JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

********************

 

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

Branka Perduva  10A

78 000 Banjaluka

Objavljuje:

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 

1. Zavarivač                                3  izvršioca

 

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove i to:

 

1. KV ili VKV sa i bez iskustva,

 

 

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  iz oglasa dostaviti  na e-mail:

 info@novijlsingrad.com  ili na adresu firme.

 

Oglas otvoren do 19.6.2020.

****

 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

78000 BANjALUKA

 Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove

Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Banjaluka

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole” Petar Petrović Njegoš” Banjaluka, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Banjaluka.

 

 

II - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

III –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

IV– Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni  da prilože:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava BiH,

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

V – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti poštom preporučeno na sljedeću adresu škole, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš”  Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

ETMax d.o.o.                                                                          

Ramići – Poslovna zona bb                                                                               

78000 Banjaluka                                                                              

               Raspisuje                                                                                     

 

 

OGLAS

 

Potreban elektrotehničar energetike (SSS) .................... više izvršilaca

 

Opis posla:

- šemiranje ormara

- rad na industrijskim elektroinstalacijama

- rad na elektropostrojenjima

Poželjno radno iskustvo u struci: najmanje 2 godine.

Posao na određeno vreme uz mogućnost stupanja u stalni radni odnos.

 

Sedište firme je u Ramićima, u Poslovnoj zoni.

Plata po dogovoru.

 

Prijave slati na e-mail adresu: office@etmaxdoo.com  ili se javiti na kontakt telefon: 051/235-211.

 

Rok za prijavu je 15 dana od dana objave.

*************************

                                                                                                             

PU KLUB ZA DJECU “PLAVA ZVEZDA”

GRADIŠKA

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Diplomirani vaspitač predškolske djece 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, nepuna sedmična norma (20 sati)

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. Da je državljanin RS i BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da je radno sposoban

4. Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela

 

Posebni uslovi:

1. Da ima završen prvi ciklus studijskog programa Predškolsko vaspitanje - vaspitač predškolske djece

2. Položen stručni ispit za rad u predškolskoj ustanovi

3. Dokaz o stručnom usavršavanju NTC sistem učenja

4. Poznavanje engleskog jezika

5. Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, multimedijalna pismenost)

6. Iskustvo u radu sa djecom sa posebnim potrebama

7. Preporuka ranijeg poslodavca

 

 

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom list “Glas Srpske”.

 

Prijave slati na adresu PU Klub za djecu “Plava zvezda”

78 400 Gradiška Atinska 18.

*****

 

JZU BOLNICA GRADIŠKA

GRADIŠKA

 

 

 

Na osnovu člana 25. Statuta JZU Bolnica Gradiška, v.d. direktora JZU Bolnice Gradiška, donosi:

 

 

ODLUKU

 

o poništenju konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

 

          Poništava se konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj 01-594/20 objavljen u dnevnom listu Republike Srpske “Glas Srpske”, broj 15.214 od 25.3.2020. godine, iz razloga što se nije prijavio nijedan kvalifikovan kandidat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               za radno mjesto:

 

- Rukovodilac odsjeka za računovodstvo

  

II

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici JZU Bolnice Gradiška.

 

                                                         

 

 

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

objavljuje:

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

I  Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 2 (dva) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka – broj izvršilaca 2,

 

II   Opšti uslovi za prijem pripravnika:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost i

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

 

III  Posebni uslovi za prijem pripravnika:

- završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera,

 

IV   Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu poslodavca, u roku 15 (petnaest) dana .

Prijava se podnosi na obrascu “Prijava na javni konkurs” koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu javnog konkursa koji je objavljen na internet stranice Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenom ekonomskom fakultetu ili drugom fakultetu ekonomskog smjera

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

26.6.2020. godine (petak) u 9 sati

 

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske - Trg Republike Srpske 8 u Banjaluci.

 Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

V  Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

- rodni list

- ljekarsko uvjerenje

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VI  Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

         

VII  Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana