JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

Branka Perduva 10A,

78 000 Banjaluka

raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Električar za rad na održavanju mašina                        2  izvršioca                                                                                    

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

 

1. KV ili VKV sa i bez iskustva

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na i-mejl: info@novijelsingrad.com  ili na adresu poslodavca.

****

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA – BOLNICA “INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR”

HEALTH CARE FACILITY – HOSPITAL “INTERNATIONAL DIALYSIS CENTER”

BANjALUKA, I KRAJIŠKOG KORPUSA 39, tel. (+387 51) 344 743, fadž. (+387 51) 344 733

 

 

 

 

OGLAS

                                                                  

 

Zdravstvena ustanova-bolnica “Internacionalni dijaliza centar” Banjaluka pripada Fresenius Medical Care grupaciji, svjetski najvećem integrisanom dobavljaču proizvoda i pružaocu usluga dijalize za pacijente sa hroničnim zatajenjem bubrega. Zbog potrebe poslovanja u našem dijaliznom centru u Banjaluci, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

1. Pomoćna radnica/Radnica na održavanju čistoće, na određeno vrijeme, 1 izvršilac (ž)

Primarna zaduženja:

-  U dnevnom radu pridržava se plana higijene

- Kvalitetno i redovno održava prostorije poslodavca sa ciljem smanjenja mogućnosti infekcije na najmanju moguću mjeru vodeći računa o dobrobiti pacijenata i zaposlenih

- Pere prozore, podne i zidne površine i namještaj. Čisti i dezinfikuje pribor (guske, bubrežnjaci i sl.)

- Priprema opremu i sredstva za čišćenje. Vodi računa o stanju zaliha higijensko-sanitetskog materijala i o potrebi nabavke obavještava nadređenog.

- Vrši prijem, razvrstavanje i slaganje veša po vrsti i boji, vodi evidenciju o prijemu i izdavanju veša, po potrebi pere i pegla veš mašinski ili ručno

- Vrši distribuciju prljavog i čistog veša

- Upotrebljava mašinu za veš/sušenje u skladu sa uputstvom proizvođača i prema dostavljenim odobrenim direktivama u vezi sa pranjem i sušenjem mopova

- Iznosi medicinski otpad iz dijaliznih sala i odlaže u ostave za odlaganje otpada i kontejnere

- Prije i nakon dijaliznog tretmana pruža neophodnu pomoć pacijentima posebno nestabilnim ili slabo pokretnim pri održavanju lične higijene, presvlačenju i smještaju.

 

2. Medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, 1 izvršilac (m/ž)

Uslovi:

- Diplomirani medicinar zdravstvene njege; diplomirana medicinska sestra; IV stepen stručne spreme-medicinska sestra/tehničar;

- položen državni ispit

- posebna zdravstvena sposobnost za rad na poslovima dijalize

- poznavanje rada na računaru

- poželjno poznavanje engleskog jezika

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na dijalizi.

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

- biografiju

- fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi

- dokaz o položenom državnom ispitu

 

Mole se svi zainteresovani kandidati da se jave na broj telefona:

051/ 344 – 735

Prijavu na oglas odnosno CV sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na mejl adresu ljudski.resursi@fmc-ag.com ili poštom na adresu: 12 beba bb, 78 000 Banjaluka sa naznakom “Prijava na oglas-Banjaluka”

Oglas otvoren do 5.5.2020.

****

REPUBLIKA SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ulica Vidovdanska br. 5

 

 objavljujem

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Doktor stomatologije.........1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka doktora sa specijalizacije iz oblasti ortodoncije vilice, (nepuno radno vrijeme – četiri sata)

 Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je punoljetan,

3. Da je zdravstveno sposoban,

4. Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak

 

      Posebni uslovi:  

 

  1 – Doktor stomatologije (određeno vrijeme):

 

 Uslovi: -VSS – Stomatološki fakultet

   - Položen stručni ispit

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu (originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sljedeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

 -  Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj stabilnosti,

- Svjedočanstvo o završenom fakultetu,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana.

Prijave sa dokazima slati na adresu : Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac - Komisiji za prijem radnika.

Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana