1. Psiholog škole – na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

I      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 42/18, 35/20 i 92/20), kao i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 

II    U pogledu vrste stručne spreme stručni saradnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim tručnim školama („Sl.glasnik RS" broj 29/12, 80/14 i 83/15).

 

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1.Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

2.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom studija,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4.Uvjerenje o državljanstvu,

5.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda,

6.Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izdato od strane nadležnog MUP-a pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa,

7.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

8.Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom izdato od strane Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije borca,

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se razmatrati, dok se dokumentacija neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako ne pristupe testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se dana 31.1.2023. godine sa početkom u 10.00 časova u prostoriji broj 5.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja kandidata.

 

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu škole Ulica Cara Dušana broj 18, 74000 Doboj sa naznakom „Za konkurs".

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

 

JU SREDNjA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik saobraćajne geografije - 1 izvršilac, 2 časa, do 31.8.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 2. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac, puna norma, do 31.8.2023. godine, pripravnik.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16, 119/21), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (ako se traži konkursom),
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednja škola „Nikola Tesla" Teslić u Tesliću, Karađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske". Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 31.1.2023. godine u 11.00 časova, u prostorijama škole. Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

JU "STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA" DERVENTA

SVETOG SAVE 1

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH  RADNIH  MJESTA

 

        Direktor Srednje škole „JU Stručna i tehnička škola" iz Dervente raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih   mjesta i to:

 

I Profesor mašinske grupe predmeta

- Sa radnim iskustvom, potreban položen stručni ispit za rad u nastavi

- Na određeno vrijeme, (do kraja nastavne godine - 30.06.2023.godine)

- Puna norma

- Broj izvršilaca 1.

II- Profesor mašinske grupe predmeta

- Sa radnim iskustvom,potreban položen stručni ispit za rad u nastavi

- Na određeno vrijeme, (do kraja nastavne godine - 30.06.2023.godine) 

- 13 časova

- Broj izvršilaca 1.

III - Diplomirani pravnik,

- Sa radnim iskustvom ,potreban položen stručni ispit za rad u nastavi

- Na  određeno vrijeme, (do kraja nastavne godine - 30.06.2023.godine)       

- 12 časova

- Broj izvršilaca 1.

Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan,a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih

3. da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Prijava na konkurs (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona)

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 6 mjeseci.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent .

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u nastavi,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih  poslodavaca,( obavezno uvjerenje da sadrži vrstu posla koju je radnik obavljao i stručnu spremu potrebnu za taj posao)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava:

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

„ JU Stručna i tehnička škola", ul. Svetog Save  br 1., Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

 

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 06.02.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

 

Napomene:

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU "SAOBRAĆAJNA I ELEKTRO ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

O PRIJEMU RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO RADNO VRIJEME

do 31.08.2023. godine

sa položenim stručnim ispitom

 

MATEMATIKA .................... 2 časa,

FIZIKA …………....……… 2 časa,

Stručno-teorijski predmeti za zanimanje: Tehničar elektroenergetike …. 9 časova,

 

I      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 01/2016), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20 i 92/20), kao i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 

II    U pogledu vrste stručne spreme nastavnici treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školkama („Sl.glasnik RS" br. 29/12), te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS" broj: 80/14 i 83/15).

 

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

* Kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta:

 

1. Prijavu na konkurs

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS ili BiH,

3. Izvod iz matične knjige rođenih (da je punoljetan) ili kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ,

5. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

 • vrsta posla ,
 • stepen stručne spreme i
 • dužina ostvarenog radnog staža  po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

9. Uvjerenje od Suda da nije osuđivan pravosnažnom presudom (lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava - ne mogu obavljati rad u školi),

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

******

 • Uvjerenje o nekažnjavanju, iz posebnog registra, (koje se vadi u MUP-u) škola će naknadno pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran, odnosno primljen u radni odnos.

 

 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, kada bude izabran, odnosno primljen u radni odnos (ne smije biti starije od 6 mjeseci).

 

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.

 

Sva dokumenta se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj i neće se vraćati kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren od 18.01.2023. godine do 25.01.2023. godine, a objavnjen je u dnevnom listu " Glas Srpske".

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli Škole : 27.01.2023.godine, (od strane komisije).

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom , obaviće se 30.01.2023. godine u 11,00 časova u prostoriji br. 10.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

                   Izabrani kandidat počinje sa radom poslije isteka žalbenog roka.

***

JU OŠ "19.APRIL" DERVENTA

SVETOG SAVE 4

74 400 DERVENTA

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

 

1.Nastavnik/profesor matematike, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

 

2. Profesor razredne nastave - voditelj u produženom boravku, puna norma, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

 

3. Profesor razredne nastave -puna norma, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa neplaćenog odsustva - 1 izvršilac

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16,66/18,91/21 ) i čl. 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS „ broj 74/18, 26/19), te posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS „ broj 74/18, 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/18, 26/19).

 

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

− Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško -psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško -psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

− Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
−Uvjerenje o državljanstvu, 
−Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
−Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži radno iskustvo i položen stručni ispit,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
−Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
−Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

 

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 31.01.2023. godine, sa početkom u 09,00 časova, a intervju istog dana , sa početkom u 10,00 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „19.april" Derventa

Ul. Svetog Save br. 4 , 74400 Derventa

sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati –

***

JU OŠ "SVETI SAVA" DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

 1. Nastavnik istorije, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 2. Nastavnik razredne nastave, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 3. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 4. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  – 1 izvršilac.

II                                                         

1. Nastavu i druge oblike obrazovno – vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:

a)  Istorija:

1) profesor istorije,

2) profesor istorije i geografije,

3) diplomirani istoričar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju ili višu pedagošku školu, grupa istorija ili istorija sa nekim drugim predmetom, gdje je istorija najmanje ravnopravan predmet u grupi predmeta,

5) profesor istorije i latinskog jezika,

6) diplomirani istoričar.

2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

1) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

2) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

3. Poslove voditelja produženog boravka može da obavlja:

1) profesor razredne nastave ili lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijskom programu za vaspitno – obrazovni rad sa učenicima od prvog do petog razreda

4. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17).

5. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

6. Ukoliko se na raspisani Konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata pripravnika, izuzev za radno mjesto Voditelj produženog boravka.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 31.1.2023. godine sa početkom u 18.00 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.    

 

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana