JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*********

ENECO-Ekološki sistemi D.O.O.

Bijeljina, Petrova Gora br.10

066 / 263–055

br.01/22

 

Na osnovu ukazane potrebe Direktor D.O.O. „ENECO-Ekološki sistemi“ Bijeljina, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos:

 

1. Varilac ......1 radnik

2. Majstor za rad na instalisanju centralnog grijanja. ........................ 1 radnik

3. Radnik sa poznavanjem rada sa freonima-rashladnoj tehnici ili klima uređajima….1 radnik

4. Radnik sa poznavanjem rada na ventilacionoj tehnici. ........1 radnik

 

Uslovi:

- Završena SSS (III, IV, V stepen stručne spreme) tehničkog smjera

- Radno iskustvo na poslovima instalacija centralnog grijanja,klima uređaja ili vodovodnih instalacija

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno radno vrijeme nakon obaveznog probnog rada.

Prijave dostaviti na gore navedenu adresu adresu ili pozvati telefonom na broj 066/263–055.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

***

Bosna i Hercegovina                                             

Republika Srpska                                                                                               

OSNOVNI SUD U BIJELjIN                                 

Broj: 080-0-Su-22-000 378                                    

                        

 

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS

 

   Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na određeno vrijeme, a najduže do dvije godine …………1 izvršilac

 

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

           Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

          - šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

          -obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

 

          UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

 

          - uvjerenje o državljanstvu

          - izvod iz matične knjige rođenih

          - dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

          - dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

          - sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

          - dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

 

          Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Sveti Sava“                                                                      

Bijeljina, Svetog Save 26

tel.: 055/490-191, e-mail: [email protected]    

Broj: 635/22

 

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) i člana 137. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),  člana 2. stav (1) Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja  direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora škole, broj: 634/22 od 29.4.2022. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ u Bijeljini, raspisuje: 

 

JA V N I   K O N K U R S

za izbor direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ u Bijeljini

 

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Sveti Sava“ u Bijeljini – 1 izvršilac.

 

II – Nadležnost

Direktor rukovodi radom škole.

 

III -  Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV - Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske  i 119/21) i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 49/18)  i to:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

3) nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole,

4) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se

izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 2) ili 3),

5) da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima,

6) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,

službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8) ima predložen program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9) da ima preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je zaposlen.

 

V - Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz prijavu:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uvjerenje o državljanstvu,

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo

imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za krivična djela

učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

(navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva

ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

         

VI – Objavljivanje konkursa

Ovaj konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

VII -  Podnošenje prijava

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“,  Svetog Save br. 26,  Bijeljina 76300.

Rok za podnošenje prijava je 15  dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VIII – Obavještavanje kandidata

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LOPARE

JU OŠ“VELjKO ČUBRILOVIĆ“ PRIBOJ

P R I B O J

Broj: 247 /22

Email: [email protected]

Telefon: 055/664-101

 

 

Na osnovu člana 113. stav (1) i člana 139.stav (3) tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.), direktor JU Osnovna škola“ Veljko Čubrilović“ Priboj,   r a s p i s u j e

 

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u školskoj 2021/22

 

1. Računovođa škole –na neodređeno vrijeme (50% norme)  sa radnim iskustvom i licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodsva,   1 izvršilac.

 

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 129. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), odnosno, da imaju završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koji imaju odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

  U skladu sa članom 113. tačka 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20. i 63/20),  pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po važećim propisima do stupanja na snagu ovog zakona,  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20. i 63/20.) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske“, broj: 74/18. i 26/19.).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteto, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj: 44/17, 31/18.,84/19, 35/20. i 63/20.) i  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:74/18. i 26/19.) i to:

a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih strudija u određenoj oblasti;

b) licencu u skladu sa zakonom kojim se urađuje oblast računovodsva,

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

d) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana,17.05.2022. godine (utorak) u  9:00 časova u prostorijama JU Osnovne škole ''Veljko Čubrilović'' u Priboju, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ''Veljko Čubrilović'', Priboj 75 249, Druge Majevičke brigade 15.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Broj:    67/22-SPU

 

 

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br. 67/20), Slobomir P Univerzitet raspisuje

 

 

K O N K U R S

 

 • Za izbor saradnika u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast  “Elektronika i elektronski sistemi”, 1 izvršilac;
 • Za izbor nastavnika u zvanje docent  za užu naučnu oblast „Elektronika i elektronski sistemi“, 1 izvršilac;
 • Za izbor  nastavnika u nastavno-naučno  zvanje docent za užu nastavnu oblast  “Kamerna muzika“ ,  i  “ Čitanje  s lista “,  1 izvršilac;
 • Za izbor nastavnika u nastavno-naučno zvanje redovni profesor za užu nastavnu oblast Klavir, na predmetima “Klavir”, “Klavirski praktikum” i “Istorija pijanizma”, 1 izvršilac;

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • biografija,
 • bibliografija,
 • diploma o stečenom zvanju,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
 • dokaz o prethodnom izboru u zvanje za prve tri pozicije (ukoliko ga kandidat posjeduje).
 • odluka o izboru u akademsko  zvanje redovnog profesora za četvrtu poziciju.

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

S L O B O M I R        055 231 180                                                                           

D O B O J 053 209 621

[email protected]

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „VUK KARADžIĆ“, BIJELjINA

Adresa: Vojvode Stepe 4, tel: 055/209-650; Bijeljina ,

e-mail: [email protected]

Broj: 813/22.

 

             Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139.stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 44/17 , 31/18 , 84/19,63/20), JU Osnovna škola «Vuk Karadžić»,  Bijeljina  o b j a v lj u j e

K O N K U R S

                             Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 1. nastavnik u posebnom odjeljenju za djecu sa smetnjama u razvoju,1 izvršilac, na 100% norme, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1)i (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 , 31/18 , 84/19,63/20), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 , 31/18 , 84/19,63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 ,31/18 , 84/19, 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19).

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. 2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. 3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim  članom 115. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17 , 31/18 , 84/19, 63/20) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18 i 26/19), i to:

1) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnoslica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Za radna mjesta pod brojem: 1. obaviće se testiranje 18.05.2022.. godine u 12,00 časova u prostorijama  JU Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bijeljina  , a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić“ Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana