JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

REPUBLIKA SRPSKA

JU Gimnazija „Filip Višnjić", Bijeljina

Račanska 94, tel.: 055/250-076,

e-mail: [email protected]

Broj: 1968/22.

Datum, 19.09.2022.godine.                                             

 

Na osnovu člana 106. stav 1. i 132. stav (3). tačka 13.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), direktor škole raspisuje:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos:

 

 1. nastavnik srpskog jezika i književnosti, 4 časa redovne nastave, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 16.04.2023.godine;
 2. nastavnik engleskog jezika i književnosti, 14 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 02.08.2023.godine;
 3. nastavnik demokratije i ljudskih prava, 16 časova redovne nastave, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine;
 4. nastavnik biologije, 13 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 21.07.2023.godine;
 5. nastavnik matematike, 6 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine;
 6. nastavnik računarstva i informatike, 18 časova redovne nastave, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine;
 7. nastavnik pravoslavne vjeronauke, 9 časova redovne nastave, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine;
 8. nastavnik islamske vjeronauke, 3 časa redovne nastave, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine;

 

USLOVI KONKURSA

 

Poslove nastavnika ima pravo da obavlja lice koje osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 120/20), ispunjava i uslove propisane u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova, i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 

 

 1. da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
 2. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto - kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom) ili
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom);
 1. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 2. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 3. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
 1. vrsta posla,
 2. stepen stručne spreme i
 3. dužina radnog staža po vrstama posla.
 • (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom);
 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu (za radna mjesta lice sa iskustvom) imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni  glasnik  Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Račanska br. 94, 76 300 Bijeljina.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija „Filip Višnjić" u Bijeljini, dana 06.10.2022.godine, /ČETVRTAK/, sa početkom u:

 1. 11,00 časova za nastavnika srpskog jezika i književnosti;
 2. 12,00 časova za nastavnika engleskog jezika i književnosti;
 3. 09,00 časova za nastavnika demokratije i ljudskih prava;
 4. 13,00 časova za nastavnika biologije;
 5. 08,00 časova za nastavnika matematike;
 6. 08,00  časova za nastavnika računarstva i informatike;
 7. 12,00 časova za nastavnika pravoslavne vjeronauke;
 8. 12,00 časova za nastavnika islamske vjeronauke;

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU GIMNAZIJA „FILIP VIŠNjIĆ", Račanska 94, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – NAVESTI ZA KOJE RADNO MJESTO SE KANDIDAT PRIJAVLjUJE".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC „VUK KARADžIĆ" LOPARE

Dositeja Obradovića bb 75240 Lopare

 

Telefon: 055/650-184; 055/650-137

E-mail: ss[email protected]

 

Broj: 762/22

Lopare; 15. 9. 2022.  godine

 

 

             Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8), člana 129. i člana 130.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20 i 92/20), člana 3. stav 2), 3) i 4) Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole («Službeni glasnik Republike Srpske« br. 108/09 i 118/09) i na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 761/22 od 15. 9. 2022. godine, Školski odbor  JU  SŠC  « Vuk Karadžić « Lopare,  raspisuje:

 

K O N K U R S

za izbor direktora  JU SŠC  „Vuk Karadžić"  Lopare

 

I -  PREDMET

Školski  odbor  JU  SŠC „Vuk  Karadžić" Lopare  raspisuje  Javni konkurs za izbor direktora  JU SŠC „Vuk Karadžić" Lopare.

 

II - OPIS POSLOVA

Direktor Škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovora Vladi, ministru i Školskom odboru.

Direktor Škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

 

III – MANDAT

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.    

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne  alineje.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IV – USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za direktora JU SŠC „Vuk Karadžić" Lopare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 108/09 i 118/09) i Statutom škole, i to:

 

    Opšti uslovi:

 

 1. da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad
 2. da je državljanin BiH/Republike Srpske 
 3. da je stariji od 18 godina

 

    Posebni uslovi:

 1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 5. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
 6. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše

 

Nakon izbora, direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.     

 

Napomena: Za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. 

 

V – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti:

 • Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjernjenje o državljanstvu RS/BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa),
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne straije od šest mjeseci)
 •  Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u  vaspitno-obrazovnom procesu,
 • Uvjerenje kojim dokazuje da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva  kao stručni saradnik ili nastavnik  na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci), 
 • Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 • Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti,
 • Ovjerenu Izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,
 • Ovjerenu Izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti starije od 6 mjeseci. 

Dostavljena dokumentacija  Školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

 

VI -  ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično od 10,00 do 14,00 časova u Upravu Škole ili putem pošte preporučeno na sljedeću adresu: JU SŠC „Vuk Karadžić" Lopare, Dositeja Obradovića bb, 75240 Lopare sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE" /NE OTVARATI/.

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se razmatrati.

 

VII – NAPOMENE

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike Konkursa o Rješenju o izboru i imenovanju direktora JU SŠC „Vuk Karadžić" Lopare u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Rješenja Školi.

***

 REPUBLIKA SRPSKA                            

JU OŠ „Dositej Obradović", Suvo Polje

Grad Bijeljina, Suvo Polje 404,76321

tel.: 055/325-018,

e-mail: [email protected]

Broj: 821/2022

Datum: 16.09.2022. godine

             Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152. stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 81/22), JU Osnovna škola „Dositej Obradović" Suvo Polje  o b j a v lj u j e

 

K O N K U R S

            Za prijem radnika u radni odnos i to:

 1. Nastavnik srpskog jezika, 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 2. Nastavnik matematike, 8 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 3. Nastavnik fizike, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , 1 izvršilac i
 4. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac.

 

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj 81/22).

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim  članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/18 i 26/19), i to:

1) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 04.10.2022. godine u 10,00 časova u prostorijama  JU Osnovne škole „Dositej Obradović" Suvo Polje, obaviće se testiranje, a istog dana u 11,00 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Dositej Obradović" Suvo Polje, 76321 Suvo Polje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Knez Ivo od Semberije", Bijeljina 76300

Neznanih junaka 46, tel.: +387 55 242 162,

e-mail: [email protected]

Broj: 1790/22

Datum: 16.9.2022. godine

 

Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152.stav 3. tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br.81/22), JU Osnovna škola „Knez Ivo od Semberije" Bijeljina  o b j a v lj u j e

K O N K U R S

Za upražnjena radna mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na odrđeno vrijeme do 31.8.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac,
 2. Nastavnik matematike, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa mjesta pomoćnika direktora, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, jedan izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22).

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/18, 26/19) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djeteteom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/18, 26/19) koje nisu u suprotnosti sa  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 81/22) i to:

 

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravičnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostarenog radnog staža po vrstama posla.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Dana, 5.10.2022. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Knez Ivo od Semberije" Bijeljina, Neznanih junka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i dnevnog lista „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina

Karađorđeva 5, tel.: 055/206-382,

e-mail: [email protected]

Datum : 19.09.2022.

Broj : 1138/22

 

Na osnovu člana 106 i 132, stav 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj : 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 125, stav 1 i člana 152, stav 3 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 81/22 ), direktor  Škole  r a s p i s u j e :

K O N K U R S
     za popunu upražnjenog radnog mjesta

 • Nastavnik solfeđa ( osnovna muzička škola ) .............................................. 24 časa ( puna norma ), na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 • Nastavnik klavira ( osnovna muzička škola )..................................................... 5 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, pripravnik, 1 izvršilac
 • Nastavnik informatike ( srednja muzička  škola )......................................  6 časova,  na određeno do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja ( srednja muzička škola ) .......................... 8 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 • Nastavnik gitare ( osnovna muzička škola ) .................................   12 časova, na određeno do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac
 • Nastavnik pravoslavne vjeronauke ( srednja muzička škola ) .......  4 časa, na određeno do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 • Nastavnik islamske vjeronauke ( srednja muzička škola )             ....................   1 čas, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,
 • Nastavnik audiovizuelne tehnike ( srednja muzička škola )  .....................   1 čas, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno do 31.08.2023.godine, 1 izvršilac
 • Nastavnik sviranja horskih partitura ( srednja muzička škola ) ............ 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, pripravnik, 1 izvršilac

Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114, stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno članu 104, stav 1 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj  77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ), odnosno Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i članom 9 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( za radna mjesta u osnovnoj muzičkoj školi ), odnosno u skladu sa članom 108 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbi Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( za radna mjesta u srednjoj muzičkoj školi ), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pripravnikom se smatra lice koje se prvi put zapošljava u struci, odnosno lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični  postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  

Uvjerenja pod brojem  4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan

dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštituo utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, odnosno u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 05.10.2022. godine  u 10,00 časova, u prostorijama JU Muzičke škole „Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, ul. Karađorđeva 5.

Škola će istaći na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, ul. Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS’ ( navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).  

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana