JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***********

JU OŠ "TODOR DOKIĆ" KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Direktor škole je donio Odluku o poništenju konkursa koji je izašao u Glasu Srpske dana 31.08.2022.god. a koji se odnosi na prijem radnika pod rednim brojem 1. nastavnik hemije  4 časa na određeno vrijeme do 30.11.2022.god. radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom , ukoliko se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se prijava pripravnika, zbog tehničke greške u pripremi konkursa.

***

JU OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

 

O G L A S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac na puno radno virijeme, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine
 2. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac na 50 % radnog vremena, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine
 3. Nastavnik njemačkog jezika - 16 časova -1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

 

U skladu sa članom 113, 114 i 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS roj 81/22) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sledeću dokumentaciju

 

 1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka
 5. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)
 6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)
 7. Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)
 9. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

 1. Test i intervju sa kandidatima će se održati dana 26.09.2022.godine. Test sa početkom u 12:00 časova a intervju sa početkom u 13:00 časova.
 2. Kontakt telefon kandidata
 3. Dokumente slati na adresu JU OŠ "Radoje Domanović" Osječani Gornji; 74225 Osječani.

 

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa položenim stručnim ispitom razmatraće se kandidati bez položenog sručnog ispita.

 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19).

***

JU OMŠ "MARKOS PORTUGAL" DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

Nastavnik muzike – Odsjek gitara – (2) izvršioca

        (1) izvršilac – 24 časa na određeno vrijeme godinu dana - pripravnik

        (1) izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 31.12.2022. godine

 

Uslovi:

 1. Završena Akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzičar – gitarista.
 2.  Diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

 1. Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
 2. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 5. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (pribavlja škola samo za izabrane kandidate nakon izvršenog izora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/18 i 26/19) je:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije RVI;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ukoliko se ne jave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u obzir dolaze i kandidati bez položenog stručnog ispita.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima za nastavnika koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 28.09.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal" Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom „ZA KONKURS".

***

 

JU "EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi

 

 1. Profesor matematike, 2 časova, na određeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom, do 31.08.2023. godine……. 1 izvršilac;
 2. Profesor tehnologije zanimanja, 2 časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.08.2023. godine……. 1 izvršilac;
 3. Profesor informatičke grupe predmeta, 4 časa, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.08.2023. godine……. 1 izvršilac;
 4. Profesor istorije, 4 časa, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , do 31.08.2023. godine….. 1 izvršilac
 5. Profesor pravne grupe predmeta 20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom…1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (dostavljaju kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4)
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita; (dostavljaju kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1,2,3,4)
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 6. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se kandidati neće posebno  pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 27.09.2022. godine (utorak) u prostorijama škole sa početkom u 10.00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNjAMA

U RAZVOJU "BUDUĆNOST" DERVENTA

STEVANA NEMANjE BR.12

74 400 DERVENTA

 

K o n k u r s

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Profesor engleskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 06 (šest) časova sedmično, na određeno vrijeme, do 30.06.2023. godine - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor fizičkog vaspitanja - 1 izvršilac, 04 (četiri) časa sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 30.06.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS-e" broj 1/2016 i 66/2018), kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa čl. 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS-e", 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl.RS", broj 77/09, 86/10, 25/2014 i 76/2015).

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) sa biografijom i brojem kontakt telefona, kandidati su dužni dostaviti:

Dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

a) da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, to se dokazuje izvodom iz MKR ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

d) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

đ) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (uvjerenje iz tačke d) i đ) konkursa, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova, dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca),

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI),

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca).

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se 28.09.2022. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Centra.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

Ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu Centra, Stevana Nemanje broj 12, 74400 Derventa, sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta" ili poštom na istu adresu. Kontakt telefon: 053/333-340; 331-876;

U prijavi i na koverti obavezno naznačiti za koje radno mjesto se podnosi prijava.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 08 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».

***

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

ZA IZBOR NASTAVNIKA

 

 1. Nastavnik/profesor razredne nastave – 4 izvršioca - na neodređeno, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Ukoliko se na konkurs ne javi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – pripravnika.

USLOVI:

 1.  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" br. 1/16, 66/18.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" br. 81/22.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19).
 2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Sl. Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 1.  Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 2. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 4. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 5. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 6. Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju,

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 26.09.2022. godine (ponedeljak). Testiranje kandidata počinje u 07:00 časova a intervju u 09:00 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 74/18 i 26/19).

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Dositej Obradović" Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2, za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JU OŠ "SVETI SAVA" DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

 1. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2022/2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 2. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja školske 2022/2023. godine (30% radnog vremena) i na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine (70% radnog vremena), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 3. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 5 izvršilaca,
 4. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac,
 5. Nastavnik informatike, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, pripravnik – 1 izvršilac.

II                                                         

1. Nastavu i druge oblike obrazovno – vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:

aInformatika:

1) profesor informatike,

2) profesor grupe predmeta od kojih je jedan informatika,

3) diplomirani inženjer informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4) nastavnik koji ima završenu višu školu ili fakultet i završen dvosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci,

5) diplomirani matematičar ili profesor matematike koji je u toku studija imao informatiku u trajanju najmanje od četiri semestra,

6) diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer za računarsku tehniku sa položenom pedagoškom grupom predemta,

7) diplomirani inženjer organizacije rada, smjer za informacione sisteme sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

8) diplomirani inženjer informacionih tehnologija sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

9)  diplomirani inženjer računarstva i informatike sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

10)  diplomirani informatičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta.

 

2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

1) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

2) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

 

3. Poslove voditelja produženog boravka može da obavlja:

1) profesor razredne nastave ili lice koje je steklo visoko obrazovanje na studijskom programu za vaspitno – obrazovni rad sa učenicima od prvog do petog razreda

 

4. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17).

5. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. ovjerena foto - kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 27.9.2022. godine sa početkom u 1700 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.     

 

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

IX

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" SJENINA RIJEKA

74 212 SJENINA

 

O G L A S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Nastavnik muzičke kulture na 6 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine.
 2. Profesor razredne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do povratka radnika sa funkcije .

 

U skladu sa odrebom iz članova 114,115 i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS broj 81/22) uz potpisanu prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba da prilože sledeću dokumentaciju:

 1. Diplomu ili uvjerenje o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera ili ovjerene fotokopije,
 2. Uvjerenje o položenim ispitima i prosjeku ocjene ostvarene tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o položenim ispitima i prosjeku ocjene tokom studiranja ili ovjerenu fotokopiju,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju,
 4. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu fotokopiju,
 5. Uvjerenje izdato od strane nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca ili ovjerenu fotokopiju,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno - obrazovnom procesu
 7. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat prije zaključenja ugovora),
 8. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica ( Potvrda Zavoda za zapošljavanje ),
 9. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti ( ne starije od 3 mjeseca ).
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 13. Uvjerenje o radnom stažu.

 

Test sa kandidatima će se održati dana 27.9.2022. godine (Utorak ) sa početkom u 9:00 časova, a poslije testa će se održati intervju sa kandidatima.

Dokumente slati na adresu JU OŠ ,,Petar Kočić" Sjenina Rijeka bb, 74212 Sjenina, sa naznakom „Za konkurs pa navesti naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu".

Zaprimljena dokumentacija se neće vraćati prijavljenim kandidatima, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju, a ukoliko se ne pojave na dan testiranja smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana