JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

********************

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BIJELjINA

e-mail: ss55@skolers.org

 

Raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora JU Ekonomske škole u Bijeljini

 

 

Za direktora JU Ekonomske škole u Bijeljini  može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

 

Opšti uslovi:

- da je lice starije od 18 godina

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad sa učenicima.

 

Posebni uslovi:

a)  ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje  četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

b) ima najmanje pet godina  radnog iskustva  kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke a) ovog stava,

v) nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

g) ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

d) ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Nakon izbora direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

 

III Potrebna dokumentacija

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata sa biografijom, priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedeće  dokumentacije:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,  izdato od  nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci).

4. diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

5. uvjerenje  kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena

8. prijedlog programa rada direktora.

 

Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci  Vlade o imenovanju direktora  u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

 

 Rok za podnošenje prijava na konkurs je  15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle  prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnim dokumentima kandidati mogu dostaviti lično od 10 do 12 časova u prostorijama škole ili putem pošte, na adresu: JU Ekonomska škola,  Račanska 96, Bijeljina 76 300 sa naznakom “Konkurs za direktora”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana