JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.08. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.08. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 28.08.2019. godine.

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

 

EDUKATIVNI CENTAR “GENIUS” SP

ŠKOLA MATEMATIKE I ENGLESKOG JEZIKA

Ul. Raje Banjičića 3

 

raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Potreban radnik na radnom mjestu saradnik u nastavi matematike

 

Uslovi:

- Diploma matematičkog fakulteta ili nekog drugog tehničkog fakulteta

- Poželjno iskustvo u nastavi

 

Svi zainteresovani kandidati CV i eventualni dokaz o radnom iskustvu slati na mail: edu.centar.genius@gmail.com  

 

Oglas ostaje otvoren 8 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

***

                                                                            

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

 

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

 

  Za prijem sudijskog pripravnika – volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva …….………... 4 izvršioca

 

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem  predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme 

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija),

- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu,

- dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI, ulica Vuka Karadžića 3, sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” BIJELjINA,

Ul. Svetog Save 26

 

Odluka

o izmjeni javnog konkursa

za popunu upražnjenih radnih mjesta br. 1197/19 od 19.8.2019. godine

 

U javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta, JU Osnovne škole “Sveti Sava”, Bijeljina,  br. 1197/19, od 19.8.2019. godine, koji je objavljen dana 21.8.2019. godine, tekst:

 

“2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, sa radnim iskustvom, 14 časova sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac,”

 

mijenja se i glasi:

 

“2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, sa radnim iskustvom, 13 časova sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac,”

 

Ostali dio teksta konkursa ostaje nepromijenjen.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” LOPARE

 

PREDMET: Ispravka konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini  broj 418/19 objavljenog dana 21.8.2019. godine

 

Ispravka konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta broj 418/19 objavljenog 21.8.2019. godine u “Glasu Srpske” vrši se zbog greške tehničke prirode i odnosi se na sljedeće  pasuse:

1.   Za radno mjesto pod rednim brojem 1. briše se  dio teksta “četiri časa sedmično”.

2.  “Kandidati moraju ispunjavati uslove po članu 104. i 111. (samo za radno mjesto pod rednim brojem 2.) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)”

 i glasi

“Svi kandidati moraju ispunjavati uslove po članu 104. i 111. (samo za radno mjesto pod rednim brojem 2. ) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)”

3. Opšti uslovi:

Posle tačke 4) dodaje se sljedeći tekst:

“5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnih zloupotreba i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke  4) i 5)  ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.”

4. U daljem tekstu:

“Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/2018)” ispravka glasi:

  “Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/2018, 26/2019)”.

5. Posle pasusa “Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima” dodaje se

“Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 3. septembra 2019. godine u prostorijama škole od 10 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranja i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.”

6. Briše se tekst “Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua”

Svi ostali elementi konkursa ostaju isti kao u konkursu objavljenom  dana 21.8.2019. godine.

***

 

JU OSNOVNA ŠKOLA ''FILIP VIŠNjIĆ''

DONjA TRNOVA

 

r a s p i s u j e

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Nastavnik hemije – pripravnik, 1 izvršilac  sa 6 časova sedmično, na određeno vrijeme - do 31. 8. 2020. godine.

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti;

b) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

v)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 11.9.2019. godine (srijeda) u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Filip Višnjić” u Donjoj Trnovi obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Filip Višnjić”, Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 

JU OŠ VUK KARADžIĆ”, BIJELjINA

 

V.d. direktor škole donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o ispravci odluke broj:1325/19 od 16.8.2019. godine ( konkursa broj :1268/19 od 12.8.2019. godine)

 

Konkurs objavljen u “Glasu Srpske” dana 21.8.2019. godine mijenja  se u tački 2 i glasi:

 1. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, na 9 časova redovne nastave, sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 18.10.2020. godine.

Ostali dijelovi konkursa  i odluke ostaju nepromijenjeni.

***

 

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA-BOLNICA “ INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR

BANjALUKA, I KRAJIŠKOG KORPUSA 39

 

OGLAS

 

Zdravstvena Ustanova-bolnica “Internacionalni dijaliza centar” Banjaluka pripada Fresenius Medical Care grupaciji, svjetski najvećem integrisanom dobavljaču proizvoda i pružaocu usluga dijalize za pacijente sa hroničnim zatajenjem bubrega. Zbog potrebe poslovanja u našem dijaliznom centru u Bijeljini, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

 

    1. Medicinska sestra/tehničar, određeno vrijeme, 1 izvršilac (m/ž)

 

USLOVI:

- Diplomirani medicinar zdravstvene njege; diplomirana medicinska sestra; IV stepen stručne spreme-medicinska sestra/tehničar;

- Položen državni ispit;

- Posebna zdravstvena sposobnost za rad na poslovima dijalize;

- Poznavanje rada na računaru;

- Poželjno poznavanje engleskog jezika.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na dijalizi.

 

Svi zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,

- dokaz o položenom državnom ispitu.

 

Svi zainteresovani, prijavu na oglas odnosno CV sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na mail adresu ljudski.resursi@fmc-ag.com  ili poštom na adresu: Bogdana Žerajića bb, 76 300 Bijeljina sa naznakom “Prijava na oglas-Bijeljina”

 

 

Oglas je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELjINI

 

objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu  radnog  mjesta

                                                         

1. Tehnički asistent - daktilograf– 1 izvršilac

 

Radni odnos  se zasniva na određeno vrijeme.

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

Posebni uslovi:

- SSS, IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim  poslovima, poznavanje rada na računaru.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože:

- uvjerenje o državljanstvu, (da nije starije od 6 mjeseci od dana izdavanja, original ili ovjerena fotokopija),

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (da nije starije od 6 mjeseci od dana izdavanja, original ili ovjerena fotokopija),

- izvod iz kaznene evidencije (da nije starije starije d 6 mjeseci od dana izdavanja, original ili ovjerena fotokopija),

- ljekarsko uvjerenje (prilaže kandidat koji bude izabran).

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože: 

- diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o poznavanju rada na računaru – svi dokumenti original ili ovjerena fotokopija.

Sa svim kandidatima  biće obavljena provjera – testiranje sposobnosti u struci (kucanje na računaru).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od  dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, ul. Vuka Karadžića broj 3.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 

JU OSNOVNA ŠKOLA PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

VELIKA OBARSKA

 

donosi

 

 

ODLUKU

o poništavanju konkursa

 

1. Poništava se konkurs za prijem u radni odnos broj 782/2019. od 19.8.2019. godine, koji je objavljen dana 21.8.2019. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, u dijelu  koji se odnosi  na popunu upražnjenog radnog mjesta:  Nastavnik matematike i fizike, puna radna norma, pripravnik,  na određeno vrijeme, do  povratka radnice sa porodiljskog odsustva, izvršilac  1, iz proceduralnih razloga.

 

2. Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

 

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

 

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA''                                                   

 76328 Crnjelovo, Glavna ulica 15                                                           

 

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik fizike, lice sa položenim stručnim ispitom,  50%, radne norme, na neodređeno vrijeme, izvršilac jedan (1).

2. Nastavnik istorije, lice sa položenim stručnim ispitom,  4 časa redovne nastave,  do 31.8.2020. godine, izvršilac jedan (1).

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz potpisanu  prijavu  kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos  potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,

d) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djeteta,

đ) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena

Uvjerenje iz tačke g) i d) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Crnjelovo, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa i to

10.9.2019. godine u 9 časova za radno mjesto nastavnik fizike

11.9.2019. godine u 9 časova za radno mjesto nastavnik istorije.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole  a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
 

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu  JU Osnovna škola “Sveti Sava” Crnjelovo, Glavna ulica broj 15, 76328 Crnjelovo.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra.

***

 

JU OŠ VUK KARADžIĆ”, BIJELjINA

 

 

objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.  Nastavnik informatike, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 31.8.2020. godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 1.  da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
  2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
  3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
  4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
  5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
  6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
  2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
  3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 6.9.2019. godine u 11.30 časova u prostorijama  JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina  obaviće se testiranje, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 

JU SŠC VUK KARADžIĆ LOPARE

 

 

raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika

 

1. Nastavnik likovne kulture na 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme  do 31.8.2020. godine ........ 1 izvršilac

2. Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta na 20 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.12.2019. godine. ........ 1 izvršilac

3. Nastavnik engleskog jezika na 6 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme  do 31.8.2020. godine ........ 1 izvršilac

4. Nastavnik engleskog jezika na 18 časova,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.5.2020. godine. ........ 1 izvršilac

NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs za radna mjesta pod brojem: 1) 2) i 3)  ne jave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave pripravnika.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

  - vrsta posla,

  - stepen stručne spreme i

  - dužina radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole dana 9.9.2019. godine.

Testiranje  za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  13.9.2019. godine u 10 časova, a nakon toga obaviće se intervju, u prostorijama JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare, Dositeja Obradovića bb  75240 Lopare sa naznakom  “Prijava na konkurs” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

 

JAVNA USTANOVA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 10 časova, na  određeno vrijeme do 31.8.2020. godine  sa radnim iskustvom

2. Nastavnik praktične nastave varioci  (VKV varilac),  1 izvršilac, 24 časa, 85% radnog vremena, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom

3. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, 7 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom

 

Kandidati za radna mjesta pod tačkom 1. i 3. moraju imati položen stručni ispit za rad u nastavi, a kandidati pod tačkom 2. moraju imati položenu pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

 

Uslovi:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži  podatke o:

 1)vrsti posla;

 2)stepenu stručne spreme;

 3) dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Pravo  učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  12.9.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs”.

***

 

JU MUZIČKA ŠKOLA “STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANjAC”

BIJELjINA

 

objavljuje :

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik gitare, 12 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 2 časa redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik sociologije, 1 čas redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik psihologije, 1 čas redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5. Nastavnik audiovizuelne tehnike, 1 čas redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu (samo za radna mjesta gdje se traži konkursom)

 4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

 5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je konkurs raspisan za prijem radnika u radni odnos sa iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana  10.9.2019. u 10 časova u prostorijama JU Muzička škola “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina, obaviće se test, a u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana