JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**************

 

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

Objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

 

Za prijem stručnog saradnika za rad na neodređeno vrijeme ………….…… 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

     - završen pravni fakultet VII - 1 stepen stručne spreme

    - položen pravosudni ispit

    - završen najmanje II stepen kursa za kompjutere

     - obavezan probni rad 

 

          Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

 

          - uvjerenje o državljanstvu

          - rodni list

          - dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)

          - dokaz o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena kopija)

          - dokaz o položenom II stepenu kursa za kompjutere

 

          Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

***                                                       

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

Objavljuje

 

JAVNI KONKURS

 

Za prijem sudijskog pripravnika – volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva ..………………………………………… 3  izvršioca

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove   predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme 

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o dužini prijavljenosti na biro za zapošljavanje

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića broj 3 sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

VELIKA OBARSKA

Objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke, 17 časova redovne nastave, pripravnik, na neodređeno vrijeme, izvršilac 1;

2. Nastavnik razredne nastave, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,  izvršilac 1;

3. Nastavnik razredne nastave, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva,  izvršilac 1.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz

kojih se vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,  ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 28.10.2021. godine u 9 časova u prostorijama  JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, obaviće se testiranje, a istog dana u 10 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, 76329 Velika Obarska.

 Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

DOO “TERMAL INT” LOPARE

 

Raspisuje

 

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

 

1. Knjigovođa....... 1 izvršilac

 

Opis posla:

- Vođenje finansijskog knjigovodstva, evidentiranje i knjiženje KUF i KIF, obračuni

- Priprema i obračun PDV prijeve i blagovremeno podnošenje iste

- Knjigovodstveno evidentiranje proizvodnje

- Evidentiranje i knjiženje blagajne i bankovnih izvoda

- Briga o ispravnosti podataka na računima glavne knjige

- Vođenje evidencije o osnovnim sredstvima i imovini

- Priprema i knjiženje kompenzacija, asignacija i cesija

- Vođenje dinamike naplate i plaćanja

- Učestvovanje u izradi završnog računa firme i ostalih poreskih evidencija

- Obavljanje drugih poslova po nalogu pretpostavljenog

 

Uslovi:

- VSS (diplomirani ekonomista)

- Radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima (minimum dvije godine)

- Poželjno je posjedovanje važeće licence za računovođu, ali ne obavezno

- Poželjno poznavanje MSFI/MRS i poreskih propisa

- Nezavisno i odgovorno lice visokih profesionalnih standarda

- Analitičko razmišljanje, sistematsko i odgovorno, timski rad.

- Kompjuterske vještine: MS Word, MS Excel... i poželjno poznavanje rada na računovodstvenim programima

- Posjedovanje vozačke dozvole kategorije B

 

Kontakt informacije za prijavu_

Radnu biografiju i propratno pismo poslati na sljedeće e- adrese:

- elvir.termal@gmail.com

- milan.termal@gmail.com  

Kontakt informacije:

- 055/420-424

 

Rok prijave: do popune radnog mjesta

***

JU OŠ “SVETI SAVA'' CRNjELOVO                                                         

 

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik engleskog jezika - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do povratka radnice sa bolovanja  – 1 izvršilac,

2. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2022. godine  – 1 izvršilac,

3. Nastavnik likovne kulture - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2022. godine - 1 izvršilac,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos  potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,

d) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djeteta,

đ) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

Uvjerenje iz tačke g) i d) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

đ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan da dostavi:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Crnjelovo, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa i to:

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1.  dana 28.10.2021. godine u 12.30 časova.

2. Za radno mjesto pod rednim brojem 2.  dana 1.11.2021. godine u 8 časova.

3. Za radno mjesto pod rednim brojem 3.  dana 1.11.2021. godine u 12.30 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole  a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Sveti Sava” Crnjelovo, Glavna ulica broj 15, 76328 Crnjelovo.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN”

 BIJELjINA

Raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac

2. Nastavnik matematike, puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.    

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.10.2021. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. u 12 časova, za radno mjesto pod rednim brojem 2. u 13 časova  u prostorijama JU Tehničke škole “Mihajlo Pupin” Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

   Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom “Prijava na konkurs” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).  

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana