JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.05.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” 4.05.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*************

 

JU OŠ ''Miloš Crnjanski'' BANjALUKA

Zore Kovačević 38a

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

 

 1. Profesor/nastavnik za nastavni predmet Fizika, 4 časa redovne nastave, do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivićna djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kirvični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog idrugog nastilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj je:

 

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplmu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stručna sprema i dužina radnog staža po vrstama posla;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole (Zore Kovačević 38a, Banja Luka) dana, 16.5.2022. godine u 12:00 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.

***

JU Elektrotehnička škola ''Nikola Tesla'' BANjALUKA

Jevrejska 48

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 

 1. Profesor STN, za nastavni predmet Osnove elektrotehnike, na određeno vrijeme , 1 izvršilac, nepuna norma, 12 časova.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da imaju:

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za .

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

1.       prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

2.       diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;

3.       uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.       uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

10.     uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da nije upisan u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece član 5. stav 1. tačka 4) i 5) Pravilnika Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 19.05.2022. (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom „Za Komisiju za izbor kandidata“.

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

Gundulićeva 108

78000 Banja Luka

 

o b j a v lj u j e

 

                                                JAVNI  KONKURS

 

za popunjavanje  upražnjenih radnih mjesta, prijemom u radni odnos i to:

 

1.Sudijski asistent ...................................................................................... izvršilac na neodređeno vrijeme

 

2.Pripravnik-volonter …………………………………………… 4 izvršioca na određeno vrijeme

 

I Opis poslova:

 

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • Kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice,
 • evidentira podneske zaprimljene u toku ročišta, ažurira podatke o sudskim taksama u CMS-u, gdje isti nedostaju,
 • prilikom preuzimanja predmeta od referenta za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda, stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za naredni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,
 • nakon postupanja po zadacima, vraća u pisarnicu sve predmete na način da ih stavlja u fah sudije, osim onih koje je sudija zadržao radi izrade odluke, a poštu pripremljenu za otpremu predaje referentu za prijem, skeniranje i unos dokumenata i  otpremu pošte,
 • vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS i daktilografske poslove po diktatu na računaru,
 • učestvuje kao zapisničar na raspravama i ročištima,
 • postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,
 • vrši sravnjivanje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,
 • popunjava odgovarajuće obrasce - rješenja o naknadama troškova svjedocima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje sudske takse,
 • blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od referenta za poslove depozita i nabavke materijala i sredstava,
 • uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,

obavlja i druge poslove po nalogu sudije, predsjednika Suda, sekretara Suda, načelnika Službe za administrativno-tehničke poslove, sudski registar, računovodstvo i informaciono-komunikacione tehnologije - sudskog administratora i rukovodioca Odsjeka za administrativno-tehničke poslove

 

 

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

 • obavlja pripravničku praksu u Sudu u skladu sa programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i pod nadzorom sekretara Suda i načelnika Službe za administrativno-tehničke poslove, sudski registar, računovodstvo i informaciono-komunikacione tehnologije - sudskog administratora,
 • vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima i referatu na kojima je radio,
 • izrađuje nacrte rješenja i drugih odluka u sudskim postupcima pod nadzorom sudije,
 • obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika Suda, sekretara Suda i načelnika Službe za administrativno-tehničke poslove, sudski registar, računovodstvo i informaciono-komunikacione tehnologije - sudskog administratora.

 

II Opšti uslovi:

 

a.) da je državljanin RS ili BiH;

b.) da je stariji od 18 godina;

c.) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

d.) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;

e.) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

f.) da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa

 

III Posebni uslovi:

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 

 • IV ili III stepen stručne spreme, gimnazija, ekonomska škola, upravna škola ili srednja birotehnička škola, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru (Windows okruženje, MS office paket programa, Internet i e-mail servisi, rad u CMS-u).

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

 • VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

 

IV Prijava na javni konkurs i dokumentacija koju je potrebno podnijeti uz prijavu

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom Obrascu broj 1 - Prijava na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda ili u štampanom obliku u Okružnom privrednom sud u Banjoj Luci, kancelarija broj 2. na 1. spratu.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to sljedećih dokumenata:

 

-lične karte ili pasoša;

-diplome o završenoj stručnoj spremi

-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

        Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.

 

Radnici se primaju uz obavezan probni rad od 3 mjeseca u skladu sa Zakonom. (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti putem pošte na adresu:

 

„OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BANjOJ LUCI“ ul. Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs-NE OTVARAJ“, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2.  na 1. spratu).

 

Izabrani kandidati dužni su u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj njeb stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

- potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

- dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

Ako izabrani kandidati navedene dokaze ne dostave u propisanom roku, ili ako im, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

***

“Routing” d.o.o. BANjALUKA

 I Krajiškog korpusa 16

 78 000 Banja Luka, 

elektronska pošta: [email protected]

raspisuje oglas za rad na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

Diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstruktivni - 1 izvršilac

Uslovi:

-poželjno radno iskustvo u struci i položen stručni ispit

-poznavanje engleskog jezika

-vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršilaca: 1

Oglas ostaje otvoren do: popune radnog mjesta

Uz prijavu treba priložiti:

-CV

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese sa naznakom “PRIJAVA NA OGLAS”.

***

CVJEĆARA „ABELIJA“ BANjALUKA

Njegoševa br.69

78000 Banja Luka

 

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme

TRGOVAC U CVJEĆARI ........................................   1 IZVRŠILAC

Opis posla:

-prodaja i aranžiranje cvijeća

Uslovi rada:

-poželjno radno iskustvo

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/830-679

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

DOO  BOSNA IMPEKS BANjALUKA

Karađorđeva br.79

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

O G L A S

 

Dipl.ing.poljoprivrede za rad u poljoprivrednoj apoteci...........    1 izvršilac

Trgovac u poljoprivrednoj apoteci ...................................     1 izvršilac

Uslovi rada:

-radno iskustvo: 3 godine

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/510-091 u vremenu od 08.00 do 13.00 časova.

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

„NE-NI“ s.p. BANjALUKA

Subotička bb

78000 Banja Luka

TELEFON: 065-063-418

E-mail: [email protected]

 

RASPISUJE OGLAS

ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME

Radnici u proizvodnji papirne konfekcije...... 3 izvršioca

Uslovi :

 • Radnici sa srednjom stručnom spremom III i  IV  stepen sa ili bez radnog iskustva u proizvodnji papirne konfekcije

 

Rok prijave na oglas je 29.05.2022. godine.

Kandidati se mogu prijaviti na oglas putem telefona : 065-063-418

ili putem e-mail adrese: [email protected]

***

 „SeGRETA“s.p BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.173

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

                                                             O G L A S

KONOBAR ......................................      1 IZVRŠILAC

 

Opis posla:

-posluživanje pića

Uslovi rada:

-radno iskustvo nije neophodno

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon :063/538-479

***

GRADSKA ORGANIZACIJA

SLIJEPIH BANjALUKA

Sime Matavulja 4

78000 Banja Luka

 

Tel /fax : 051/216-277

Radomir Radanović: 065/692-119

Miroslav Mandić: 065/613-498

 

e-mail: gos.banjalukaŽgmail.com

 

Datum : 04. 05. 2022. godine 

 

O G L A  S

 

Za popunu radnog mesta i prijem

u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radnom mesto:

1 . PERSONALNI ASISTENT - jedan izvršilac

 

USLOVI:

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstevnu sposobnost,

- da ima najmanje završenu osnovnu školu,

- da ima vozačku dozvolu kategorije "B".

 

Prednost će imati kandidati koji su radili neke poslove s licima invaliditetom, npr. sa slijepim licima.

Pošto se radi o novoj usluzi u našem društvu koja je dosta nepoznata široj javnosti, molimo sve zainteresovane da obavezno dođu na razgovor kako bi ih upoznali sa obavljanjem personalne asistencije.

Po prijemu radnika, obuka i upoznavanje sa poslom i radnim obavezama će trajati 15 dana. 

Sve informacije možete dobiti na gore naznačenoj adresi i telefonima kod koordinatora usluge Radomira Radanovića i predsjednika organizacije Miroslava Mandića.

 

Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tj.od 04. do 18. 05. 2022. godine.

***

Hotel San LAKTAŠI

Karađorđeva 44

78250 Laktaši

 

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

 

O G L A S

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. Higijeničarka..................................2 izvršioca

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 1. NK, KV, SSS
 2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,
 3. radno iskustvo u struci-poželjno,
 4. sklonost timskom radu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila: termeŽtermelaktasi.com.

***

JU OŠ „Novak Pivašević “ ČELINAC
Stara Dubrava bb
78243 Stara Dubrava

Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, član 27. stav 1. tačka 6. Statuta Javne ustanove Osnovne škole „Novak Pivašević“ Stara Dubrava i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole „Novak Pivašević “Stara Dubrava o raspisivanju konkursa, broj 247-01/22 od 28.04.2022. godine, Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Novak Pivašević “Stara Dubrava raspisuje

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Novak Pivašević “ Stara Dubrava raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Novak Pivašević “ Stara Dubrava.

II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III - Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola „Novak Pivašević “ Stara Dubrava te Pravilnikom o radu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

V - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola  „Novak Pivašević“ Stara Dubrava može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom RS i Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin BiH/RS,
- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI– Potrebna dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,                                                                                           

-izvod iz matične knjige rođenih,                                                                                                      

-uvjerenje o državljanstvu,
-potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
-ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost),
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će pribaviti službenim putem za imenovanom kandidata, a prije stupanja da dužnost),
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
-preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
-ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.                                                                                         

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Novak Pivašević“ Stara Dubrava bb, 78243 STARA DUBRAVA, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovna škola „Novak Pivašević“ Stara Dubrava“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola „Novak Pivašević“Stara Dubrava u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

***

JU OŠ „Petar Kočić“ ŠIBOVSKA

Šibovska bb

78433 Šibovska

  

Školski odbor, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE“PETAR KOČIĆ“ŠIBOVSKA

 

I – Predmet

Školski odbor  JU OŠ „Petar Kočić“ iz Šibovske raspisuje Javni konkurs za izbor i  imenovanje direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Šibovska.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi , Školskom odboru i  ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor  JU OŠ „Petar Kočić“ se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ „Petar Kočić“Šibovska  te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ»Petar Kočić» može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole i to:

 

1. Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS/BiH,
               2. da je stariji od 18 godina i
               3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.
 

2. Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent,


               2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima  koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,  
               3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,     polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem.  
                  Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
 

4. Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane

   Međunarodnog Suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog Suda, a nije se  povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom, ne može biti kandidat za naimenovanu, izbornu ili drugu    javnu funkciju niti je vršiti na teritoriji BiH.
.

VI – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih    uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na    predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani  kandidat prije stupanja na dužnost,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva   ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. Prijedlog programa rada direktora za mandatni period ,
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim  rezultatima u radu.
11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,


Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.
 
VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično u zatvorenoj koverti ili poštom preporučeno na sljedeću

 adresu:

            JU Osnovna škola „Petar Kočić“, Šibovska bb, 78433 Šibovska, sa naznakom „za Javni konkurs za  izbor i imenovanje direktora osnovne   škole“ – ne otvarati

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „ Glas  Srpske“ .

Neblagovremene i nepotpune prijave Školski odbor  neće  uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VIII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju

direktora JU OŠ „Petar Kočić“, u roku od osam (8) dana od dana  prispijeća Rješenja Vlade.

***

TRGOPROMEKS DOO  MRKONjIĆ GRAD

POSLOVNICA  ALUMINA B.LUKA

Branka Popovića 41

78000 Banja Luka

 

raspisuje konkurs za pozicije

1  .TRGOVAC U PRODAJI  3  izvršioca

regija Banja Luka

Potrebne kvalifikacije:

• najmanje SSS

• obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad,fleksibilnost i dobra komunikacija

2. EKONOMSKI TEHNIČAR 2 izvršioca

regija Banja Luka

Potrebne kvalifikacije:

•najmanje SSS

•vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad, fleksibilnost i dobra komunikacija

3.SKLADIŠTAR 3 izvršioca

regija Banja Luka

Potrebne kvalifikacije:

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad,fleksibilnost i dobra komunikacija

4.Komercijalista za prodaju građevinskih materijala 1 izvršilac

regija Banja Luka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola B kategorije

• spremnost za timski rad,fleksibilnost i dobra komunikacija

 5. DIPLOMIRANI GRAĐEVNISKI INŽENjER 2 izvršioca

regija Banja Luka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje VSS

• radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

• spremnost za timski rad,fleksibilnost i dobra komunikacija

6.VOZAČ  1 izvršioc

regija Banja Luka

Potrebne kvalifikacije

• najmanje SSS

• vozačka dozvola C1 kategorije

• radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

• spremnost za timski rad,fleksibilnost i dobra komunikacija

 

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima pošaljite Vaš CV na:

Adresa: Branka Popovića 41 , Banja Luka

E-mail: [email protected]

Konkurs ostaje otvoren 30 dana    

***

Javna ustanova Osnovna Škola „Vuk Karadžić“Živinice-Kneževo

 

Broj:83-01/22

Datum: 29.04.2022. godine.

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

       Nastavnik/profesor za nastavni predmet engleski jezik- puna norma ...1 izvršilac na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2022. godine , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hrecegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 74/18 i 26/19):

1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi mpredmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)uvjerenje o ploženom stručnom ispitu,

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme.Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. ovog zakona.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 20.05.2022. godine u 13,30 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave

neće se razmatrati.

Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom  „prijava na konkurs“  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

Kontakt telefon: 051/597-123-škola.  

D i r e k t o r  ,

Anđelko ĆELIĆ prof.                                                                                                                            

                                           

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana