JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**********

*****************

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELjINA

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 69/16) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” br. 47/19), glavni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, objavljuje

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

 

1. Tehnički asistent - daktilograf

- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme                                    

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

 

Posebni uslovi:

- SSS – društvenog smjera ili daktilograf I-a ili I-b klase

- 6 mjeseci radnog iskustva na daktilografskim poslovima, poznavanje rada na računaru,

         

Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova – original ili  ovjerenu fotokopiju: svjedočanstvo, uvjerenje o radnom iskustvu,  radnička knjižica, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o državljanstvu BiH koje nije starije od šest (6)  mjeseci, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove obaviće se intervju i testiranje.

Oglas je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”,  na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i na WEB stranici Okružnog  javnog tužilaštva u Bijeljini, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od  dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. Vuka Karadžića broj 3.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

ZU-BOLNICA “ INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR” BANjALUKA

Raspisuje

OGLAS

 

Zdravstvena ustanova-bolnica “Internacionalni dijaliza centar” Banjaluka pripada Fresenius Medical Care grupaciji, svjetski najvećem integrisanom dobavljaču proizvoda i pružaocu usluga dijalize za pacijente sa hroničnim zatajenjem bubrega. Zbog potrebe poslovanja u našem dijaliznom centru u Bijeljini, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

 

1. Pomoćna radnica/Radnica na održavanju čistoće, na određeno vrijeme, 1 izvršilac (ž)

 

Primarna zaduženja:

 

-  U dnevnom radu pridržava se plana higijene

- Kvalitetno i redovno održava prostorije poslodavca sa ciljem smanjenja mogućnosti infekcije na najmanju moguću mjeru vodeći računa o dobrobiti pacijenata i zaposlenih

- Pere prozore, podne i zidne površine i namještaj. Čisti i dezinfikuje pribor (guske, bubrežnjaci i sl..)

- Priprema opremu i sredstva za čišćenje. Vodi računa o stanju zaliha higijensko-sanitetskog materijala i o potrebi nabavke obavještava nadređenog.

- Vrši prijem, razvrstavanje i slaganje veša po vrsti i boji, vodi evidenciju o prijemu i izdavanju veša, po potrebi pere i pegla veš mašinski ili ručno

- Vrši distribuciju prljavog i čistog veša

- Upotrebljava mašinu za veš/sušenje u skladu sa uputstvom proizvođača i prema dostavljenim odobrenim direktivama u vezi sa pranjem i sušenjem mopova

- Iznosi medicinski otpad iz dijaliznih sala i odlaže u ostave za odlaganje otpada i kontejnere

- Prije i nakon dijaliznog tretmana pruža neophodnu pomoć pacijentima posebno nestabilnim ili slabo pokretnim pri održavanju lične higijene, presvlačenju i smještaju.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na dijalizi.

 

Svi zainteresovani kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju

- fotokopiju diplome o završenoj školi

 

Svi zainteresovani, prijavu na oglas odnosno CV sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na mejl adresu ljudski.resursi@fmc-ar.com ili poštom na dresu: Bogdana Žerajića bb, Bijeljina sa naznakom “Prijava na oglas-Bijeljina”

 

Oglas je otvoren 7 dana od dana objavljivanja

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA” LOPARE

 

Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor škole raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u školskoj 2020/2021. godini

 

1. Nastavnik biologije - 2 časa, izvršilac 1, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16, 66/18), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br.1/16, 66/18) koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnih zloupotreba i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi su:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Kandidati uz potpisanu prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/2018, 26/2019.):

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 2. novembra 2020. godine u prostorijama škole u 9 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranja i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja ispunjavaju uslove po članu 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Sveti Sava”, Školska 3, 75240 Lopare. Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Loparama i u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/2018, 92/2020), direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, 7 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, pripravnik

2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 10 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, 16 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

4. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, 16 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2021. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Uslovi:

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/2016, 66/2018) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/2018, 92/2020) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 29/12, 80/2014 i 83/2015), kao i opšte uslove koji su regulisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/2019).

Postupak prijema radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/2019).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško–psihološkoj i didaktičko–metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu ;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/2018, 92/2020), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.

Kandidati za radno mjesto pod brojem 3. dužni su dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

Pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 5.11.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE” BIJELjINA

 

Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139. stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina objavljuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik njemačkog jezika, 16 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,

2. Nastavnik biologije, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, pripravnik, jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18, 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18, 26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta, za radno mjesto pod tačkom 1;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radno mjesto pod tačkom 1.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 3.11.2020. godine, u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, Neznanih junaka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnog lista “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BIJELjINA

 

Na osnovu člana 128. stav (1) tačka 8) člana 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik  RS”, broj  41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 108/09, 118/09) i Odluke Školskog odbora broj,  1556/20, Školski odbor  JU Ekonomske škole u Bijeljini, na sastanku održanom  2.10.2020. godine  raspisuje

 

KONKURS

Za izbor direktora JU Ekonomske škole u Bijeljini

 

I Mandat:

Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

II Uslovi:

Za direktora JU Ekonomske škole u Bijeljini  može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

Opšti uslovi:

- da je lice starije od 18 godina

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad sa učenicima.

Posebni uslovi:

a) ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje  četiri godine  i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

b) ima najmanje pet godina  radnog iskustva  kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke a) ovog stava,

v) nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

g) ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog  rada škole,

d) ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Nakon izbora direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

 

III Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs  koja je potpisana od strane kandidata sa biografijom priložiti original ili ovjerenu kopiju sljedeće  dokumentacije:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,  ne  starije od 6 mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,  izdato od  nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci).

4. diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent,

5. uvjerenje  kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

8. prijedlog programa rada direktora.

 

IV Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora  u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

 

V Rok za podnošenje prijava  kandidata na konkurs

 Rok za podnošenje prijava na konkurs je  15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka.

VI  Nepotpune i neblagovremeno pristigle  prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnim dokumentima kandidati mogu dostaviti lično od 10 do 12 časova u prostorijama škole ili putem pošte, na adresu: JU Ekonomska škola, Račanska 96,   Bijeljina 76 300 sa naznakom “Konkurs za direktora”.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

 Na osnovu člana 139. stav (3) tačka 15), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 i 32/20) i dobijene saglasnosti od aktiva direktora, raspisuje se

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik engleskog jezika na 2 časa – do 31.8.2020. godine – pripravnik.

• Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.

• Za sva radna mjesta pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ako ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 63/20 i 32/20) u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

• Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

              a) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

              b) uvjerenje o državljanstvu,

              v) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

              g) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

d) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,          

              đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

              e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

           ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

              z) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

              i) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  j) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  k) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

• Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.

• Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović”, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj.

• Testiranje kandidata će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Dositej Obradović”, 30.10.2020. godine u 9 časova.

• Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

• Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

• Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

• Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

• Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ” BIJELjINA

 

Na osnovu člana 106. stav 1. i 132. stav (3). tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18 i 35/20), direktor škole raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

1. Nastavnik biologije, 16 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

2. Nastavnik računarstva i informatike, 14 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, pripravnik, 1 izvršilac;

3. Nastavnik fizike, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

 

Uslovi konkursa

Poslove nastavnika ima pravo da obavlja lice koje osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/15 i 83/15), ispunjava i uslove propisane u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18 i 35/20).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško–psihološkoj i didaktičko-medotičkoj grupi predmeta, koje dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko–metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom) ili

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom);

4) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz člana 4. posebnih uslova, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

1. vrsta posla,

2. stepen stručne spreme i

3. dužina radnog staža po vrstama posla.

- (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom);

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu (za radna mjesta lice sa iskustvom) imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18, i 35/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Račanska br. 94, dana 3.11.2020. godine.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini, dana 6.11.2020. godine, /petak/, sa početkom u:

1. 10.30 časova za nastavnika biologije;

2. 11 časova za nastavnika računarstva i informatike;

3. 10 časova za nastavnika fizike;

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU Gimnazija “Filip Višnjić”, Račanska 94, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – NASTAVNIK...” /navesti za koje upražnjeno radno mjesto se kandidat prijavljuje/.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN” BIJELjINA

 

 Na osnovu člana 106. i 132. stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) direktor škole  raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik elektro grupe predmeta, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14 i 83/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 108. stav 3. i 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18) i odredbi Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

     Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični  postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.    

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško–psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko–metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja  stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs za lica sa radnim iskustvom imaju i  lica iz člana 104. stav 7.  Zakona o srednjem obrazovanju  i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesta pod tačkom 1. je dana 5.11.2020. godine  u 11 časova u prostorijama JU Tehničke škole “Mihajlo Pupin” Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

    Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

          Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom “Prijava na konkurs” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše). 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana