JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

STUDIO ZA NjEGU LICA I TIJELA |ALLURE" – Delić Danijela s.p.

V Kozarske brigade 4

78000 Banja Luka

 

OGLAS

 

TERAPEUT – MASER(ž) ...................................................... 1 izvršilac

U obzir dolaze kandidati koji imaju završenu školu za fizioterapeutskog tehničara ili kandidati koji imaju certifikat za masera.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na sledeći broj telefona: 065/678-682.

Konkurs je otvoren do 22.12.2022.godine.

***

NESTRO PETROL AD BANjA LUKA

ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.83A

78000 Banja Luka

Raspisuje

O G L A S

 

Glavni specijalista za zaštitu na radu, industrijsku bezbjednost i ekološku zaštitu Banja Luka,  1 ..................  izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 1. Opšti uslovi koji su propisani zakonom.

 

 1. Posebni uslovi:
 • VII stepen stručne spreme, (inženjeri sa visokom stručnom spremom za zaštitu na radu, industrijske bezbjednosti i ekološku zaštitu), diplomirani inženjeri elektrotehnike, tehnolozi, drugih tehničkih struka;
 • Za obavljanje poslova zaštite na radu, neophodno posjedovati licencu izdatu nakon odgovarajuće obuke i položenog stručnog ispita u skladu sa uslovima Zakona o zaštiti na radu;
 • Radno iskustvo 3 godine u oblasti zaštite na radu industrijske bezbjednosti i zaštite životne sredine;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

 • Kopija diplome
 • Licenca
 • Biografija sa radnim iskustvom (CV) ;

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Konkurs je otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

Obavještavamo vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz vaše evidencije nezaposlenih.

Dokumenti se dostavljaju lično, elektronski ili na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. XIII 37a, (sa naznakom prijava na Konkurs-Glavni specijalista za zaštitu na radu, industrijsku bezbjednost i zaštitu životne sredine).

Telefon: 051/242-812; 051/242-826

e-mail: [email protected]

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU „Poljoprivredna škola" Banja Luka

78000 Banja Luka

  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. nastavnik fizike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31. 8. 2023. godine, nepuna nastavna norma (8 časova redovne nastave - pripravnik.

 

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedne u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa, kratka biografija i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

5. uvjerenje o državljanstvu,

6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva

ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 15. 12. 2022. godine u 13.30 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Prijava na konkurs" i navesti redni broj  radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

FIS DOO BANjA LUKA"

Ul.Branka Popovića bb

78000 Banja Luka

 

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Privredno društvo Fis doo, PJ Fis Banja Luka, raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, potrebno više izvršitelja.

Pozicija: TRGOVAC/ KASIR

 

Opis posla:

•        Blagajnički poslovi – naplata i izdavanje računa kupcima

•        Rad s kupcima

•        Pružanje informacija o proizvodima

•        Briga o asortimanu

Zaposlenima nudimo:

•        Stimulativna primanja

•        Mogućnost rada u velikoj kompaniji

•        Kontinuirano profesionalno usavršavanje i dodatne edukacije

•        Mogućnost napredovanja

•        Varijabilno nagrađivanje ovisno o prodajnim rezultatima i individualnom angažmanu

 

Vaše prijave možete slati putem elektronske pošte na adresu : [email protected] ili lično na info pult prodajnog centra Fis u Banja Luci.

***

JU Osnovna škola" Dositej Obradović"

Ul.Mirka Kovačevića br.27

78000 Banja Luka

 

raspisuje

 

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Profesor/nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – nepuna norma 5 časova redovne nastave – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

 

 

Za gore navedeno radno mjesto, traže se lica sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom prosecu.

 

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

         

Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 1. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 14.12.2022 godine u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

         

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole.

***

JU OŠ „Branko Radičević"

Ul.Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.116

78000 Banja Luka

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - nepuna norma (15 časova redovne nastave i 1 čas sekcije) na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - jedan izvršilac  - lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog

odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 1. dana 15.12.2022. godine u 12.30  časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

JU OŠ „ MILUTIN BOJIĆ"

POTKOZARJE - BANjA LUKA

raspisuje:

K O N K U R S

za popunu  radnih mjesta

1.Profesor /nastavnik muzičke kulture  na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 10  časova - 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi; ;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. kandidati su dužni naznačiti u prijavi da li konkurišu na jedno ili oba radna mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 14.12.2022. godine (srijeda) sa početkom u 11,30 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „Vojislav Ilić''

78 206 Krupa na Vrbasu bb, Banjaluka

 

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, 4 časa redovne nastave sedmično, od toga 2 časa u centralnoj školi Krupa n/V i 2 časa u područnoj školi Bočac lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
 2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do povratka direktora na to radno mjesto), 12 časova redovne nastave sedmično, od toga 6 časova u centralnoj školi Krupa n/V i 6 časova u područnoj školi Bočac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme (do povratka radnika sa neplaćenog odsustva), 12 časova redovne nastave sedmično, u područnoj školi Bočac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114 i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti:

* Za radno mjesto pod brojem 1:

- profesor tehničkog obrazovanja ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je tehničko obrazovanje samostalan ili ravnopravan predmet;

- profesor fizike i osnova tehnike,

- profesor tehnike i informatike,

- profesor tehnike,

- profesor tehnike i mašinstva,

- nastavnik tehničkog obrazovanja i

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa tehničko obrazovanje sa drugim nastavnim predmetom.

* Za radno mjest pod rednim brojem 2:

- profesor fizike,

- diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom.

* Za radno mjesto pod brojem 3:

- profesor matematike,

- profesor matematike i informatike,

- profesor matematike i informatike za osnovnu školu,

- diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom.

 

 1. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ;
 4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 15.12..2022. godine (četvrtak) u prostorijama centralne škole u Krupi na Vrbasu obaviće se testiranje i intervju u 8 časova za radno mjesto pod rednim brojem 1, u 9 časova za radno mjesto pod rednim brojem 2. a u 10 časova za radno mjesto pod rednim brojem 3.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Ukoliko na bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom, u obzir će se uzimati i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs". 

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

BANjA LUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

 

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor srpskog jezika - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma ( 12 časova redovne nastave) - 1 izvršilac.

2. Nastavnik/profesor matematike i osnova informatike – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu , puna norma ( 16 časova matematike i 2 časa informatike redovne nastave) - 1 izvršilac.

3. Voditelj produženog boravka – na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, puna norma- 1 izvršilac.

4. Nastavnik/profesor muzičke kulture – na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu, puna norma – 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi  .

Pravo učešća na Konkursu pod rednim brojem  1., 2., 3., i 4.  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci,kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 • ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. ,testiranje  će se obaviti 14.12.2022.godine sa početkom u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova  u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2., testiranje će se obaviti 14.12. 2022. godine sa početkom u 11,30 časova, a intervju u 12,30 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. , testiranje će se obaviti 13.12.2022. godine sa početkom u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4., testiranje će se obaviti 13.12.2022. godine sa početkom u 11,30 časova, a intervju u 12,30 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „Mladen Stojanović"

Laktaši, Karađorđeva 105

tel.: 051/535-517, e-mail: [email protected]

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši

 

 

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši.

 

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad je odgovora školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III- Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši se bira na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove konkursa za imenovanje direktora , u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora  jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspiatanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

 

1. Opšti uslovi:

 

- da je državljanin BiH/RS,

 

- da je stariji od 18 godina i

 

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

 

 

2. Posebni uslovi:

 

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostavrenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik  na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3. da nije osuđivan pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Radni staž ostvaren na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150. stav 2.tačka 2. Zakona o osnovnom vaspiatanju i obrazovanju.

Pored opštih i posebnih uslova za direktora škole ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IDž stav 1.Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat  zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i  ostvarenim rezultatima u radu,

11.Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i  Hercegovine,

 

Dokumenti kojima se dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Mladen Stojanović" Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši sa naznakom „Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši.-

-ne otvarati".

 

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC

Vidovdnska br. 5

78240 Čelinac

O  G  L   A   S

za prijem radnika

 

 1. Medicinska sestra–tehničar u Timu-3, Službe porodične medicine,  1 ......... izvršilac na neodređeno.

 

 1. OPŠTI USLOVI:

                  -    Da je državljanin RS, BiH,

 • Da je zdravstveno sposoban,
 • Da nije osuđivan za krivična djela i
 • Da je punoljetan.

 

POSEBNI USLOVI: 

 

             - Završena  SSS - Medicinska škola,

             -  Položen stručni ispit i

             -  Doedukacija iz porodične medicine (institucionalna organizovana  edukacija i interne edukacije u JZU Doma zdravlja „Sveti Vračevi" Čelinac i u drugim javnim zdravstvenim ustanovama).     

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sledeće dokumente: 

          

                  -  Uvjerenje  o državljanstvu RS, BiH,

                  -  Izvod iz matične knjige rođenih,

                  -  Uvjerenje o nekažnjavanju,

                  -  Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

                  -  Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola, 

                  -  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

                  -  Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

                  -  Uvjerenje o završenoj doedukaciji iz porodične medicine.

            Originalna dokumenta i to, Ivod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o ne  kažnjavalju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i Ljekarsko uvjerenjene smiju  biti starije od 6 (šest) mjeseci.

 

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                      

        Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za  prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

 

        Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske " i na Birou rada Čelinac.

          

        Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti   putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Sveti Vračevi  78240 Čelinac, Ulica Vidovdnska br. 5.

***

OSNOVNI SUD

PRNjAVOR

Beogradska broj 6

78430 Prnjavor

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1. Predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Konkurs) u Osnovnom sudu u Prnjavoru na određeno vrijeme, i to:

 

- Sudijski pripravnik – volonter  …………………………… 1 izvršilac

Pripravnik – volonter se prima na period od 2 (dvije) godine.

 

2. Opis poslova

Sudijski pripravnik – volonter obavlja pripravničku praksu u sudu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, te obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sudije.

 

3. Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

-    da je državljanin RS ili BiH,

-    da je stariji od 18 godina,

-    da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

 

4. Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

-    završen Pravni fakultet – VII stepen stručne spreme, bez radnog iskustva,

-    osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata.

 

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

-   foto-kopiju lične karte ili pasoša,

- foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH,

-   izjavu da kandidat:

    a)   nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

  

 5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:

-    diplome ili uvjerenje o završenom Pravnom fakultetu, sa potvrdom o položenim ispitima,

-    dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

 

6. Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Komisija) obaviće usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

 

7. Izbor kandidata

Izabrani kandidat nakon sprovedenog Konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji te ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa.

 

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa, odbaciće se zaključkom.

 

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Prnjavoru ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska broj 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

 

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

JZU Dom zdravlja „Dr Jovan Rašković" Mrkonjić Grad

Jovana Raškovića bb

70260 Mrkonjić Grad

 

 

JZU Dom zdravlja „Dr Jovan Rašković" Mrkonjić Grad, direktor JZU Dom zdravlja „Dr Jovan Rašković" Mrkonjić Grad  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1 .  Naziv radnog mjesta:

 

 • medicine ......................................... 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
 • medicine .................................... 1 izvršilac, na određeno vrijeme,  do 5 godina, odn. do povratka radnika sa specijalizacije

 

2. Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

      1. završen medicinski fakultet

      2. položen stručni ispit

      3. posjedovanje važeće licence za rad

      4. najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima doktora medicine

      5. poznavanje rada na računaru

      6. posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije

     

3. Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova, i to:

 1. diploma o završenom medicinskom fakultetu;
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 3. kopija licence za rad
 4. izvod iz matične knjige rođenih  i  izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je došlo do promjene prezimena);
 5. uvjerenje o državljanstvu;
 6. dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice);
 7. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 8. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora preko 6 (šest) mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova doktora medicine.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti i ljekarsko uvjerenje.

 Sva dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starija od 6 mjeseci. 

 

4. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično na protokol u Dom zdravlja Mrkonjić Grad ili na adresu : JZU Dom zdravlja „Dr Jovan Rašković" Mrkonjić Grad, Ul. Jovana Raškovića bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos".

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove, biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u obzir.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

***

JU OŠ „ Petar Kočić " Mrkonjić Grad

Sime Šolaje 89

70 260 Mrkonjić Grad

 

JU Osnovna škola „Petar Kočić" Mrkonjić Grad raspisuje:

 

PONOVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta

Nastavnik muzičke kulture – 6 časova, na određeno vrijeme do kraja nastave u školskoj 2022/2023. godini, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i posebne uslove predviđene  članom 54.stav 1. tačka 1) i 2),članom 114. 115.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:
1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabrane kandidate  Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom i kontak telefonom)  pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti i ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a prema članu 54.stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o:vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom)
 -Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ " Petar Kočić " Mrkonjić Grad, dana 14.12.2022. godine, sa početkom u 10,00 časova. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja, a šalju se na adresu: JU OŠ „ Petar Kočić " Sime Šolaje 89, 70 260 Mrkonjić Grad sa naznakom „za konkurs"
***

JU OŠ Sveti Sava" Kotor Varoš

Svetosavska 2

78 220 Kotor Varoš

 

        Na osnovu člana 125 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju direktor škole raspisuje

 

 KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 Nastavnik matematike, nepuna norma (16 časova), na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac.

 

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa dana 13.12.2022. godine u 13.00 časova  u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu:  JU Osnovna škola „Sveti Sava", Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom „ZA KONKURS".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana