JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*****************

*********************

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika na Univerzitetu u Banjaluci

 

1. Stručni saradnik – administrator baze podataka - 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa mogućnošću produženja.

 

I Opis poslova:

- poslovi administracije sistema za upravljanje bazom podataka (SUBP),

- instalacija i ažuriranje novih verzija SUBP,

- podešavanje parametara baze,

- otvaranje naloga i administracija prava pristupa i ažuriranja podataka,

- razrada i izvršavanje procedura oporavka baze u slučaju havarija,

- saradnja sa ostalim radnicima i drugi zadaci u skladu sa planovima rada i zadacima dobijenim od rukovodioca Centra.

II Mjesto rada: Univerzitetski računarski centar Univerziteta u Banjaluci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banjaluka

III Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV Posebni uslovi:

- diplomirani inženjer elektrotehnike – računarstvo i informatika, diplomirani inženjer informatike ili diplomirani informatičar, visoka stručna sprema;

- jedna godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- Diplomu ili uvjerenje o stečenom zvanju;

- Dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima;

- Uvjerenje o radnom iskustvu;

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).

 

     Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

     Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku Prijava na konkurs, dostaviti na sljedeću adresu:

- Univerzitet u Banjaluci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banjaluka.

***

GRAD  BANjALUKA

JU “CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE”

BANjALUKA

 

 

          Na osnovu člana 84. stav 1. tačka 25. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske i člana 47. i 54. Statuta JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka donosim:

 

ODLUKU

 

o poništenju konkursa broj: 01-886/20 od 2.11.2020. godine za prijem u radni odnos pripravnika – 2 izvršioca

 

Član 1.

Poništava se konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme od godinu broj: 01-886/20 od 2.11.2020. godine dana objavljen u “Glasu Srpske” dana 11.11.2020. godine za radna mjesta:

 

1. Vaspitač – pripravnik na određeno vrijeme od godinu dana – 1 izvršilac

2. Pedagog – pripravnik na određeno vrijeme od godinu dana – 1 izvršilac

 

Član 2.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja a o njenoj daljnjoj realizaciji staraće se Rukovodilac odjeljenja za pravne poslove – Sekretar.

 

Obrazloženje:

Razmatrajući broj radnika u sklopu organizacije rada u JU “Centar za predškolsko vaspitanje” Banjaluka i sredstva namijenjena za isplate plata radnika za budžetsku 2020. godinu, ne postoji ni potreba ni sredstva za prijem pripravnika.

Na osnovu prethodnog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8

78000 Banjaluka

Objavljuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem

namještenika

 

 

1.1. Viši saradnik za računovodstvene poslove – Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove, Sektor za zajedničke poslove – Sjedište Poreske uprave, namještenik druge kategorije sa VSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

Uslovi: ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

 

1.2. Saradnik za administrativne poslove – Odjeljenje za kontrolu VPO – Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, Sjedište Poreske uprave; namještenik prve kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje  6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.3.  Programer za održavanje aplikativnih rješenja – Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja, Sektor za informacione tehnologije – Sjedište Poreske uprave, namještenik treće kategorije sa VSS; 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme;

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.4.  Vozač – Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Područni centar Prijedor, namještenik druge kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

Uslovi: srednja stručna sprema - III stepen, položen ispit za vozača motornog vozila B kategorije, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.5. Saradnik za poslove protokola - Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Područni centar Istočno Sarajevo, namještenik prve kategorije sa SSS, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

1) da je državljanin RS ili BiH,

3) da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

4) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

5) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i

6) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave RS, njnjnj.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

1) ličnu kartu ili pasoš,

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van RS i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i

3) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

4) vozačka dozvola “B” kategorije (samo za radno mjesto 1.4. – vozač)

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

15.1.2021. godine (petak) u 9 sati  - za radna mjesta pod brojem:

1.1. Viši saradnik za računovodstvene poslove - Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove - Sektor za zajedničke poslove, Sjedište Poreske uprave;

1.2. Saradnik za administrativne poslove  - Odjeljenje za kontrolu velikih poreskih obveznika – Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove, Sjedište Poreske uprave;

18.1.2021. godine (ponedjeljak) u 9 sati - za radna mjesta pod brojem:

1.3. Programer za održavanje aplikativnih rješenja - Sektor za informacione tehnologije, Sjedište Poreske uprave;

1.4. Vozač - Odjeljenje za pravne i opšte poslove - Područni centar Prijedor;

18.1.2021. godine (ponedjeljak) u 12 sati - za radno mjesto pod brojem:

1.5. Saradnik za poslove protokola - Odjeljenje za pravne i opšte poslove, PC Istočno Sarajevo;

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske, broj 8, u Banjaluci.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjaluci i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat, nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja Liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1) diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,

2) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

3) uvjerenja o državljanstvu BiH ili RS,

4) uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i

5) uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

6) vozačka dozvola “B” kategorije - ovjerena kopija (samo za radno mjesto 1.4.).

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banjaluka.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org

***

Republika Srpska

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

78 207 Kola, bb, Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

1. Nastavnik njemačkog jezika - 8 časova na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. PŠ Stričići, 1 izvršilac.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 11.12.2020. godine (petak) u 10 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, bb, 78207 Kola, Banjaluka, sa naznakom “Za konkurs”.    

***

“FRATELLO TRADE” AD, Ramići bb

BANjALUKA

Na osnovu “Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020. godini i Odluke Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, preduzeće “FRATELLO TRADE” AD, Ramići bb Banja Luka, oglašava

 

OGLAS

za prijem pripravnika sa VSS – djeca poginulih boraca VRS

 

1. Pripravnik sa VSS, 1(jedno) lice iz kategorije djece poginulih boraca VRS, komponenta i “Programa podrške zapošljavanju mladih” .

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

- Lice sa VSS na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, iz kategorije djece poginulih boraca VRS ,

 

 

2. Oglas ostaje otvoren do prijema pripravnika sa VSS iz navedene kategorije. Zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-mail: info@fratello-trade.com  ili kontaktirati na telefon 051/394-180.

***

JU  TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Pilanska bb

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja, VSS, 1 izvršilac, 12 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2021. godine,         lice sa radnim iskustvom.

2. Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje likovni tehničar, tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, VSS, 1 izvršilac,  8 časova, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi . 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje od Suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice, dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta pod tačkom 2, 3 i 4.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju - lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidat koji bude izabran  dužan je prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i  psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti  uvjerenje o neosuđivanosti (da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, te

 uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  9.12.2020. godine u  10 časova u prostorijama škole.

Škola će   u skladu sa Pravilnikom istaknuti na oglasnoj tabli škole  spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Tehnološka škola Banjaluka,  Pilanska bb Banjaluka, sa naznakom Za komisiju za izbor. Na koverti navesti za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 116

78000 BANjALUKA

 

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor razredne nastave - puna norma na neodređeno vrijeme - jedan izvršilac

2. Profesor razredne nastave - puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - jedan izvršilac

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. traže se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

   Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 1., dana 10.12.2020. godine u 8 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju, a sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 2., dana 10.12.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.

 

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ “NEVEN” ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

Tel:  051/551-345

direktor JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika – diplomirani vaspitač predškolske djece

u JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac

 

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika:

1.1 Diplomirani vaspitač predškolske djece na neodređeno vrijeme – 3 izvršioca

 

1.2 Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac

 

2.  Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

 

3. Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom,

- da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

4. Posebni uslovi za kandidate

- visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima,

- Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- Biografiju.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju 7.12.2020. godine u 12 časova.

          Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

          Sa prva tri kandidata sa rang liste, po prijedlogu Komisije, zaključiće se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a sa četvrtim kandidatom sa rang-liste, po prijedlogu Komisije, zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

 

Prva četiri kandidata, rangirani po prijedlogu Komisije, dužni su da u roku od sedam dana od prijema obavještenja Komisije dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Uvjerenje da lice nije upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ustanova će službenim putem zatražiti od nadležnog organa za vođenje Registra podataka.

Ako neko od prva četiri rangirana kandidata u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

          Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

          Sve informacije na telefon 051/551-345.

***

JU OŠ “DR MLADEN STOJANOVIĆ” JOŠAVKA

Jošavka bb, 78244 Jošavka,

78240 ČELINAC

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Dr Mladen Stojanović” Jošavka, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović “ Jošavka

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović”, Jošavka, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović”, Jošavka.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović” Jošavka imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović”, Jošavka, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

 - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, da je stariji od 18 godina.

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

-  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske.

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V– Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

- Javna ustanova Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović” Jošavka, Jošavka bb, 78244 Jošavka, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović” Jošavka.

- Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

- Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Dr Mladen Stojanović”, Jošavka,  u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU  MUZIČKA ŠKOLA “KONSTANTIN BABIĆ”  PRNjAVOR

PRNjAVOR

Ul. Vladike Platona br.27   78430 Prnjavor,  

tel.-faks:051/660-167, 

JIB 4401228180008

  E-mail: ms05@skolers.org

 

 

direktor  JU Muzičke škole “Konstantin Babić” Prnjavor,   raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta:

 

- Nastavnik teoretske grupe predmeta (solfeđo 6 časova+muzički oblici 2 časa) - 8 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2021. g.

 

   Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

1) da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  

Uvjerenja pod brojem 4. i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, a  neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti u srijedu, 9.12.2020. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama  JU Muzičke škole “Konstantin Babić” Prnjavor. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na  konkurs. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:

   Javna ustanova Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor

   Vladike Platona br.27, 78 430 Prnjavor,   sa naznakom – prijava na konkurs -  

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC “LAZAR ĐUKIĆ” RIBNIK

Adresa, Rade Jovanića 39

tel.:  050-431-213

e-mail:  ss24@skolers.org ,

                  

direktor JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik  raspisuje

 

KONKURS

za prijem  u radni odnos na radno mjesto

 

1. Profesor stručno teorijske i praktične nastave mašinske grupe predmeta (18 časova praktične nastave +6 časova stručno teorijske nastave), na određeno radno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

 

Opšti i posebni uslovi  za prijem u radni odnos

Kandidati  pored  opštih uslova  predviđenih  Zakonom  o radu  trebaju da ispunjavaju posebne uslove  navedene  u članu 104. Zakona o srednjem  obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik  Republike  Srpske”  broj  41/18. ) i da imaju  za radno mjesto :

- Stručnu spremu  propisanu Pravilnikom  o vrsti  stručne spreme  nastavnika i stručnih  saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni  glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14 i 83/15);

Pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 124. stav 2. Zakona o srednjem  obrazovanju i vaspitanju .

Prijem radnika  u radni odnos izvršiće se u skladu  sa Pravilnikom  o postupku  za prijem  u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni  glasnik  Republike Srpske” 24/19.).

Kandidati  su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. Prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata  koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;

2. Diplomu o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa  u četvorogodišnjem  trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova  u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj  oblasti  ili ekvivalent;

3. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela  učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog  nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem;

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom  studiranja  ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku  ocjena;

5. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu ;

6. Izvod iz matične  knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

7. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda  za zapošljavanje  o vremenu  provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje o radnom  stažu izdato od ranijeg  poslodavca  iz kojeg  se jasno  vidi vrsta  posla,  stepen stručne spreme ostvarenog radnog staža  po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio  sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme  potrebno je preračunati  u puno radno vrijeme;

10. Uvjerenje  opštinskog/gradskog  organa  uprave  nadležnog  za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice  poginulog  borca  Odbrambeno-otadžbinskog  rata  Republike   Srpske  ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije boraca.

Kandidat koji  bude izabran  dužan je  prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko  uvjerenje nadležne  zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti  za rad i o psihičkoj  i fizičkoj  sposobnosti za rad  sa učenicima  koje nije starije od 6 mjeseci. 

Škola  će  za kandidata  koji  bude  izabran  prije zasnivanja  radnog  odnosa  pribaviti  uvjerenje  o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima  iz posebnog registra  lica  pravosnažno  osuđenih  za krivična djela  seksualne  zloupotrebe i iskorišćavanja  djece.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i te kopije  neće biti  vraćene kandidatima.

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene  i potpune prijave  odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se dana 9.12.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole .

Škola će spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa  objaviti  na oglasnoj tabli  škole,  najkasnije tri dana  prije  zakazanog  testiranja  i intervjua.

Kandidati   se  neće  posebno  pozivati  na testiranje  i intervju, smatraće  se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene  i nepotpune prijave  se neće  razmatrati.  Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike 

Prijave  sa  potrebnom dokumentacijom  dostaviti zapečaćene  u koverti  lično  na protokol u  Sekretarijat škole  ili poštom  na adresu  škole  sa naznakom “Za Komisiju  za prijem  kandidata”. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

Sitnica, Sitnica 23 – opština Ribnik

tel.: 050 421 026,

e-mail: os050@skolers.org

 

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19) JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Voditelj jutarnjeg čuvanja djece, 50% radne norme(profesor razredne nastave), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa, školske 2020/2021. god. - 1 izvršilac

2. Bibliotekar, 8% radne norme(profesor srpskog jezika i književnosti, sa radnim iskustvom) do povratka radnika sa porodiljskog odsustva - 1 izvršilac

3. Bibliotekar, 13% radne norme (profesor srpskog jezika i književnosti, sa radnim iskustvom) do povratka radnika sa funkcije - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18 ) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19 ), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104 i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 (1 ) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5)  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6)  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja  iz tačaka 4 ) i 5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana 2.12.2020. u 8.30 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8  (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto za koje se konkuriše)” na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica, Sitnica 23, broj pošte 79283 Sitnica.

         

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana