JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

***************

JKP “KOMVOD” AD BROD

NIKOLE TESLE 22

74 450 BROD

 

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

1. Diplomirani inženjer hemijskog inženjerstva - pripravnik - 1 (jedan) izvršilac

 

 

Opšti uslovi

         

1. da je državljanin BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi

 

• poznavanje rada na računaru

 

 

Potrebna dokumentacija

 

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- Fotokopija lične karte,

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom obrazovanju

- Dokaz o poznavanju rada na računaru

 

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kao i prijavu na konkurs, dostaviti lično u sjedište JKP-a “Komvod” a.d. Brod, ili putem pošte:

JKP “KOMVOD” a.d. Brod

Ul. Nikole Tesle br. 22, 74450 Brod

***

JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

 

Uslovi konkursa

 

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 

 

Opšti uslovi:

 

1. da je državljanin BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu.

 

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent. Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18 i 84/19) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu ravnopravno konkurisati na raspisani konkurs za direktora škole (član 177. stav 2. Zakona);

 

2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost);

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata);

7. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

 

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Obudovac”, 76 235 Obudovac,

sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

***

 

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 6

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1. Računovođa - radnik sa iskustvom na određeno vrijeme na šest mjeseci probnog rada - 1 izvršilac

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 84/19) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17,31/18,123/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).                

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

* da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

* da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

* da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom, spiskom priložene dokumentacije, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj VSS - VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja na poslovima računovodstva i knjigovodstva i poznavanje rada na računaru,

 

- Uvjerenje o posjedovanju licence - sertifikovani računovođa,

 

- Uvjerenje o položenom državnom ispitu,

 

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

1. Testiranje i intervju kandidata obaviće se 27.7.2020. godine u devet (9) časova u prostorijama škole.

2. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

NAPOMENA: Ukoliko se na raspisani konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa radnim iskustvom, u obzir dolazi i pripravnik na određeno vrijeme - 6 mjeseci probnog rada.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Nikola Tesla”

Trg oslobođenja br. 6, 74400 Derventa

Sa naznakom - Prijava na oglas, ne otvarati -

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana